Sociální­ poradenství

Školství v ČR, dítě ve škole

   Info pro školy a rodiny ►►►

CHCETE PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE? INFORMACE PRO RODIČE

Jaká jsou základní práva a povinnosti?

Rovný přístup ke vzdělání

 • Děti cizinců mají přístup k základnímu vzdělání za stejných podmínek jako občané ČR. Mají nárok na bezplatné vzdělávání, přístup ke školnímu stravování a školním zájmovým kroužkům.
 • Na základní školu jsou přijaty děti ze všech zemí původu, se všemi typy pobytů, ale také bez legálního pobytu.

Povinné předškolní vzdělávání

 • Od září 2017 je povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5-ti let. To znamená, že děti, kterým je 5 let do 31.8., musí od 1.9. nastoupit do mateřské školy (MŠ).
 • Podle adresy bydliště je pro dítě určena spádová škola. Rodiče můžou dítě přihlásit buď do této spádové MŠ, nebo musí tuto školu informovat, kde jinde bude dítě povinné předškolní vzdělávání plnit (podrobnější info zde). Zápis do MŠ probíhá v první polovině května.
 • Mladší děti mají právo, ne povinnost docházet do mateřské školy.

Povinná školní docházka v ČR

 • Děti v ČR začínají chodit do základní školy v 6 letech. Minimální povinná školní docházka je 9 let. Dítě ji musí splnit do věku 17 let.
 • Povinná školní docházka platí také pro všechny děti cizinců, které v České republice pobývají déle než 90 dní.
 • Když rodiče nezapíšou nebo neposílají dítě do základní školy, porušují zákon. Věc řeší Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) jako přestupek, případně trestný čin.

Jak vybrat základní školu?

 • V ČR jsou „státní“ základní školy (zřizovatel je obec, město, městská část, kraj). Na těchto školách děti studují bezplatně.
 • Jsou zde také soukromé nebo církevní základní školy, na kterých se platí školné.
 • Některé základní školy mohou být specializované (jazykové, sportovní, matematické apod.) a mohou mít přísnější kritéria přijetí.
 • Základní škola má 1. stupeň (1. až 5. ročník) a 2. stupeň (6. až 9. ročník). 2. stupeň je možné studovat také na víceletém gymnáziu nebo umělecké škole.

Spádová škola

 • Jde o školu, na kterou dítě spadá podle adresy bydliště (rozdělení měst nebo městské části do školských obvodů zjistíte na úřadě).
 • Ředitel spádové školy musí vždy přednostně přijímat žáky z daného obvodu.

Vlastní výběr školy

 • Rodiče mohou vybrat pro dítě i jinou než spádovou školu. Mohou se rozhodovat podle toho, jak blízko je škola k bydlišti či zaměstnání, podle specializace školy, pověsti a kvality školy či podle nabídky kurzů češtiny pro cizince.
 • Jiná než spádová škola ale může dítě odmítnout, jen pokud má plnou kapacitu. U specializovaných škol musí dítě splnit dopředu daná kritéria nebo projít přijímacím řízením.

Zápis do základní školy

Jak probíhá zápis dítěte do 1. třídy základní školy?

 • Zápis probíhá na základních školách během dubna. K zápisu se musí dostavit děti, které mají 6. narozeniny do 31.8. Termíny zápisů a přesné podmínky najdete na webu školy nebo na webu měst a městských částí.
 • Rodič a dítě se dostaví osobně v den a čas zápisu. Rodič vyplní na místě příslušné formuláře, učitelé školy udělají pohovor s rodičem a dítětem, časté jsou i jednoduché úkoly pro děti.
 • Cílem zápisu je zjistit, zda je dítě pro školní docházku zralé (komunikace, socializace, grafomotorika). Do 30 dnů po zápise dostane rodič rozhodnutí o přijetí (nebo nepřijetí) a informace o dalších krocích (např. kdy je informativní schůzka pro rodiče).
 • Pokud dítě není pro školu zralé, požádá rodič o odklad školní docházky na formuláři, který dostane ve škole. Musí požádat nejpozději do 31.5.
 • Odklad školní docházky dítěte musí posoudit a písemně doporučit pedagogicko-psychologická poradna + odborný lékař nebo klinický psycholog.
 • Nástup do školy může být odložen maximálně do 8 let věku dítěte.  Dítě s odkladem školní docházky je stále zapsané na základní škole, kde bylo u zápisu. 

