Tư vấn xã hội

BẢO HIỂM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI NƯỚC

BẢO HIỂM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI NƯỚC ngoŕi có cư trú tręn 3 tháng

 BẠN CÓ BIẾT, NẾU BẠN MUỐN CƯ TRÚ TẠI CH SÉC, BẠN PHẢI CÓ BẢO HIỂM Y TẾ KHÔNG?

Bất cứ người nước ngoŕi nŕo muốn cư trú tại CH Séc đều phải có bảo hiểm y tế. Có hai lọai hěnh bảo hiểm y tế:

Công cộng (nhŕ nước) vŕ thương mại (thỏa thuận).

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM CÔNG CỘNG LŔ:

 • Công dân Cộng hňa Séc có địa chỉ thường trú tại Cộng hňa Séc
 • Người nước ngoŕi được cho phép định cư tại Cộng hňa Séc
 • Người nước ngoŕi không được định cư nhưng lŕ người lŕm công cho chủ sử dụng lao động có trụ sở tại Cộng hňa Séc
 • Người đang xin bảo vệ quốc tế
 • Người nước ngoŕi được tị nạn hoặc được hưởng hěnh thức bảo vệ bổ sung khác

Người nước ngoŕi có thị thực dŕi hạn hoặc được cư trú dŕi hạn tręn lănh thổ Séc với mục đích chịu đựng trong những trường hợp được quy định cụ thể Luật pháp quy định rằng những người nŕy bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế công cộng.

NGƯỜI PHẢI CÓ BẢO HIỂM Y TẾ THƯƠNG MẠI LŔ:

• Người nước ngoŕi có thị thực dŕi hạn hay được cư trú dŕi hạn nhưng không lŕm công cho chủ sử dụng lao động có trụ sở tại Cộng hňa Séc

• Người nhŕ của công dân Lięn minh Châu Âu được phép tạm trú

BẢO HIỂM Y TẾ CÔNG CỘNG (NHŔ NƯỚC)

Lŕm thế nŕo để trở thŕnh người tham gia bảo hiểm y tế công cộng?

Bảo hiểm y tế xuất hiện qua việc:

 • Được sinh ra đời, nếu người đại diện pháp lý của đứa trẻ mới sinh có cư trú định cư tại CH Séc vŕ người nŕy trong thời hạn 60 ngŕy tính từ khi đứa trẻ sinh ra đệ đơ\n xin cấp cư trú định cư cho nó,
 • Vŕo ngŕy mŕ người tuy không có định cư tại CH Séc trở thŕnh người lŕm công ăn lương cho chủ doanh nghiệp, người có trụ sở công ty hoặc có định cư tại CH Séc
 • Nhận được giấy phép cho định cư tręn lănh thổ CH Séc,
 • Đệ đơn xin được bảo vệ quốc tế,
 • việc cho phép tị nạn hoặc hưởng hěnh thức bảo vệ bổ sung tại Cộng hňa Séc,
 • Nhận được visa cư trú tręn 90 ngŕy cho mục đích chịu đựng, hoặc được nhận giấy cho phép cư trú dŕi hạn cho mục đích chịu đựng tręn lănh thổ Séc, điều nŕy có giá trị chỉ cho những trường hợp cụ thể được luật về cư trú của người nước ngoŕi qui định.
 • Các thŕnh vięn trong gia đinh công dân EU dưới một số điều kiện nhất định. Các thông tin cụ thể sẽ do
 • cơ quan bảo hiểm cung cấp cho thŕnh viện gia đinh bạn/ công dân EU/. Chú thích : Khả năng nŕy các thŕnh vięn gia đinh của công dân Séc không có!.

Nếu bạn thuộc vŕo số những người có quyền tham gia bảo hiểm YT công cộng, bạn có quyền chọn lựa các

công ty bảo hiểm y tế / ở CH Séc có nhiều công ty BHYT/. Sự khác biệt chỉ ở trường hợp sinh con tręn lănh

thổ CH Séc, đứa bé sẽ tham gia BHYT tại công ty BHYT nơi người mẹ của nó được bảo hiểm (bạn có trách nhiệm trong vňng 8 ngŕy sau khi sinh con thông báo cho công ty BHYT nŕy biết) Tất cả các công ty BHYT theo luật định bảo đảm mức độ chăm sóc sức khỏe như nhau, chỉ khác biệt ở một vŕi dịch vụ chŕo mời các ưu đai, giảm giá vŕ trợ giúp.

