Sociální­ poradenství

Sociální zabezpečení matek cizinek

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PRÁVNÍ OCHRANA ZAMĚSTNANÝCH CIZINEK A JEJICH RODIN

 1. Jste cizinka, jste zaměstnaná a budete mít dítě? Víte, co je mateřská dovolená?
 • Jako zaměstnankyně máte v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě nárok na mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů (u dvou a více dětí 37 týdnů).
 • Délka mateřské dovolené je minimálně 14 týdnů.
 • Mateřská dovolená může začít 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu a nesmí skončit dříve jak 6 týdnů po porodu.

► Co udělat?

Navštivte gynekologa - váš lékař (gynekolog) stanoví termín porodu a termín nástupu na mateřskou dovolenou. Dostanete vyplněný formulář a ten odevzdáte svému  zaměstnavateli.

2. Víte, že během mateřské dovolené můžete dostávat peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nebo nemocenskou?

 • Nárok na dávky nemocenského pojištění (PPM a nemocenskou) vznikne i cizinkám, které pracují v České republice, pokud splní podmínky pro nárok na PPM.
 • Nárok na PPM při splnění stanovených podmínek máte jak vy - žena (zaměstnankyně, pojištěnka), tak za určitých podmínek i muž (zaměstnanec, pojištěnec).
 • PPM můžete pobírat po celou dobu mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů).

Za jakých podmínek?

 1. V posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou jste byla minimálně 270 kalendářních dnů nemocensky pojištěna jako zaměstnankyně, nebo jste si platila nemocenské pojištění jako podnikatelka. (Poznámka: pro nárok na dávku se nezjišťuje, zda zaměstnavatel platil za zaměstnance pojistné správně.)
 2. Nárok na PPM vzniká také po zániku pojištění (zaměstnání skončilo v době těhotenství), pokud k nástupu na mateřskou dojde v tzv. ochranné lhůtě. Ta je 180 kalendářních dnů. Pokud jste však byla zaměstnaná kratší dobu, ochranná lhůta trvá tolik dnů, kolik dnů jste byla v ČR zaměstnaná.

Kolik?

Částka, kterou budete dostávat, se vypočítává z vašeho předchozího příjmu (např. u příjmu 19 000 CZK bude PPM v roce 2018 asi 13 140 CZK měsíčně).

►  Co udělat?

O PPM požádejte u svého zaměstnavatele (a to i po skončení zaměstnání!) a přineste mu formulář od vašeho gynekologa.

Co když nesplňuji podmínky pro PPM?

Pokud nemáte nárok na PPM, je možné, že máte nárok na nemocenskou. O vzniku pracovní neschopnosti (neschopence) rozhodne lékař, a to od 6. týdne před očekávaným dnem porodu. (Neschopenku lékař ukončí 6 týdnů po porodu.)

Poznámka: Jste-li v pracovní neschopnosti z důvodu tzv. rizikového těhotenství, přecházíte na mateřskou dovolenou z rozhodnutí lékaře 8-6 týdnů před porodem. Nemáte-li nárok na PPM, zůstáváte i nadále v pracovní neschopnosti, která vám bude ukončena 6 týdnů po porodu.

 3. Víte, že je také rodičovská dovolená?

 • Rodičovská dovolená je omluvená nepřítomnost v práci. Zaměstnavatel ji poskytne vám - matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádáte. Podle Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout rodičovskou dovolenou zaměstnankyni a zaměstnanci na žádost.
 • Rodičovská dovolená je poskytována do 3 let věku dítěte. Nad 3 roky věku dítěte musíte zaměstnavatele požádat o pracovní volno z důvodu péče o dítě. Na toto volno ale není zákonný nárok.

►  Co udělat?

Písemně požádáte zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou před skončením mateřské dovolené a v žádosti určíte její předpokládanou dobu.

4. Víte, že můžete dostávat rodičovský příspěvek (RP)?

 • Rodičovský příspěvek je jednou z dávek Státní sociální podpory (SSP).
 • Rodičovský příspěvek je určený pro toho z rodičů, který řádně a celodenně pečuje o dítě do 4 let věku (nejmladší dítě). Rodiče mohou v péči o dítě a v pobírání RP po čase střídat. /Pozor! Aby otec dítěte mohl žádat, musí být zapsaný v rodném listu./
 • Rodičovský příspěvek si při splnění určitých podmínek můžete naplánovat a zvolit délku a měsíční výši příspěvku.
 • Rodičovský příspěvek lze vyplácet do doby, kdy bude na rodičovském příspěvku vyplaceno celkově 220 000 CZK (dvojčata a vícerčata - 330 000 CZK)
 • Jako cizinka nebo cizinec máte nárok, pokud jste hlášená k pobytu v ČR déle než 1 rok a Vy i Vaše dítě máte v ČR platný pobyt.

Záleží na tom, zda jste byla zaměstnaná a kolik jste vydělávala? Jak se určuje výše?

 • Na samotné přiznání rodičovského příspěvku nemá vliv výše příjmu ve vaší rodině.  Příjem váš a otce dítěte určuje pouze měsíční výši této dávky.
 • Výše rodičovského příspěvku se vypočítá na základě příjmu vašeho nebo otce dítěte. Pokud je váš příjem nebo příjem otce dítěte vyšší než určitý limit, můžete si zvolit, jak dlouho budete dávku pobírat, a tato doba určí měsíční částku.
 • Rodičovský příspěvek může dosáhnout hranice Vaší PPM ("mateřské"), pokud jste na ni měla nárok.
 • Během pobírání můžete provést změnu v délce (a tím i výši) jednou za tři měsíce a můžete se s druhým rodičem střídat v pobírání a péči o dítě.

