Sociální­ poradenství

Sociální zabezpečení matek cizinek

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PRÁVNÍ OCHRANA ZAMĚSTNANÝCH CIZINEK A JEJICH RODIN

 1. Jste cizinka, jste zaměstnaná a budete mít dítě? Víte, co je mateřská dovolená?
 • Jako zaměstnankyně máte v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě nárok na mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů (u dvou a více dětí 37 týdnů).
 • Délka mateřské dovolené je minimálně 14 týdnů.
 • Mateřská dovolená může začít 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu a nesmí skončit dříve jak 6 týdnů po porodu.

► Co udělat?

Navštivte gynekologa - váš lékař (gynekolog) stanoví termín porodu a termín nástupu na mateřskou dovolenou. Dostanete vyplněný formulář a ten odevzdáte svému  zaměstnavateli.

2. Víte, že během mateřské dovolené můžete dostávat peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nebo nemocenskou?

 • Nárok na dávky nemocenského pojištění (PPM a nemocenskou) vznikne i cizinkám, které pracují v České republice, pokud splní podmínky pro nárok na PPM.
 • Nárok na PPM při splnění stanovených podmínek máte jak vy - žena (zaměstnankyně, pojištěnka), tak za určitých podmínek i muž (zaměstnanec, pojištěnec).
 • PPM můžete pobírat po celou dobu mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů).

Za jakých podmínek?

 1. V posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou jste byla minimálně 270 kalendářních dnů nemocensky pojištěna jako zaměstnankyně, nebo jste si platila nemocenské pojištění jako podnikatelka. (Poznámka: pro nárok na dávku se nezjišťuje, zda zaměstnavatel platil za zaměstnance pojistné správně.)
 2. Nárok na PPM vzniká také po zániku pojištění (zaměstnání skončilo v době těhotenství), pokud k nástupu na mateřskou dojde v tzv. ochranné lhůtě. Ta je 180 kalendářních dnů. Pokud jste však byla zaměstnaná kratší dobu, ochranná lhůta trvá tolik dnů, kolik dnů jste byla v ČR zaměstnaná.

Kolik?

Částka, kterou budete dostávat, se vypočítává z vašeho předchozího příjmu (např. u příjmu 19 000 CZK bude PPM v roce 2018 asi 13 140 CZK měsíčně).

►  Co udělat?

O PPM požádejte u svého zaměstnavatele (a to i po skončení zaměstnání!) a přineste mu formulář od vašeho gynekologa.

Co když nesplňuji podmínky pro PPM?

Pokud nemáte nárok na PPM, je možné, že máte nárok na nemocenskou. O vzniku pracovní neschopnosti (neschopence) rozhodne lékař, a to od 6. týdne před očekávaným dnem porodu. (Neschopenku lékař ukončí 6 týdnů po porodu.)

Poznámka: Jste-li v pracovní neschopnosti z důvodu tzv. rizikového těhotenství, přecházíte na mateřskou dovolenou z rozhodnutí lékaře 8-6 týdnů před porodem. Nemáte-li nárok na PPM, zůstáváte i nadále v pracovní neschopnosti, která vám bude ukončena 6 týdnů po porodu.

 3. Víte, že je také rodičovská dovolená?

 • Rodičovská dovolená je omluvená nepřítomnost v práci. Zaměstnavatel ji poskytne vám - matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádáte. Podle Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout rodičovskou dovolenou zaměstnankyni a zaměstnanci na žádost.
 • Rodičovská dovolená je poskytována do 3 let věku dítěte. Nad 3 roky věku dítěte musíte zaměstnavatele požádat o pracovní volno z důvodu péče o dítě. Na toto volno ale není zákonný nárok.

►  Co udělat?

Písemně požádáte zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou před skončením mateřské dovolené a v žádosti určíte její předpokládanou dobu.

4. Víte, že můžete dostávat rodičovský příspěvek (RP)?

 • Rodičovský příspěvek je jednou z dávek Státní sociální podpory (SSP).
 • Rodičovský příspěvek je určený pro toho z rodičů, který řádně a celodenně pečuje o dítě do 4 let věku (nejmladší dítě). Rodiče mohou v péči o dítě a v pobírání RP po čase střídat. /Pozor! Aby otec dítěte mohl žádat, musí být zapsaný v rodném listu./
 • Rodičovský příspěvek si při splnění určitých podmínek můžete naplánovat, zvolit měsíční výši příspěvku a tím délku doby pobírání rodičovského příspěvku.
 • Rodičovský příspěvek lze vyplácet do doby, kdy bude na rodičovském příspěvku vyplaceno celkově 300 000 CZK (dvojčata a vícerčata - 450 000 CZK) a nejdéle do 4 let věku dítěte.
 • Jako cizinka nebo cizinec máte nárok, pokud jste hlášená k pobytu v ČR déle než 1 rok a Vy i Vaše dítě máte v ČR platný pobyt. (Výjimku mají cizinci se zaměstnaneckou kartou - 6 měsíců).

Záleží na tom, zda jste byla zaměstnaná a kolik jste vydělávala? Jak se určuje výše?

Na samotné přiznání rodičovského příspěvku nemá vliv výše příjmu ve vaší rodině.  Příjem matky nebo příjem otce dítěte určuje pouze měsíční výši rodičovského příspěvku.

