Pro školy

Výuka žáka cizince, žáka s OMJ

Žák přijat do základní školy. Co dál?

Jak to udělat, aby žák rozuměl lépe česky a byl schopen se v českém jazyce učit?

Můžete se obrátit na NIDV s žádostí o adaptačního koordinátora. Tato osoba má seznámit žáka se školou a pravidly a její úlohou je v průběhu 4 týdnů nastavit procesy vedoucí k rychlému začlenění do výuky jak na straně žáka, pedagogů, tak i rodičů

Výuka, podpůrná opatření žáků

Žáci s odlišným mateřským jazykem mohou mít speciální vzdělávací potřeby v souvislosti s kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami, ale zejména z důvodu neznalosti vyučovacího jazyka. Mají tedy nárok na podpůrná opatření (dále PO) (§ 16 a 19 ŠZ). Tato podpora je určena žákům MŠ, ZŠ i SŠ. Podrobně se tomuto tématu věnuje Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Jedná se zejména o podporu výuky českého jazyka, rozsah je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. a příloze 1 této vyhlášky . Vyhláška stanoví podpůrná opatření a jejich stupně, postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření žákovi nebo studentovi, poskytování podpůrných opatření a normovanou finanční náročnost. Žáků s OMJ se týkají podpůrná opatření 1.–3. stupně. Pro opatření 2. a 3. stupně je nutný posudek od ŠPZ.

V podpůrném opatření 1. stupně navrhují úpravy ve vzdělávání pedagogičtí pracovníci dané školy. Patří sem např. „ověření pochopení zadání". V 1. stupni PO škola nemusí vytvářet plán pedagogické podpory (dále PLPP), pokud dostatečně zohlednila individuální vzdělávací potřeby žáka. Avšak je doporučováno PLPP zpracovat a vyhodnocovat. Lze ho použít i jako podklad pro ŠPZ. Je-li mateřský jazyk žáka velmi odlišný od češtiny, doporučuje se nevyčkávat tři měsíce s vyhodnocením podpůrných opatření 1. stupně, ale zavčas doporučit zákonnému zástupci žáka poradenskou pomoc ŠPZ. Opatření 2. stupně: Posílení výuky českého jazyka nebo výuky českého jazyka jako jazyka cizího v základním vzdělávání 3h/týden, nejvýše 120 VH celkem. Opatření 3. stupně: Pro žáky s potřebou posílení výuky českého jazyka jako jazyka cizího se doporučuje v základním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše 200 hodin (v předškolním vzdělávání: 4 x 15 minut výuky/týden, nejvýše však 110 h); IVP, PLPP, organizace výuky, pomůcky, úprava obsahů, výstupů a hodnocení, speciálně vzdělávací péče, pedagogická intervence a personální podpora (vč. asistenta pedagoga).

Hodnocení, klasifikace žáka-cizince

Aby bylo možné žáka hodnotit, je potřeba si klást otázku, zda jsme schopni ho učit, tzn. zda rozumí. (Viz výše – úroveň podpory).

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků-cizinců se postupuje podle § 51 až 53 školského zákona a § 14 až 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb. § 15 odst. 9 této vyhlášky říká, že se “dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost ovlivňující výkon žáka (při hodnocení z předmětu český jazyk a literatura po dobu tří po sobě jdoucích pololetí).

Pro hodnocení žáka-cizince je účelné (zejména v předmětu český jazyk) používat individuální kritéria hodnocení, přednostně slovní hodnocení.  Je možné využít také ustanovení § 52 odst. 2 a 3 školského zákona a z některého předmětu na konci pololetí nehodnotit a stanovit náhradní termín hodnocení, případně nehodnotit ani v náhradním termínu.  Pokud však nebude žák hodnocen na konci 2. pololetí (ani v náhradním termínu), bude opakovat ročník. Toto řešení však vzhledem k dalšímu rozvoji žáka MŠMT nedoporučuje – FAQ MŠMT.

Doporučené materiály pro žáky s OMJ

Učebnice českého jazyka pro děti, žáky-cizince

 1. se schvalovací doložkou MŠMT:
 • Lejnarová, I.; Pavlová, J.: Čeština pro malé cizince 3, Německá škola v Praze
 • Škodová, S.: Domino – Český jazyk pro malé cizince 2 (učebnice a pracovní sešit), Wolters Kluwer ČR.