Kdy nemáte možnost volby délky a výše?

Tuto volbu nemáte, pokud jste nebyla nemocensky pojištěna a nevznikl vám tudíž nárok na peněžitou pomoc v mateřství („mateřskou“), také když jste podnikala a neplatila jste si nemocenské pojištění.

Nově se započítává i příjem otce dítěte (účast v nemocenském pojištění nutná). Jestliže nesplní podmínky ani jeden z rodičů, nebo je příjem obou příliš nízký, výše příspěvku zůstává v pevných částkách -  pobíráte 7 600 CZK CZK.

Jak je to s pobytem dítěte v mateřské škole nebo jeslích?

U dětí do dvou let je omezení 46 hodin měsíčně v jeslích nebo mateřské škole. Potřebujete-li podnikat nebo v určité míře pracovat, musíte péči o dítě zajistit jinou dospělou zodpovědnou osobou. U dětí starších dvou let nejsou žádná omezení v docházce do předškolních zařízení.

Co udělat? Kdy a kde žádáte?

Žádosti se podávají na oddělení Státní sociální podpory (SSP) při úřadu práce podle místa bydliště poté co:

 • vám skončila výplata peněžité pomoci v mateřství (PPM),
 • jste neměla PPM, ale byla jste v pracovní neschopnosti (na nemocenské) z důvodu těhotenství a porodu
 • neměla jste PPM ani nemocenskou, nebo
 • měla jste PPM, ale byla vám vypočtena nižší, než je výše rodičovského příspěvku 7 600 CZK. Můžete požádat o doplacení rozdílu i během výplaty mateřské.

K žádosti musíte předložit rodný list dítěte, vyplněné formuláře, potvrzení o pobírání nebo nepobírání PPM z Okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení, potvrzení o příjmu, potvrzení o povoleném pobytu v ČR (případně historii pobytu – vystaví OAMP MV), vyplněný dotazník o bydlišti a další přílohy.

5. Na co ještě má nárok otec dítěte?

Od 1. 2.2018 jsou nové možnosti pro otce novorozených dětí. Do 6ti týdnů po porodu může otec žádat o dávku „otcovské“ ze svého nemocenského pojištění. Možné čerpat až 7 dní za sebou. Od 7. týdne po porodu dítěte se může otec dítěte s matkou dítěte vystřídat v péči o dítě po písemné dohodě (nejméně 7 dnů). Dávka se muži z počítá rovněž z jeho nemocenského pojištění.

6. Víte, že existují i další dávky státní sociální podpory?

Porodné. Porodné je jednorázový příspěvek rodinám s nízkým příjmem na náklady s narozením prvního a druhého dítěte. Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé dítě (jestliže porodila první dítě v zahraničí, pak první dítě na území ČR) a příjem její rodiny je nižší než 2,7 násobek životního minima. Výše porodného je 13 000 CZK na první dítě a 10 000 na druhé dítě.

Při nízkém příjmu rodiny (členů vaší domácnosti) lze požádat o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení. Záleží ovšem na tom, jaké máte povolení k pobytu.

7. Víte, že máte jako zaměstnankyně právní ochranu? Víte, v jakých situacích ji můžete využít?

Výpověď

 • Zákoník práce zajišťuje zaměstnaným ženám po celou dobu těhotenství a později i při mateřské dovolené a rodičovské dovolené tzv. ochrannou dobu. To znamená, že během ochranné doby vám nemůže zaměstnavatel dát výpověď (s výjimkou některých organizačních změn), ani s vámi nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr.
 • Pozor! Ochranná doba se netýká skončení pracovního poměru ve zkušební době, při ukončení pracovního poměru dohodou a v případě, že končí pracovní poměr sjednaný na dobu určitou.

Návrat do práce

 • Pokud nastoupíte do práce po skončení mateřské dovolené, máte nárok na své původní pracovní místo a pracoviště. Po návratu do práce po skončení rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte vás zaměstnavatel může zařadit na jakékoli pracovní místo a pracoviště podle vaší pracovní smlouvy.

Převedení na jinou práci

 • V době těhotenství, během kojení a matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány některé druhy práce a pracoviště (vystavení záření, chemickým látkám, fyzické zátěži...)
 • Pokud vykonáváte takovou nevhodnou práci, zaměstnavatel vás musí převést na jinou práci.
 • Sníží-li se vám tímto převedením výdělek, máte nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (dávka z nemocenského pojištění).
 • Zákoník práce poskytuje osobám pečujícím o dítě i další ochranu - úpravu pracovních podmínek.

Další užitečné odkazy:

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp

http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp

http://www.penize.cz/kalkulacky/rodicovsky-prispevek

 http://www.mpsv.cz/cs/11580 - Kalkulačka peněžité pomoci v mateřství

Tento informační materiál byl vypracován v rámci projektu podpořeného Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Občané zemí EU a jejich rodinné příslušníci - prosím, obraťte se na sociální poradenství CIC pro informace o rozdílech.

Říjen 2019 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.