Pro školy

Výuka žáka cizince, žáka s OMJ

Žák přijat do základní školy. Co dál?

Jak to udělat, aby žák rozuměl lépe česky a byl schopen se v českém jazyce učit?

Můžete se obrátit na NIDV s žádostí o adaptačního koordinátora. Tato osoba má seznámit žáka se školou a pravidly a její úlohou je v průběhu 4 týdnů nastavit procesy vedoucí k rychlému začlenění do výuky jak na straně žáka, pedagogů, tak i rodičů

Výuka, podpůrná opatření žáků

Žáci s odlišným mateřským jazykem mohou mít speciální vzdělávací potřeby v souvislosti s kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami, ale zejména z důvodu neznalosti vyučovacího jazyka. Mají tedy nárok na podpůrná opatření (dále PO) (§ 16 a 19 ŠZ). Tato podpora je určena žákům MŠ, ZŠ i SŠ. Podrobně se tomuto tématu věnuje Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Jedná se zejména o podporu výuky českého jazyka, rozsah je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. a příloze 1 této vyhlášky . Vyhláška stanoví podpůrná opatření a jejich stupně, postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření žákovi nebo studentovi, poskytování podpůrných opatření a normovanou finanční náročnost. Žáků s OMJ se týkají podpůrná opatření 1.–3. stupně. Pro opatření 2. a 3. stupně je nutný posudek od ŠPZ.

V podpůrném opatření 1. stupně navrhují úpravy ve vzdělávání pedagogičtí pracovníci dané školy. Patří sem např. „ověření pochopení zadání". V 1. stupni PO škola nemusí vytvářet plán pedagogické podpory (dále PLPP), pokud dostatečně zohlednila individuální vzdělávací potřeby žáka. Avšak je doporučováno PLPP zpracovat a vyhodnocovat. Lze ho použít i jako podklad pro ŠPZ. Je-li mateřský jazyk žáka velmi odlišný od češtiny, doporučuje se nevyčkávat tři měsíce s vyhodnocením podpůrných opatření 1. stupně, ale zavčas doporučit zákonnému zástupci žáka poradenskou pomoc ŠPZ. Opatření 2. stupně: Posílení výuky českého jazyka nebo výuky českého jazyka jako jazyka cizího v základním vzdělávání 3h/týden, nejvýše 120 VH celkem. Opatření 3. stupně: Pro žáky s potřebou posílení výuky českého jazyka jako jazyka cizího se doporučuje v základním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše 200 hodin (v předškolním vzdělávání: 4 x 15 minut výuky/týden, nejvýše však 110 h); IVP, PLPP, organizace výuky, pomůcky, úprava obsahů, výstupů a hodnocení, speciálně vzdělávací péče, pedagogická intervence a personální podpora (vč. asistenta pedagoga).

Hodnocení, klasifikace žáka-cizince

Aby bylo možné žáka hodnotit, je potřeba si klást otázku, zda jsme schopni ho učit, tzn. zda rozumí. (Viz výše – úroveň podpory).

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků-cizinců se postupuje podle § 51 až 53 školského zákona a § 14 až 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb. § 15 odst. 9 této vyhlášky říká, že se “dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost ovlivňující výkon žáka (při hodnocení z předmětu český jazyk a literatura po dobu tří po sobě jdoucích pololetí).

Pro hodnocení žáka-cizince je účelné (zejména v předmětu český jazyk) používat individuální kritéria hodnocení, přednostně slovní hodnocení.  Je možné využít také ustanovení § 52 odst. 2 a 3 školského zákona a z některého předmětu na konci pololetí nehodnotit a stanovit náhradní termín hodnocení, případně nehodnotit ani v náhradním termínu.  Pokud však nebude žák hodnocen na konci 2. pololetí (ani v náhradním termínu), bude opakovat ročník. Toto řešení však vzhledem k dalšímu rozvoji žáka MŠMT nedoporučuje – FAQ MŠMT.

Doporučené materiály pro žáky s OMJ

Učebnice českého jazyka pro děti, žáky-cizince

 1. se schvalovací doložkou MŠMT:
 • Lejnarová, I.; Pavlová, J.: Čeština pro malé cizince 3, Německá škola v Praze
 • Škodová, S.: Domino – Český jazyk pro malé cizince 2 (učebnice a pracovní sešit), Wolters Kluwer ČR.