Jak probíhá zápis staršího dítěte a zápis v průběhu školního roku?

 • Rodič může zapsat dítě do základní školy i kdykoli během školního roku.
 • Doporučujeme podat po osobním jednání s ředitelem školy písemnou žádost (přihláška k základnímu vzdělání a zápisní list). Na písemnou žádost musí škola vydat písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte. V případě nepřijetí se můžete odvolat ke zřizovateli školy, který posoudí důvod nepřijetí, ověří kapacitu školy a pomůže dítě zařadit do jiné školy.
 • Důvodem nepřijetí nemůže být neznalost nebo malá znalost češtiny!

Jaké dokumenty bude základní škola u zápisu požadovat?

 • Doklad dítěte (rodný list nebo pas). Škola ho potřebuje pro identifikaci dítěte, ale nemá právo zkoumat legálnost pobytu, platnost nebo typ víza. I děti bez dokladů mají právo na základní vzdělávání.
 • Doklad rodiče (pas). Škola ho potřebuje k identifikaci zákonného zástupce dítěte, ale nemá právo zkoumat legálnost pobytu, platnost nebo typ víza.
 • Vysvědčení nebo jiné dokumenty z předchozí školy, pokud už dítě navštěvovalo školu v zahraničí.
 • Kartičku zdravotního pojištění dítěte. Škola tuto informaci zjišťuje, ale pokud dítě cizinec kartičku nebo pojištění nemá, nemůže to být důvod nepřijetí dítěte do školy.

Co následuje po přijetí dítěte do základní školy?

 • U dítěte, které nastupuje do jiné než 1. třídy, škola posoudí dosavadní docházku dítěte do školy podle doložených vysvědčení nebo ověřením jeho znalostí. Poté dítě zařadí do ročníku, ideálně podle věku, maximálně o ročník níž
 • Dítě se učí v kolektivu jedné třídy a postupuje s ním do dalších ročníků.
 • Škola může pro dítě vytvořit vyrovnávací plán, ve kterém se stanoví reálné cíle vzdělávání a obsah jednotlivých předmětů, co se dítě v daném čase naučí a jak se bude hodnotit jeho pokrok. Součástí plánu může být podpis rodičů a domluva jejich komunikace se školou.
 • Informujte školu o tom, v čem vaše dítě bylo dobré, co ho bavilo, v čem reprezentovalo třídu nebo školu (věda, sport, umění a další schopnosti či nadání).
 • Zjistěte u ředitele školy, zda a jak probíhá ve škole jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem (= kurzy češtiny). Škola může zajišťovat také doučování, nebo mít asistenta pedagoga. Tato a další opatření pomohou dítěti se snadnějším zapojením do školní docházky.
 • Rodič by měl být školou informován o všech důležitých změnách, které se týkají školní docházky dítěte, a tyto změny není možné udělat bez souhlasu rodiče (např. vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, přeřazení do jiné školy apod.)

 

 

ZAČALO VAŠE DÍTĚ CHODIT DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE? INFORMACE PRO RODIČE

V České republice je spolupráce rodičů se základní školou velmi důležitá. Škola od rodičů očekává, že budou pomáhat dítěti s učením a že budou v pravidelném kontaktu s učitelem.  Podle školy jsou rodiče odpovědní za školní výsledky dítěte a očekává se jejich pomoc s řešením problémů.

Jak nejlépe komunikovat se školou?