Bảo hiểm y tế mất đi:

 • Vŕo ngŕy, khi người không có cư trú định cư tại Séc không cňn lŕ người lŕm công ăn lương nữa
 • Khi giấy phép cư trú định cư tại Séc bị hủy ,
 • Quá trěnh xét đơn xin bảo vệ quốc tế bị đinh lại hay bị bác đi,
 • Bị tước mất hoặc sự bảo vệ quốc tế đa chấm dứt,
 • Visa cư trú tręn 90 ngŕy cho mục đích chịu đựng, hoặc giấy phép cư trú lâu dŕi tại Séc cho mục đích chịu đựng bị hủy bỏ,
 • Người nước ngoŕi bị chết hoặc bị tuyęn bố lŕ đa chết.

BẠN CÓ BIẾT „PHÍ BẢO HIỂM – POJISTNÉ“ LŔ GĚ KHÔNG?

Pojistné – Phí bảo hiểm lŕ khỏan tiền trả cho công ty BHYT, nơi mŕ bạn đăng ký bảo hiểm vŕ nó thường lŕ mức tiền đóng hŕng tháng.

 • Nếu bạn lŕ người lŕm công, chủ công ty sẽ trả khỏan phí nŕy thay bạn. Nếu bạn lŕ người lŕm thuę vŕ có hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về lŕm việc vŕ thu nhập của bạn hŕng tháng đến một noc số nhất định (cho năm 2010 ít nhất lŕ 2 000 kô run/tháng), thě người chủ công ty sẽ phải trả thay cho bạn. Chủ công ty sẽ lấy từ quỹ công ty để trả 2/3 phí bảo hiểm, 1/3 cňn lại ông ta sẽ trừ từ lương của bạn. /Chú ý: nếu bạn có nghi ngờ rằng chủ công ty (chủ lao động hay hăng môi giới lao động) không trả nghięm chỉnh tiền BHYT cho bạn, bạn có quyền yęu cầu công ty BHYT tương ứng cấp giấy chứng nhận về việc trả phí BHYT nŕy./
 • Phí BHSK bạn tự trả nếu nhŕ nước hay chủ công ty không trả thay cho bạn hoặc bạn không có một
 • mức thu tối thiểu nŕo đó (năm 2010 lŕ 2 000 kô run), chẳng hạn khi bạn lŕm việc theo Thỏa thuận về lŕm việc hoặc công việc mang tính trợ giúp không đều hoặc những việc theo dịp, theo můa vv... .

BẠN CÓ BIẾT, KHI ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN THĚ NHŔ NƯỚC SẼ TRẢ PHÍ BHYT THAY CHO BẠN?

BẠN CÓ BIẾT RẰNG NGƯỜI NƯỚC NGOŔI NHƯ BẠN CŨNG CÓ THỂ ĐƯỢC NHŔ NƯỚC TRẢ TIỀN BHYT THAY?

Nhŕ nước trả phí BHYT thay trong các trường hợp sau:

 • Lŕ những đứa trẻ không tự nuôi được měnh, những người hưu trí được công nhận theo các tięu chuẩn của CH Séc, những người đang nhận trợ cấp khó khăn, một số người sống lệ thuộc vŕo sự chăm sóc của người khác vŕ (y tá) chăm sóc họ, một số người diện tŕn tật, bŕ mẹ/ông bố chăm sóc ít nhất 01 con dưới 7 tuổi hoặc ít nhất 02 con dưới 15 tuổi cả ngŕy, những người đang đăng ký xin công việc, có ghi tęn trong danh sách tại phňng lao động, những người đang nhận trợ cấp nuôi con, nhận tiền bảo hiểm đau ốm (tiền đau ốm vŕ trợ giúp tŕi chính sau khi sinh con), vv...
 •  Lŕ người đệ đơn xin quy chế được bảo vệ quốc tế, người nước ngoŕi được cấp qui chế tỵ nạn hoặc các bảo vệ bổ xung tạ CH Séc, nếu không phải lŕ người lŕm công.
 • Lŕ người nước ngoŕi đa có visa cư trú tręn 90 ngŕy cho mục đích chịu đựng tại CH Séc hoặc đa được nhận visa cư trú dŕi hạn cho mục đích chịu đựng tại CH Séc, nếu đây lŕ những trường hợp cụ thể được quy định bởi luật cư trú cho người nước ngoŕi.
 • Người nước ngoŕi ở trong một těnh huống đặc biệt khi người nŕy đa có visa cư trú tręn 90 ngŕy hoặc có giấy phép cư trú dŕi hạn. Đây lŕ cho trường hợp khi bạn đang được nhận tiền đau ốm, tiền trợ giúp sau khi sinh đẻ hoặc tiền trợ cấp cho bố/mẹ để nuôi con với điều kiện lŕ trong thời kỳ nŕy hợp đồng lao động gốc của bạn vẫn cňn giá trị.

BẠN CÓ BIẾT: ĐIỀU GĚ SẼ XẢY RA NẾU BẠN KHÔNG TRẢ TIỀN BHYT?

Việc không trả phí BHYT với mức xác định vŕ không đúng hạn dẫn đến khoản nợ mŕ công ty BH sẽ đoi cůng với tiền phạt. Bất cứ một khoản nợ tiền bảo hiểm nŕo cũng lŕ một yếu tố quan trọng khi xem xét đơn xin nhập quốc tịch về sau nŕy của bạn (nếu bạn đệ đơn xin quốc tịch Séc).

KHI NŔO BẠN KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN BẢO HIỂM?

Bạn không phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe khi bạn ở nước ngoŕi tręn 6 tháng vŕ bạn được bảo hiểm sức

khỏe ở nước đó, đồng thời bạn phải thông báo bằng văn bản cho công ty bảo hiểm của měnh tại CH Séc. Trong suốt thời gian nŕy cho đến tận lúc bạn đăng ký lại bảo hiểm, bạn không có quyền hưởng các chi trả cho chăm sóc sức khỏe từ nguồn bảo hiểm y tế công cộng. Sau khi trở lại (Séc) bạn phải xuất trěnh giấy tờ chứng minh có bảo hiểm sức khỏe ở nướcc ngoŕi vŕ thời gian được BH. Nếu không xuất trěnh chúng, bạn sẽ phải trả khứ hồi lại (các khoản trước đó) tiền bảo hiểm.

 BẢO HIỂM Y TẾ THƯƠNG MẠI (THỎA THUẬN)

Bạn phải có bảo hiểm thương mại như thế nŕo?

 • Nếu bạn không được bảo hiểm y tế công cộng thě bạn có nghĩa vụ ký kết bảo hiểm y tế thương mại.
 • Nếu bạn cư trú tại lănh thổ Séc lâu hơn 3 tháng, bạn được tạm trú theo dạng người nhŕ của công dân Lięn minh Châu Âu, bạn đang đệ đơn xin cấp hoặc gia hạn cư trú dŕi hạn thě bạn phải ký hợp đồng bảo hiểm y tế toŕn diện.
 • Bạn xuất trěnh chứng từ về bảo hiểm y tế khi xin cấp hoặc gia hạn giấy phép cư trú dŕi hạn hoặc tạm trú. Hăng bảo hiểm ký kết hợp đồng với bạn phải có giấy phép cung cấp bảo hiểm y tế tręn lănh thổ Cộng hňa Séc.
 • Hiện nay những hăng bảo hiểm nŕy bao gồm: Pojišťovna VZP /Chú ý! PVZP không phải lŕ VZP ČR./, Uniqua, Victoria Volksbanken, Maxima vŕ Pojišťovna Slavia. Điều kiện ký kết hợp đồng bảo hiểm của những hăng nŕy khác nhau chủ yếu lŕ ở những quy định loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm tối thiểu, thời hạn hủy hợp đồng vŕ mức lệ phí bảo hiểm.

