Pro školy

Jak se dorozumíme s dítětem? S rodičem? Výuka.

Jak se dorozumíme s rodičem?

  1. Jednoduchými způsoby (čísla, značky, posunky, obrázky, symboly…)
  2. Použitím již přeložených materiálů (slovníčky, dokumenty
  3. Využití tlumočníka při jednání s rodiči, žákem:
  • po telefonu: tlumočnická linka Charity (zdarma), mohou o ni požádat i instituce, rovněž možnost překladu krátkých textů
  • osobní jednání, schůzky, jde-li naplánovat:  NIDV, rovněž možnost překladu krátkých textů

Výuka – jak se dorozumíme s dítětem?

Je možné, že se dítě-cizinec snadno zapojí do dění ve školce a jeho výuka a vedení se nebude lišit od ostatních dětí. Někteří pedagogové však na základě předchozích zkušeností s těmito dětmi dávají přednost diferencovanému přístupu (níže viz Materiály pro práci s dětmi). Široké možnosti v tomto směru garantuje školský zákon a další právní předpisy. 

Jakou je možné dětem s OMJ poskytnout podporu?

Žáci s odlišným mateřským jazykem mohou mít speciální vzdělávací potřeby v souvislosti s kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkám dítěte, ale zejména z důvodu neznalosti vyučovacího jazyka. I žáci MŠ mají nárok na podpůrná opatření (§ 16 a § 19 ŠZ). Dětí s OMJ se týkají podpůrná opatření 1.–3. stupně.  Pro opatření 2. a 3. stupně je nutný posudek od ŠPZ. Tato podpora je definována ve Vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Jedná se zejména o podporu výuky českého jazyka, rozsah je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. a příloze 1 této vyhlášky.  Vyhláška stanoví podpůrná opatření a jejich stupně, postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi nebo studentovi, poskytování podpůrných opatření a normovanou finanční náročnost. Více informací zde ►►►   

Materiály pro práci s dětmi s OMJ v MŠ 

 

Odkud mohu získat finanční prostředky k inkluzi žáka s OMJ?

!Pozor! RP MŠMT Podpora vzdělávání žáků cizinců ve školách v roce 2021 nebude → finanční prostředky v rezervě krajů - informujte se u NPI na možnosti čerpání z jiných zdrojů.

1. Podpůrná opatření 2. a 3. stupně, o kterých rozhoduje PPP a vyplácí MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu; § 16 ŠZ;

2. NPIAdaptační koordinátor pro děti/žáky-cizince a poskytněte žákům/cizincům zvýšenou podporu jazykových kompetencí (4 týdny podpory; v rozsahu 50 hodin!Dočasné opatření! do 30. 11. 2020! Bez ohledu na to, zda jsou nově příchozí nebo ne.

3. NPITlumočení a překlady všeho, co se týká školy; 13 jazyků; do pěti dnů. Žádat mohou školy a nově i ŠPZ (PPP, SPC).

4. Program OP VVV, MŠMT, obsahují i tzv. Šablony IIIAktuální výzvy (Výzva č. 02_20_080 – mimo hlavní město PrahaVýzva č. 02_20_081 – pro hlavní město Praha). Podání žádosti do 29. 6. 2021. Čerpáno na doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, klub pro žáky ZŠ, sociální pedagog, školní speciální pedagog, školní asistent a další.

5. Další možnosti skýtají projekty vzniklé pod Místními akčními skupinami a plány (typu MAP, MAS: například Místní akční skupina Podještědí z. s.Místní akční skupina Český sever), nebo v rámci tzv. Projektů obcí, financovaných z Integrace cizinců MV ČR (Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni). Aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogů (besedy, semináře), letní kurzy pro děti, pracovní skupiny koordinátorů integrace cizinců na jednotlivých školách. 

 

Kdo poskytne podporu pedagogům? Kdo učí učit?

  1. NPI – krajský koordinátor 
  2. NPI, cizinciTlumočení a překlady
  3. CIC, o. p. s. – Kurz lektorských dovedností práce s heterogenní skupinou 
  4. META, o. p. s. – semináře a metodická podpora   
  5. ÚJOP – Kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka  /Pozn. obvykle je v kontextu výuky žáků s OMJ používán termín čeština jako druhý jazyk./

Dobrá praxe (videa na youtube, rozhlas) a další tipy:

Leden 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.