 • Hned u nástupu dítěte do školy se s ředitelem školy domluvte, kdo bude hlavní kontaktní osobou, na kterou se budete obracet (třídní učitel/třídní učitelka, výchovný poradce, metodik prevence či jiný pedagogický pracovník).
 • Napište si celé jméno, telefon, email a konzultační hodiny této kontaktní osoby.
 • Domluvte se, jakým způsobem (schůzka, telefonát, email), jakým jazykem a jak často budete komunikovat. Jak budete postupovat v případě nečekané situace či problému.
 • Důležitou komunikací mezi rodičem a školou je žákovská knížka, do které se zapisují známky, omluvenky, důležitá sdělení (např. změna rozvrhu, akce školy, problémy s chováním).
 • Ve škole probíhají pravidelně třídní schůzky – setkání rodičů s pedagogy. Rodiče dostávají informace o prospěchu dítěte a o tom, co se ve škole děje. Škola vždy očekává přítomnost rodičů.
 • Komunikujte se školou také, když se dítě necítí dobře v třídním kolektivu nebo má problém s chováním spolužáků.

Jak probíhá školní rok? Jak se v české škole klasifikuje?

 • Školní rok trvá 10 měsíců. Začíná 1. září a končí 30. června a je rozdělený na dvě pololetí. Na konci každého pololetí,  31.1. a 30.6. dostanou děti vysvědčení (= hodnocení  výsledků v jednotlivých předmětech).
 • Ve většině škol začíná výuka v 8 hodin ráno. Mladší děti mají 4 až 5 vyučovacích hodin denně, starší děti mají některé dny i odpolední vyučování. Na začátku školního roku dostane každá třída rozvrh hodin. Rozvrh hodin ukazuje, kolik hodin a jaké předměty jsou který den, můžete kontrolovat domácí přípravu dítěte a pomůcky na další den.
 • Po každé vyučovací hodině (45 minut) následuje přestávka. Velká přestávka (9:45 až 10:00) je určená na svačinu, kratší přestávky trvají 5 až 10 minut. Po dopoledním vyučování je oběd.
 • Během roku jsou různé prázdniny, státní svátky a dalších volné dny. Děti do školy nechodí, rodiče jim musejí zajistit hlídání nebo program sami.
 • Klasifikace v českých školách probíhá po celý rok, nejčastěji pomocí známek 1-5 (1 je nejlepší, 5 nejhorší).
 • Pokud má dítě na konci školního roku na vysvědčení známku 5 z některého předmětu, musí dělat opravné zkoušky. Když opravnou zkoušku neudělá, musí opakovat stejný ročník.
 • Ve škole musejí žáci dodržovat pravidla (= školní řád). Pokud dítě opakovaně a vážně porušuje pravidla, může dostat třídní důtku, ředitelskou důtku nebo horší známku z chování na vysvědčení.

Jaké povinnosti mají rodiče?

 • Pomoc s domácí přípravou – dítě doma vypracuje domácí úkoly, opakuje si učivo, připravuje se na testy. U menších dětí škola očekává, že rodiče dohlížejí na přípravu dítěte a pomáhají mu s ní. Pokud mluvíte velmi málo česky a nemůžete dítěti pomáhat s domácí přípravou, můžete požádat školu o doučování dítěte. Pokud škola takovou možnost nenabízí, můžete pro dítě najít placené doučování nebo požádat CIC či  jinou organizaci o dobrovolníka.
 • Sledování známek dítěte a informací školy - rodič pravidelně sleduje známky a prospěch dítěte v žákovské knížce nebo elektronickém systému a na třídních schůzkách. V žákovské knížce potvrzuje svým podpisem, že viděl a rozuměl sdělení učitelů a školy.
 • Účast na třídních schůzkách - rodič se účastní třídních schůzek a dalších schůzek, na které je školou pozván. V případě, že se nemůže dostavit, informuje školu a zkusí domluvit jiný termín.
 • Kontrola docházky – rodič vždy omlouvá nepřítomnost dítěte ve škole. Školu informuje, nepřítomnost zapíše do žákovské knížky (důvod a podpis). Absence by měla být podložena závažnými důvody (zdraví, rodinné důvody). Dlouhou neomluvenou absenci hlásí škola příslušným úřadům. Škola očekává, že si žák nebo rodiče zjistí od spolužáků nebo třídního učitele, jaké učivo se probíralo a že si ho žák postupně doplní. 