Rodičovský příspěvek je maximálně 300.000 Kč do 4 let věku dítěte, u dvojčat a vícerčat 450.000 Kč. Měsíční výši si můžete v určitých limitech zvolit a také 1x za 3 měsíce zvolenou výši změnit. Příspěvek je vždy na nejmladší dítě v rodině, při narození druhého dítěte se příspěvek na první dítě ukončí a začne příspěvek na druhé dítě.

Volba výše měsíční částky rodičovského příspěvku závisí na tom, jestli před narozením dítěte měl alespoň jeden rodič z práce nebo podnikání dost vysoký „DVZ“ – denní vyměřovací základ (v praxi = zda vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství)

 • pokud 70% 30násobku DVZ je vyšší než 10.000 Kč – můžete si zvolit výši max. do výše této částky (= maximální výše rodičovského příspěvku je stejná jako Vaše peněžitá pomoc v mateřství - PPM)
 • RP do maximální výše 10.000 měsíčně mohou volit všichni, i matky bez nároku na PPM, ale mohou volit i nižší měsíční částku.

 

Jak je to s pobytem dítěte v mateřské škole nebo jeslích?

U dětí do dvou let je omezení 92 hodin měsíčně v jeslích nebo mateřské škole. Potřebujete-li podnikat nebo v určité míře pracovat, musíte péči o dítě zajistit jinou dospělou zodpovědnou osobou. U dětí starších dvou let nejsou žádná omezení v docházce do předškolních zařízení.

Co udělat? Kdy a kde žádáte?

Žádosti se podávají na oddělení Státní sociální podpory (SSP) při úřadu práce podle místa bydliště poté co:

 • vám skončila výplata peněžité pomoci v mateřství (PPM),
 • jste neměla PPM, ale byla jste v pracovní neschopnosti (na nemocenské) z důvodu těhotenství a porodu
 • neměla jste PPM ani nemocenskou, nebo
 • měla jste PPM, ale byla vám vypočtena nižší, než je výše rodičovského příspěvku. Můžete požádat o doplacení rozdílu i během výplaty mateřské.

K žádosti musíte předložit rodný list dítěte, vyplněné formuláře, potvrzení o povoleném pobytu v ČR (případně historii pobytu – vystaví OAMP MV), vyplněný dotazník o bydlišti a další přílohy. Pokud matka nepobírala PPM, anebo pokud pro volbu výše rodičovského příspěvku uplatňujete příjem otce dítěte, musíte předložit také potvrzení ČSSZ o výši příjmů ovlivňující nárok na rodičovský příspěvek.

5. Na co ještě má nárok otec dítěte?

Otec novorozeného dítěte může do 6ti týdnů po porodu žádat o dávku „otcovské“ ze svého nemocenského pojištění. Možné čerpat až 7 dní za sebou. Od 7. týdne po porodu dítěte se může otec dítěte s matkou dítěte vystřídat v péči o dítě po písemné dohodě (nejméně 7 dnů). Dávka se muži počítá z jeho nemocenského pojištění.

6. Víte, že existují i další dávky státní sociální podpory?

Porodné. Porodné je jednorázový příspěvek rodinám s nízkým příjmem na náklady s narozením prvního a druhého dítěte. Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé dítě (jestliže porodila první dítě v zahraničí, pak první dítě na území ČR) a příjem její rodiny je nižší než 2,7 násobek životního minima. Výše porodného je 13 000 CZK na první dítě a 10 000 na druhé dítě.

Při nízkém příjmu rodiny (členů vaší domácnosti) lze požádat o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení. Záleží ovšem na tom, jaké máte povolení k pobytu.

7. Víte, že máte jako zaměstnankyně právní ochranu? Víte, v jakých situacích ji můžete využít?

Výpověď

 • Zákoník práce zajišťuje zaměstnaným ženám po celou dobu těhotenství a později i při mateřské dovolené a rodičovské dovolené tzv. ochrannou dobu. To znamená, že během ochranné doby vám nemůže zaměstnavatel dát výpověď (s výjimkou některých organizačních změn), ani s vámi nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr.
 • Pozor! Ochranná doba se netýká skončení pracovního poměru ve zkušební době, při ukončení pracovního poměru dohodou a v případě, že končí pracovní poměr sjednaný na dobu určitou.

Návrat do práce

 • Pokud nastoupíte do práce po skončení mateřské dovolené, máte nárok na své původní pracovní místo a pracoviště. Po návratu do práce po skončení rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte vás zaměstnavatel může zařadit na jakékoli pracovní místo a pracoviště podle vaší pracovní smlouvy.

Převedení na jinou práci

 • V době těhotenství, během kojení a matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány některé druhy práce a pracoviště (vystavení záření, chemickým látkám, fyzické zátěži...)
 • Pokud vykonáváte takovou nevhodnou práci, zaměstnavatel vás musí převést na jinou práci.
 • Sníží-li se vám tímto převedením výdělek, máte nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (dávka z nemocenského pojištění).
 • Zákoník práce poskytuje osobám pečujícím o dítě i další ochranu - úpravu pracovních podmínek.

Další užitečné odkazy:

https://www.uradprace.cz/web/cz/rodicovsky-prispevek

http://www.penize.cz/kalkulacky/rodicovsky-prispevek

https://www.mpsv.cz/kalkulacka-davek-v-roce-2020 - Kalkulačka peněžité pomoci v mateřství

Tento informační materiál byl vypracován v rámci projektu podpořeného Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Občané zemí EU a jejich rodinné příslušníci - prosím, obraťte se na sociální poradenství CIC pro informace o rozdílech.

Leden 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.