BẢO HIỂM Y TẾ TOŔN DIỆN

 • Bảo hiểm y tế toŕn diện đảm bảo thanh toán chăm sóc y tế trong phạm vi gần bằng bảo hiểm công cộng (chẳng hạn bao gồm cả việc tięm chủng cho trẻ em, một số lượt khám sức khỏe định kỳ, thai sản vŕ sinh đẻ.
 • Bảo hiểm có thể ký kết cho thời hạn từ 4 tháng đến 2 hoặc 3 năm.
 • Bảo hiểm thanh toán cho chăm sóc được cung cấp trong những cơ sở y tế đối tác của hăng bảo hiểm, chỉ trong trường hợp chăm sóc cần thiết vŕ không thể trě hoăn thě bạn có thể đến bất cứ cơ sở y tế nŕo. Một số hăng bảo hiểm yęu cầu khách hŕng trong trường hợp cần chăm sóc y tế phải lięn hệ trước hết với dịch vụ trợ giúp.
 • Hăng bảo hiểm có thể yęu cầu khám sức khỏe ban đầu vŕ không có nghĩa vụ phải bảo hiểm cho bạn.
 • Mức lệ phí bảo hiểm với các hăng bảo hiểm khác nhau cũng khác nhau vŕ phụ thuộc vŕo giới tính, tuổi tác vŕ có thể vŕo cả tůy chọn dạng bảo hiểm nữa.
 • Chi phí cho chăm sóc y tế chi trả từ bảo hiểm toŕn diện bao giờ cũng được thanh toán hạn chế theo các điều kiện thỏa thuận. Vě thế bạn hăy nghięn cứu trước các điều kiện bảo hiểm, nhất lŕ mục “những quy định loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm” (výluky z pojištění), mục nŕy với mỗi hăng một khác. Bạn hăy hỏi trước tại nhiều hăng bảo hiểm trước khi ký hợp đồng. Chăm sóc không được chi trả chẳng hạn trong những trường hợp sau: chữa bệnh tiểu đường bằng insulin, chữa nghiện, chữa bệnh trong các bệnh viện chuyęn ngŕnh (viện u bướu vŕ các viện tương tự), chữa bệnh vięm gan, các bệnh tâm thần vŕ rối loạn tâm lý, nếu bệnh do các bạn tự gây nęn, hoặc những triệu chứng của bệnh đa xuất hiện từ trước khi ký bảo hiểm hoặc trong thời gian chờ đợi. Chỉ thanh toán cho chữa răng cấp tính.
 • Ngoŕi dạng bảo hiểm thông thường các hăng bảo hiểm cňn cung cấp cả những tůy chọn bảo hiểm đặc biệt, chẳng hạn mở rộng phạm vi bảo hiểm cho các nước thuộc khối Schengen, cho các môn thể thao, cho trường hợp thai sản vŕ sinh đẻ bao gồm cả bảo hiểm cho trẻ mới sinh. Trong tůy chọn nŕy bao gồm cả những chăm sóc sau khi sinh cho trẻ sơ sinh từ khi ra đời đến 3 tháng tuổi nếu không ra khỏi viện.
 • Bạn hăy hỏi kỹ về thời điểm bắt đầu thanh toán bảo hiểm vŕ thời gian chờ đợi nếu có. Chẳng hạn trong dạng bảo hiểm thông thường với trường hợp thai sản vŕ sinh đẻ thường áp dụng thời gian chờ đợi lŕ 3 tháng với thai sản vŕ 8 tháng với sinh đẻ. Nếu bạn có thai trong vňng 3 tháng hoặc sinh con trong vňng 8 tháng kể từ ngŕy ký kết hợp đồng bảo hiểm thě dạng bảo hiểm thông thường sẽ không thanh toán cho bạn. Với trường hợp như vậy có thể sử dụng tůy chọn đặc biệt cho thai sản vŕ sinh đẻ.
 • Khi bác sĩ khám chữa bệnh cho bạn không có hợp đồng với hăng bảo hiểm của bạn thě bác sĩ có thể yęu cầu bạn thanh toán tiền mặt tại chỗ vŕ cho bạn biết hăng bảo hiểm sẽ thanh toán lại cho bạn khoản tiền nŕy.
 • Nhưng hăng bảo hiểm chỉ thanh toán đến những giới hạn nhất định, nếu bác sĩ tính tiền cao hơn những
 • giới hạn của hăng bảo hiểm thě bạn sẽ được hăng thanh toán lại số tiền ít hơn tiền bạn đa trả cho bác sĩ.