Co dítě do školy potřebuje? Jaké školní pomůcky?

 • Každá škola může vyučovat podle jiných učebnic a materiálů. Škola obvykle půjčí dětem knihy (= učebnice), půjčené učebnice musíte na konci školního roku vrátit.
 • V nižších ročnících se také používají tzv. pracovní sešity, do kterých dítě zapisuje. Na pracovní sešity musí finančně přispívat rodiče. Dále děti mají sešity různých velikostí a typů – může je zajistit škola nebo může škola požádat rodiče o zakoupení.
 • Učebnice a sešity potřebné pro konkrétní den, pití a svačinu, penál s psacími potřebami (pero, tužky, barevné pastelky) si nosí děti do školy každý den ve školní tašce.
 • Děti dále potřebují do školy sportovní oblečení na tělocvik, přezůvky do interiéru školy, pomůcky na výtvarnou výchovu (kreslení). Tyto věci si obvykle děti nechávají ve škole.
 • Škola Vám dá seznam pomůcek a potřeb, které musíte koupit, a také informaci, kolik musíte doplatit na pomůcky a potřeby, které dodává škola. 
 • Kromě plateb za školní pomůcky jsou obvyklé ještě menší platby rodičů do tzv. školního fondu nebo třídního fondu. Škola za tyto peníze kupuje další pomůcky, malé odměny na školní akce atd.
 • Platby rodičů do fondu, za některé potřeby a pomůcky a za vstupy na kulturní akce jsou běžné i ve státních školách, kde je vzdělávání zdarma.

Jak je to s jídlem ve škole?

 • Rodiče obvykle zajišťují dítěti svačiny. Dítě si každý den nosí do školy pití a krabičku s jídlem na svačinu.
 • Ve školní jídelně můžete dítěti objednat a zaplatit obědy (obvykle polévka, hlavní jídlo a ovoce/salát/moučník). Přihláška ke školnímu stravování je součástí zápisových formulářů, nebo vám ve škole vysvětlí, jak postupovat.
 • Dítě může také chodit na obědy domů.

Co jsou zájmové kroužky? Jak funguje školní družina?

 • Školní družina je odpolední vzdělávání pro mladší děti, není povinná a rodiče ji platí. Děti si hrají, vzdělávají se nebo chodí ven, dohlíží na ně pedagogové. Kapacitu družiny, věk dětí v družině, provozní hodiny, cenu a způsob přihlášení zjistíte ve škole. 
 • Požádejte školu o seznam kroužků, které probíhají přímo ve škole nebo v blízkém Domě dětí a mládeže (DDM). Při výběru zvažujte zaměření (co dítě baví a rozvíjí ho), finanční stránku (některé jsou zdarma, jiné se platí), nebo zda kroužek vyžaduje nákup speciálního vybavení (např. drahé sportovní vybavení). 
 • Děti mohou během školního roku chodit se třídou na kulturní akce nebo exkurze, vstupné platí dítěti rodiče.  Škola může pro děti připravit školní výlet, školu v přírodě nebo sportovní týden. Rodiče rozhodují, zda se dítě bude účastnit, a platí dítěti náklady na ubytování, stravu a program (škola informuje rodiče o termínu a ceně).
 • Zájmové kroužky jsou pro dítě velmi důležité! Pomůže dítěti zapojit se mezi spolužáky, najít si kamarády, rozvíjet své schopnosti a především naučit se rychleji český jazyk.

Další jazyky: http://www.cicpraha.org/cs/skolstvi-v-cr-dite-ve-skole1.html 

Potřebujete více informací ke školní docházce? Není Vám jasné, jaké máte jako rodiče povinnosti? Jaké povinnosti má škola? Objevil se po nástupu Vašeho dítěte do školy nějaký problém? Potřebujete pomoc v komunikaci se školou? Obraťte na sociální pracovníky Centra pro integraci cizinců

Září 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.