​​2. další učebnice doporučené MŠMT pro žáky-cizince (úroveň výuky českého jazyka je stanovena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky):

I. STUPEŇ ZŠ

 • Emerlingová, S.: Když dětem nejde čtení (I, II). Praha: Portál 2006.
 • Pavlová, J.: Barevná čeština pro prvňáčky. Praha: SPN 2007.
 • Pavlová, J.: Barevná čeština pro druhý ročník. Praha: SPN 2006.
 • Škodová, S.: Domino – Český jazyk pro malé cizince I. Praha: Wolters Kluwer 2010.
 • Škodová, S.: Domino – Český jazyk pro malé cizince II. Praha: Wolters Kluwer 2012.
 • Gjurová, N.: Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky. Praha: Portál 2011.
 • Pavlová, J.: Barevná čeština pro třeťáky. Praha: SPN 2007.
 • Pavlová, J.: Barevná čeština pro čtvrťáky. Praha: SPN 2011.
 • Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál 2007.
 • Škodová, S.: Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. Úvod do seriálu 10 metodických příspěvků pro výuku ČJ u žáků-cizinců na 1. stupni ZŠ

II. STUPEŇ ZŠ

 • Andrášová, H. – Podepřelová, A.: Na cestě za češtinou. Praha: Klett 2009.
 • Andrášová, H. – Podepřelová, A. a kol.: Desetiminutovky čeština pro cizince. Praha: Klett 2008.
 • Čemusová, J. – Dolečková, P. – Štindlová, B. – Štindl, O.: Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Praha: Člověk v tísni, o. p. s., Varianty, 2004.
 • Holá, L.: Czech Express 1, 2. Praha: Akropolis 2006.
 • Holá, L.: NEW Czech Step by Step. Praha: Akropolis 2004.
 • Kestřánková, M.: Dialogy k výuce češtiny pro cizince. Praha: Karolinum 2011.   

Zdroj: MŠMT

Další pomůcky:

 

 1. NIDV
 2. Publikace Hezky česky (začátečníci) a Hezky česky II (začátečník a mírně pokročilý)
 3. CIC, o. p. s. – pro lektory a učitele
 4. CIC, o. p. s. Čeština do školy: audiovizuální kurz češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem 
 5. META, o. p. s.- výukové materiály  a pracovní listy 
 6. Učebnice Česky krok za krokem, Čeština  expres, kosmas.cz,   
 7. Raně školní děti, Nečtu, nepíšu, učím se česky, CIC, o. p. s.                                                                  

Odkud mohu získat finanční prostředky k inkluzi žáka s OMJ?

1. Podpůrná opatření 2. a 3. stupně, o kterých rozhoduje PPP a vyplácí MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu; § 16 ŠZ;

2. ROZVOJOVÉ PROGRAMY MŠMT; Podpora vzdělávání žáků cizinců ve školách v roce 2020; na mzdy pedagogů na vyučování a doučování, náklady na učebnice. Pozor - program bude od roku 2021 utlumen - informujte se u NPI na možnosti čerpání z jiných zdrojů.

3. NPI: Adaptační koordinátor; Tlumočení a překlady

4. Program OP VVV, MŠMT, obsahují i tzv. Šablony: Čerpají se nejčastěji na personální podporu školního asistenta či na doučování. Aktuální výzvy; Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

5. Další možnosti skýtají projekty vzniklé pod Místními akčními skupinami a plány (typu MAP, MAS) nebo v rámci tzv. Projektů obcí, financovaných z Integrace cizinců MV ČR (Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni).

Kdo poskytne podporu pedagogům? Kdo učí učit?

 1. NIDV – krajský koordinátor 
 2. CIC, o. p. s. – Kurz lektorských dovedností práce s heterogenní skupinou 
 3. META, o. p. s. - semináře a metodická podpora   
 4. Kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka ÚJOP /Pozn. obvykle je v kontextu výuky žáků s OMJ používán termín čeština jako druhý jazyk./

Dobrá praxe (videa na youtube) a další tipy:                         

Srpen 2020 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.