Tư vấn xã hội

Các loại hình thỏa thuận về lao động

1. Hợp đồng lao động
2. Thỏa thuận về tiến hành hoạt động
3. Thỏa thuận về tiến hành công công

Quan hệ lao động

 • Là mối quan hệ lao động – pháp lý giữa người chủ lao động và người làm thuê (người lao động) và được qui định bởi Luật lao động
 • được thiết lập bằng hợp đồng lao động (xem ở dưới) và xuất hiện vào ngày bắt đầu đến làm việc
 • sau khi bắt đầu đi làm, người làm thuê cũng như chủ lao động có quyền áp dụng Giai đoạn thử việc; giai đoạn này thường kéo dài ba tháng, tính từ ngày xuất hiện quan hệ lao động (với những người ở vị trí lãnh đạo thì là 6 tháng thử việc). Trong thời gian này, các bạn cũng như người chủ lao động có quyền chấm dứt quan hệ lao động mà không cần nêu ra lý do.
 • Việc thông báo chấm dứt quan hệ lao động trong thời gian thử việc phải được làm bằng văn bản.

Làm thế nào để biết được là quan hệ lao động theo thời hạn xác định hay không xác định?

 • Quan hệ lao động theo thời gian không xác định được nhận biết qua bằng chứng là  trong Hợp đồng lao động không ghi thời gian có giá trị cụ thể của của hợp đồng hoặc ngày sẽ kết thúc quan hệ lao động. 

Đa số các chủ lao động trước tiên sẽ ký kết với các bạn hợp đồng lao động có thời hạn :

 • Trong hợp đồng lao động có ghi ngày kết thúc quan hệ lao động hoặc ghi thời gian tồn tại  của quan hệ lao động này.
 • Với một chủ lao động, bạn có thể làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn liên tục nhiều nhất với thời gian ba năm (3 năm) và người chủ lao động có quyền gia hạn hợp đồng lao động dạng này nhiều nhất là hai (2) lần. Điều này không áp dụng cho những người đã nghỉ hưu, hay với những công việc theo thời vụ và với công việc được môi giới qua các công ty môi giới lao động.
 • Sau ba (3) năm làm việc theo quan hệ lao động có thời hạn, anh chị có thể chấm dứt làm việc và sau 6 tháng lại có thể ký kết hợp đồng lao động mới, có thời hạn ba (3) năm nữa,  với người chủ lao động cũ kia 
 • Trường hợp bạn đã qua được thời gian dài nhất cho phép của quan hệ lao động theo thời hạn (2x3 năm) và người chủ lao động vẫn muốn xử dụng bạn, quan hệ lao động của bạn được tự động chuyển đổi sang dạng không thời hạn.

Với người nước ngoài, thời hạn tồn tại quan hệ lao động bị hạn chế bởi thời hạn của giấy phép cư trú tại CH Séc.

Các bạn có thể có các loại hình Thỏa thuận hay Hợp đồng về lao động nào ?

1. Hợp đồng lao động

Phải được làm bằng hình thức văn bản và bạn cũng như người chủ lao động, mỗi bên giữ một bản Hợp đồng lao động gốc

Hợp đồng lao động phải có (ghi rõ) những điều dưới đây:

 • chủng loại công việc mà bạn sẽ làm
 • địa điểm hoặc chỗ, nơi bạn sẽ tiến hành làm việc
 • ngày bắt đầu làm việc

Bạn có thể từ bỏ Hợp đồng lao động trong trường hợp bạn không (bắt đầu) đến làm việc.

Hợp đồng lao động với các hãng môi giới lao động

CHÚ Ý ! Từ năm 2012 các hãng môi giới lao động không được phép đưa người nước ngoài, đến từ các nước thứ ba, tới làm việc cho các chủ lao động vì những người này bắt buộc phải có Giấy phép lao động.

