Pro veřejnost

Otázky a odpovědi o cizincích v ČR

Zde najdete otázky a odpovědi týkající se počtu cizinců žijících v České republice, jejich právního postavení a možností získání českého občanství. Účelem textu je poskytnout základní informace a proto zde nelze zmínit všechny zákonné úpravy, které jsou často komplikované.

1. Kolik je v České republice cizinců?

Podle údajů Ministerstva vnitra ČR žilo k 31. 7. 2012 v České republice 437 928 cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem.

2. Odkud cizinci žijící v ČR jsou?

Nejvíce u nás žije cizinců s ukrajinským občanstvím, dále s občanstvím Slovenska, Vietnamu, Ruska, Polska a Německa (v uvedeném pořadí).

3. Ve kterém regionu žije nejvíce cizinců?

Nejvíce cizinců žije v Praze, v červenci 2012 jich zde žilo 164 412, tj. téměř 40 % všech cizinců. Na druhém místě je Středočeský kraj.

4. Jaká je věková struktura cizinců v ČR?

Téměř polovina všech cizinců žijících v ČR spadá do věkové kategorie od 20 do 39 let.

5. Převládají mezi cizinci žijícími v ČR muži nebo ženy?

Převládají muži, kterých bylo k 31. 7. 2012 57,11 % ze všech cizinců žijících v ČR. V souladu s celosvětovým trendem se ale podíl žen zvyšuje a v současnosti jsou počty poměrně vyrovnané.

6. Potřebují cizinci k pobytu v ČR nějaké povolení?

Občané EU, ale i Norska, Švýcarska, Islandu a Lichtenštejnska nepotřebují k pobytu na území ČR žádné povolení k pobytu, jsou pouze povinni ohlásit na policii své místo pobytu, chtějí-li zůstat déle než měsíc.  Obstarání potvrzení o přechodném pobytu je pro ně volitelné.

Občané ze zemí mimo EU (tzv. občané třetích zemí) mohou v ČR dlouhodobě pobývat na základě dlouhodobého víza nebo dlouhodobého pobytu (to je vždy vydané za určitým účelem a je platné pouze po dobu trvání daného účelu) nebo povolení k trvalému pobytu. Dále zde žijí cizinci pod mezinárodní ochranou – buď s uděleným azylem, nebo s doplňkovou ochranou –, nebo jako žadatelé o mezinárodní ochranu. Cizinci mohou získat české občanství, v takovém případě ovšem přestávají být českým právním řádem vnímáni jako cizinci.

7. Co je mezinárodní ochrana? Jaký je rozdíl mezi uprchlíkem a azylantem?

Oba termíny se často zaměňují a používají pro stejnou situaci.  Často jsou jako uprchlíci označování lidé, kteří utíkají před persekucí, ale žádná země oficiálně neuznala jejich status. Naopak azylant je člověk, jehož situace (tj. situace, kdy návrat do země původu znamená ohrožení na zdraví a životě) je oficiálně uznána. Mezinárodní ochrana má podle příslušných mezinárodních smluv v ČR dvě formy - azyl a doplňková ochrana. Doplňková ochrana se uděluje lidem, u nichž je uznáno nebezpečí v případě návratu do země původu, toto nebezpečí je ale považováno za dočasné.

8. Kolika lidem je u nás ročně udělen azyl?

Průměrný počet lidí, kterým byl udělen azyl, byl v letech 2000 až 2010 158  ročně. Od září 2006 do prosince 2010 pak byla 491 lidem udělena doplňková ochrana. V roce 2010 byl udělen azyl 125 žadatelům. Celkově lze zaznamenat pokles nových žádostí o azyl a tedy i nově udělených azylů.

9. Jak lze získat trvalý pobyt?

O trvalý pobyt může žádat cizinec pobývající v České republice na dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý (přechodný) pobyt po pěti letech. Tato lhůta platí pro většinu cizinců, pro rodinné příslušníky českých občanů je kratší, pro studující cizince naopak delší. V žádosti musí cizinec prokázat dostatečné stabilní příjmy pro sebe a svou rodinu, zajištěné ubytování a také doložit, že složil zkoušku z českého jazyka na úrovni A1.