​​2. další učebnice doporučené MŠMT pro žáky-cizince (úroveň výuky českého jazyka je stanovena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky):

I. STUPEŇ ZŠ

 • Emerlingová, S.: Když dětem nejde čtení (I, II). Praha: Portál 2006.
 • Pavlová, J.: Barevná čeština pro prvňáčky. Praha: SPN 2007.
 • Pavlová, J.: Barevná čeština pro druhý ročník. Praha: SPN 2006.
 • Škodová, S.: Domino – Český jazyk pro malé cizince I. Praha: Wolters Kluwer 2010.
 • Škodová, S.: Domino – Český jazyk pro malé cizince II. Praha: Wolters Kluwer 2012.
 • Gjurová, N.: Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky. Praha: Portál 2011.
 • Pavlová, J.: Barevná čeština pro třeťáky. Praha: SPN 2007.
 • Pavlová, J.: Barevná čeština pro čtvrťáky. Praha: SPN 2011.
 • Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál 2007.
 • Škodová, S.: Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. Úvod do seriálu 10 metodických příspěvků pro výuku ČJ u žáků-cizinců na 1. stupni ZŠ

II. STUPEŇ ZŠ

 • Andrášová, H. – Podepřelová, A.: Na cestě za češtinou. Praha: Klett 2009.
 • Andrášová, H. – Podepřelová, A. a kol.: Desetiminutovky čeština pro cizince. Praha: Klett 2008.
 • Čemusová, J. – Dolečková, P. – Štindlová, B. – Štindl, O.: Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Praha: Člověk v tísni, o. p. s., Varianty, 2004.
 • Holá, L.: Czech Express 1, 2. Praha: Akropolis 2006.
 • Holá, L.: NEW Czech Step by Step. Praha: Akropolis 2004.
 • Kestřánková, M.: Dialogy k výuce češtiny pro cizince. Praha: Karolinum 2011.   

Zdroj: MŠMT

Další pomůcky:

 1. NIDV
 2. Publikace Hezky česky (začátečníci) a Hezky česky II (začátečník a mírně pokročilý)
 3. CIC, o. p. s. – pro lektory a učitele
 4. CIC, o. p. s. Čeština do školy: audiovizuální kurz češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem 
 5. META, o. p. s.- výukové materiály  a pracovní listy 
 6. Učebnice Česky krok za krokem, Čeština  expres, kosmas.cz,   
 7. Raně školní děti, Nečtu, nepíšu, učím se česky, CIC, o. p. s.                                                                  

Odkud mohu získat finanční prostředky k inkluzi žáka s OMJ?

!Pozor! RP MŠMT Podpora vzdělávání žáků cizinců ve školách v roce 2021 nebude → finanční prostředky v rezervě krajů - informujte se u NPI na možnosti čerpání z jiných zdrojů.

1. Podpůrná opatření 2. a 3. stupně, o kterých rozhoduje PPP a vyplácí MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu; § 16 ŠZ;

2. NPIAdaptační koordinátor pro děti/žáky-cizince a poskytněte žákům/cizincům zvýšenou podporu jazykových kompetencí (4 týdny podpory; v rozsahu 50 hodin!Dočasné opatření! do 30. 11. 2020! Bez ohledu na to, zda jsou nově příchozí nebo ne.

3. NPITlumočení a překlady všeho, co se týká školy; 13 jazyků; do pěti dnů. Žádat mohou školy a nově i ŠPZ (PPP, SPC).

4. Program OP VVV, MŠMT, obsahují i tzv. Šablony IIIAktuální výzvy (Výzva č. 02_20_080 – mimo hlavní město Praha; Výzva č. 02_20_081 – pro hlavní město Praha). Podání žádosti do 29. 6. 2021. Čerpáno na doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, klub pro žáky ZŠ, sociální pedagog, školní speciální pedagog, školní asistent a další.

5. Další možnosti skýtají projekty vzniklé pod Místními akčními skupinami a plány (typu MAP, MAS: například Místní akční skupina Podještědí z. s.Místní akční skupina Český sever), nebo v rámci tzv. Projektů obcí, financovaných z Integrace cizinců MV ČR (Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni). Aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogů (besedy, semináře), letní kurzy pro děti, pracovní skupiny koordinátorů integrace cizinců na jednotlivých školách. 

 

Kdo poskytne podporu pedagogům? Kdo učí učit?

 1. NIDV – krajský koordinátor 
 2. CIC, o. p. s. – Kurz lektorských dovedností práce s heterogenní skupinou 
 3. META, o. p. s. - semináře a metodická podpora   
 4. Kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka ÚJOP /Pozn. obvykle je v kontextu výuky žáků s OMJ používán termín čeština jako druhý jazyk./

Dobrá praxe (videa na youtube) a další tipy:                         

Leden 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.