 • Chủ lao động là công ty môi giới, chủ thể này có quyền điều bạn đi làm việc tạm thời cho người chủ lao động khác (người xử dụng sức lao động)
 • Công ty môi giới lao động phải có giấy phép hành nghề, đang có giá trị, cho việc môi giới lao động (phải được công bố trên danh mục các công ty môi giới lao động : www.portal.mpsv.cz )

Trường hợp công ty môi giới điều bạn đi làm việc cho chủ lao động khác, công ty phải ký kết với bạn ba văn bản sau:

 1. Hợp đồng lao động hoặc DPČ (Thỏa thuận về tiến hành hoạt động), ký với bạn với tư cách bạn là nhân viên của công ty môi giới
 2. Thỏa thuận về việc điều động đi làm việc tạm thời cho người xử dụng lao động 
 3. Các chỉ thị bằng văn bản, trong đó với tư cách là nhân viên của công ty môi giới, bạn đồng ý đến làm việc và chấp hành các chỉ thị của người xử dụng lao động (phải nêu rõ: Làm việc cho ai, ở đâu và thời gian làm việc ở đó kéo dài bao lâu, các điều kiện làm việc ở đó thế nào và tiền công là bao nhiêu, người nào ai là người sẽ giao công việc cho bạn và kiểm tra giám sát công việc này, công việc của bạn có thể được (bị) chấm dứt thế nào)

Bạn có thể ký kết Hợp đồng lao động hoặc DPČ, chứ không bao giờ được ký DPP (Thỏa thuận về tiến hành công việc)

 • Quan hệ lao động với công ty môi giới, tuyệt đại đa số, được ký kết với thời hạn xác định và Công ty môi giới có thể gia hạn nó nhiều lần không bị hạn chế
 • Công ty môi giới không được phép điều bạn đến làm việc cho một người xử dụng lao động với thời gian dài hơn 12 tháng liên tục nếu như chính bạn không yêu cầu điều này.
 • Công ty môi giới và người xử dụng lao động phải bảo đảm để bạn có các điều kiện làm việc tương tự như những người lao động khác ở cùng một vị trí làm việc.
 • Công ty môi giới phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có xảy ra các thiệt hại với bạn trong khi đang làm việc.

Các thỏa thuận về công việc nằm ngoài mối quan hệ lao động

2. Thỏa thuận về tiến hành công việc (DPP)

Dùng cho công việc mà bạn tiến hành nhiều nhất là 300 giờ công trong một năm cho một chủ lao đông

Phải được ký kết bằng văn bản và phải bao gồm các điều khỏan sau:

 • Chủng loại công việc mà bạn sẽ làm
 • Thời hạn tồn tại thỏa thuận DPP được ký kết hoặc được thỏa thuận theo kiểu vô hạn định
 • Tiền công làm việc tính theo giờ làm việc bạn sẽ được nhận (tiền công cho giờ lao động không được phép ít hơn 79,80  Kč – mức lương tối thiểu tại CH Séc áp dụng cho năm 2019); Giới hạn trên của tiền công theo giờ không được xác định (không bị hạn chế)

Bạn phải được nhận một bản DPP gốc

Từ tiền công của bạn, người chủ lao động giữ lại 15% để trả tạm ứng thuế.

Nếu như tiền công của bạn ít hơn 10 000,- Kč /tháng, người chủ lao động không phải trả tiền bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm xã hội thay cho bạn.

Nếu tiền công của bạn vượt quá ngưỡng 10 000,- Kč/tháng, người chủ lao động phải thay bạn (báo và) đăng ký và đóng tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế công cộng

Bạn không có quyền đòi hỏi để được hưởng „chế độ nghỉ phép“, đòi hỏi tiền làm quá giờ, tiền làm việc ban đêm cũng như làm việc trong các ngày nghỉ, ngày lễ tết, không được đòi hỏi thời gian nghỉ giải lao giữa giờ và cả tiền bồi thường khi bị chấm dứt công việc giữa chừng (hủy hợp đồng trước thời hạn).

Bạn có quyền đòi bồi thường thiệt hại xảy ra (với bạn) khi đang làm việc

Bạn phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại do mình gây ra cho chủ lao động

DPP chấm dứt khi :

 • bạn đã hòan thành nhiệm vụ/công việc đã thỏa thuận
 • bạn đã làm đủ số giờ công theo thỏa thuận
 • bạn đã làm đủ 300 giờ công/năm cho một chủ xử dụng lao động
 • qua hình thức văn bản thỏa thuận với chủ lao động, rằng bạn muốn chấm dứt DPP

3. Thỏa thuận về tiến hành họat động (DPČ)

Dùng cho loại hình công việc mà mỗi tháng bạn làm việc nhiều nhất mức trung bình là 20 giờ/1 tuần

DPČ Phải được ký kết bằng văn bản và phải bao gồm các điều khỏan sau:

 • chủng loại công việc mà bạn sẽ làm
 • thời hạn ký kết thỏa thuận (theo hình thức có thời hạn hay vô thời hạn)
 • tiền công mà bạn sẽ được nhận khi tiến hành họat động

Từ 1.1. Năm 2019, người sử dụng lao động ứng trước các khoản thanh toán bảo hiểm y tế và xã hội từ các khoản thanh toán (xuất chi) trên 3.000 Kč và do đó, thời gian nghỉ hưu được tính vào quỹ hưu trí. Nếu phí hàng tháng của bạn dưới 3.000 Kč và bạn không phải là người được bảo hiểm của nhà nước, bạn phải trả bảo hiểm y tế như một "người không có thu nhập chịu thuế".

Thời gian làm việc không được vượt quá 12 giờ/ ngày

Bạn không nghiễm nhiên được đòi hỏi nghỉ phép nhưng trong hợp đồng đã ký kết có thể thỏa thuận về điều này

Bạn không có quyền đòi tiền làm thêm giờ, tiền làm việc ban đêm cũng như làm việc trong các ngày nghỉ, ngày lễ tết và tiền bồi thường khi bị chấm dứt công việc giữa chừng (cắt hợp đồng trước thời hạn)

Trong hợp đồng DPČ phải ghi rõ tiền công cho một tháng làm việc hoặc tiền công tính theo giờ làm việc; tiền công cho giờ lao động không được phép ít hơn 79,80 Kč – mức lương tối thiểu tại CH Séc áp dụng cho năm 1.1. 2019

Bạn có quyền đòi bồi thường tiền công trong thời gian bị ốm và trong những ngày lễ thay cho những ngày làm việc bình thường, tiếp theo là được quyền đòi bồi thường cho các thiệt hại xảy ra với bạn khi tiến hành công việc

Bạn phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại do mình gây ra cho chủ lao động

Thỏa thuận loại hình này thường được ký kết với thời gian xác định (có thời hạn)

DPČ kết thúc khi:

 • Người lao động hoặc chủ lao động chấm dứt DPČ bằng văn bản với thời hạn hủy hợp đồng là 15 ngày.
 • Khi thời gian tiến hành họat động theo thỏa thuận đã hết

Hợp đồng về công trình là gì? NÓ khác với Hợp đồng lao động ở điểm nào?

 • Hợp đồng về công trình được ký kết theo các qui chế của bộ luật thương mại chứ không phải theo bộ luật lao động.
 • Nó không phải là Hợp đồng lao động
 • Bạn có thể, với tư cách là một công dân bình thường hay một người kinh doanh cá thể (OSVČ), có giấy phép kinh doanh hay không có, ký kết Hợp đồng về công trình.
 • Bạn ký kết Hợp đồng về công trình cho việc sản xuất hay tạo ra một vât/sản phẩm, lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa hay chỉnh sửa vật dụng.
 • Đây là Hợp đồng được ký kết giữa người đặt (hàng, công việc) và người hòan thiện (người hòan thành công việc hoặc làm ra sản phẩm)
 • Hợp đồng về công trình phải được làm bằng hình thức văn bản ( văn bản này phải ghi rõ : chủng loại công việc, thời hạn giao nộp và giá hay phương pháp xác định giá cả)
 • Nếu bạn là người kinh doanh cá thể (OSVČ – thương nhân, người kinh doanh không có giấy phép kinh doanh, nông dân cá thể, các nghệ nhân độc lập kiếm tiền, các chuyên viên tòa án và tương tự), bạn phải tự mình trả tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
 • Tiền công, trả cho công việc bạn đã làm, được thanh tóan trên cơ sở các hóa đơn tính tiền do bạn đưa ra với mã số kinh doanh (IČO) ( nếu bạn không có giấy phép kinh doanh, bạn phải đến sở thuế để đăng ký mã số thuế DIČ – cái bạn phải ghi trong hóa đơn tính tiền công) hoặc là chỉ trên cơ sở giá cả đã thỏa thuận giữa hai bên ghi trong hợp đồng
 • Ngay cả khi bạn giao công việc này cho người khác, chiểu theo hợp đồng đã ký kết, bạn vẫn luôn luôn là người chịu trách nhiệm về các công việc đã được thỏa thuận
October 2020 »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.