10. Jaké jsou podmínky pro získání občanství České republiky?

O státní občanství České republiky může požádat cizinec, který má v ČR povolený trvalý pobyt po dobu nejméně 5 let a po tuto dobu se zde převážně zdržuje. Současně musí splnit řadu dalších podmínek. Žadatel musí žít v uspořádaných rodinných poměrech, musí být bezúhonný, musí být integrován pracovně, mít dostatečné příjmy (takto jsou podmínky dané, konkrétní žádosti posuzuje individuálně MV). Žadatel dále musí plnit všechny zákonné povinnosti, zejména platit daně, odvody a poplatky (od zdravotního a sociálního pojištění až po poplatky obci). Plnění těchto povinností se zkoumá i zpětně. Žadatel musí prokázat znalost českého jazyka.  Na udělení státního občanství není nárok – Ministerstvo zkoumá každou žádost individuálně. Obdrží-li příslib českého státního občanství, vzdává se dosavadního občanství a hradí správní poplatek.

11. Může cizinec/cizinka získat občanství nebo trvalý pobyt na základě sňatku s občanem/občankou ČR?

Ne, sňatek sám o sobě není důvodem k udělení občanství České republiky, ani k povolení trvalého pobytu.

12. Dostávají děti narozené na území ČR automaticky české občanství?

Ne. Tento princip (v právnické mluvě označovaný ius soli, česky právo země) dnes již platí jen v málo zemích (např. v USA). Častěji je legislativa založená na principu zvaném ius sanguinis (česky právo krve), který uděluje občanství na základě občanství rodičů. To znamená, že dítě narozené na území ČR dostane české občanství pouze, pokud má české občanství alespoň jeden z jeho rodičů.

13. Za jakých podmínek mohou cizinci získat podporu v nezaměstnanosti?

Cizinci s dlouhodobým pobytem nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti (tzn. více jak polovina cizinců žijících v Česku).  Na podporu v nezaměstnanosti mají nárok cizinci s trvalým pobytem, uděleným azylem či doplňkovou ochranou na území ČR, a to za stejných podmínek jako občané ČR, tj. pokud v posledních dvou letech získali zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců a nebyl s nimi rozvázán pracovní poměr z důvodu hrubého porušení povinností zaměstnance.

Oproti tomu je dobré vědět, že cizinci, kteří zde mají výdělečnou činnost (bez které je většina pobytů nemyslitelná), odvádějí pojistné na sociální zabezpečení zahrnující platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Stejně jako u občanů ČR není po vyúčtování možné vrátit plátci přeplatek pod výší minimální zálohy (1836 Kč měsíčně, tzn. přes 22000 Kč ročně). Vzhledem k tomu, že toto se týká i cizinců bez trvalého pobytu, a těch, kteří nikdy nebudou uplatňovat nárok na důchod v ČR, zůstávají tyto prostředky v České republice. Mezinárodní smlouvy, které zajišťují sčítání dob pojištění a výplatu důchodu na území druhého státu, jsou uzavřeny jen s některými státy; t.č. není například mezinárodní smlouva mezi ČR a Ruskou federací a dalšími státy bývalého Sovětského svazu.


14. Kolik v Česku žije cizinců bez povolení k pobytu?

Přesný údaj neexistuje, jelikož cizinci bez povolení pochopitelně nejsou nikde registrováni. Pro výpočet pravděpodobného počtu cizinců na území státu existuje několik metod a jejich výsledky se různí.  Ministerstvo vnitra například ve svých statistikách eviduje počet zadržených při pokusu o nelegální vstup na území České republiky a počet odhalených při nelegálním pobytu na území ČR.
Údaje ČSÚ jasně ukazují, že se v posledních letech výrazně snížil počet zjištěných nelegálních překročení českých státních hranic (30 761 v roce 2000, 139 v roce 2010) i případů porušování pobytového režimu (22 355 v roce 2000, 2 848 v roce 2010). Tato čísla jsou pravděpodobně ovlivněna také vstupem do Evropské unie a schengenského prostoru a následná změna kontroly hranic a také možnost volného vstupu občanů 26 evropských států na území ČR (trend ale lze sledovat již před vstupem do EU).

Zdroje:

Český statistický úřad

Internetový portál Ministerstva vnitra ČR - Rady a služby

Internetový portál Ministerstva vnitra ČR – Azyl, migrace a integrace

Internetový portál Ministerstva vnitra ČR - Statistiky

Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců v České republice za roky 2001-2010

Zákon č. 326/1999 Sb.,  o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č.   435/2004 Sb., o zaměstnanosti

DRBOHLAV, D.  et al. (2010). Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Sociologické nakladatelství (SLON), Praha,  207 s.

Prosinec 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.