BẢO HIỂM CHO CHĂM SÓC CẦN THIẾT VŔ KHÔNG THỂ TRĚ HOĂN (CẤP CỨU) CÓ ĐỦ KHÔNG?

 • Bạn vẫn có thể có dạng bảo hiểm nŕy nếu đa gia hạn cư trú trước tháng 12/2010 hay tháng 1/2011, hoặc khi bạn chỉ đệ đơn xin thị thực ngắn hạn vŕ thị thực dŕi hạn tại cơ quan đại diện ngoại giao. Hiện nay dạng bảo hiểm nŕy được důng cho những trường hợp tạm trú vŕ bạn có thể ký hợp đồng bảo hiểm dạng nŕy để lŕm bảo hiểm đi lại với hăng bảo hiểm tại nước sở tại hoặc hăng bảo hiểm có hoạt động ở các nước thŕnh vięn Lięn minh Châu Âu khác.
 • Với đơn xin thị thực dŕi hạn (cư trú tręn 90 ngŕy) nộp tại cơ quan đại diện ở nước sở tại, khi nhận thị thực bạn cần phải xuất trěnh giấy tờ chứng tỏ đa ký hợp đồng bảo hiểm y tế đi lại với phạm vi bảo hiểm cho chăm sóc cần thiết vŕ không thể trě hoăn với mức thanh toán bảo hiểm tối thiểu lŕ 60 000 EUR.
 • Hăng bảo hiểm phải đảm bảo thanh toán cho các chi phí chữa chạy lięn quan đến tai nạn hoặc mắc bệnh đột xuất tại lănh thổ Cộng hňa Séc, kể cả chi phí lięn quan đến việc chuyęn chở về nước cấp giấy tờ đi lại cho bạn, hoặc về nước khác nơi bạn được cho phép cư trú, đến mức thanh toán bảo hiểm tối thiểu lŕ 60 000 EUR, vŕ bạn không phải cůng tham gia thanh toán chi phí nŕy. Không được loại trừ khỏi dạng bảo hiểm nŕy những tai nạn xảy ra sau khi uống rượu, důng ma túy vŕ chất gây nghiện, hoặc vě hŕnh động cố ý.

BẠN HOẶC NGƯỜI NŔO ĐÓ KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ?

 • Có bảo hiểm y tế đa trả lệ phí lŕ nghĩa vụ của bạn khi cư trú tręn lănh thổ Cộng hňa Séc. Bạn phải xuất trěnh chứng từ cho bảo hiểm y tế khi xin cư trú, gia hạn cư trú hoặc khi bị kiểm tra cư trú.
 • Nếu bạn, vě lý do nŕo đó, không có BHYT, các bác sĩ hoặc các cơ sở y tế (bệnh viện, nhŕ điều dưỡng...) có quyền đoi bạn phải trả tiền mặt trước khi họ tiến hŕnh thực hiện các họat động chăm sóc sức khỏe cho bạn, hoặc sẽ tính tiền theo „giá thỏa thuận“, mŕ nó thường ở mức cao hơn rất nhiều.
 • Ngoŕi ra, việc không thực hiện trách nhiệm phải có BHYT có thể lŕ một lý do để hủy đi giấy phép cư trú tręn lănh thổ CH Séc, đa cấp cho bạn.

Nội dung tờ rơi nŕy có giá trị đến ngŕy in nó vŕ trong tương lai không loại trừ những thay đổi có thể.

Tài liệu thông tin này được soạn thảo trong khuôn khổ dự án được Quỹ Châu Âu, dành cho việc hội nhập của công dân các nước thứ ba, tài trợ.
 

October 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.