Pro školy

Přijímací řízení a přijetí studenta

Co říkají právní předpisy? 

§§§ Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle ŠZ za stejných podmínek jako občané ČR. Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, mají za stejných podmínek jako občané ČR přístup ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, pokud mají oprávnění k pobytu na území ČR nad 90 dní. Tito cizinci se stávají žáky nebo studenty střední školy, pokud prokážou nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

Jaké doklady musím jako ředitel/ka střední školy vyžadovat?

  • Rodný list/pas studenta
  • Pas/OP rodiče
  • Doklad o absolvování 9 let povinné školní docházky, vysvědčení
  • Oprávnění k pobytu nad 90 dní

Rodné číslo pro školní matriku: Nemá-li student zatím přiděleno rodné číslo  Ministerstvem vnitra ČR, škola postupuje jak uvedeno zde ►►►

NOSTRIFIKACE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ

Podle vyjádření MŠMT nostrifikace dokladu o základním vzdělání již nemá být střední školou vyžadována. Je nutno předložit vysvědčení ze základní školy. Musí být potvrzeno, že dítě absolvovalo 9 let povinné školní docházky. Je-li však v dané zemi základní vzdělání jen 8leté, nostrifikační doložka se vyžaduje. Zde více ►►►

Jak se dorozumíme se studentem, rodičem?

  1. Jednoduchými způsoby (čísla, značky, posunky, obrázky, symboly…)
  2. Použitím již přeložených materiálů (slovníčky, dokumenty
  3. Využití tlumočníka při jednání s rodiči, žákem:
  • po telefonu: tlumočnická linka Charity (zdarma), mohou o ni požádat i instituce, rovněž možnost překladu krátkých textů
  • osobní jednání, schůzky, jde-li naplánovat:  NIDV, rovněž možnost překladu krátkých textů

Student chce přestoupit do vyššího ročníku SŠ (příchod z jiné SŠ v zahraničí nebo tuzemské školy)?

Student, příp. zákonný zástupce předloží stejné doklady jako k přijímacímu řízení (viz výše) a dále doklad o předchozím vzdělávání na střední škole. O přestupu rozhoduje ředitel školy, a to na základě písemné žádosti zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého. Pokud ředitel školy přestup nepovolí, vydá rozhodnutí o nepovolení přestupu s odůvodněním (§ 68 odst. 3, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). Může být uloženo vykonání rozdílové zkoušky.

Přijímací zkoušky 

Přijímací řízení a zkouška z českého jazyka u žáka, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR: Žákům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, je možné na žádost prominout zkoušku z českého jazyka, je-li součástí přijímací zkoušky. Místo toho lze zkoušku nahradit pohovorem. Způsob hodnocení těchto uchazečů stanoví ředitel školy. Více zde ►►►   a na stránkách MŠMT.

Takto nelze postupovat u uchazečů o studium, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území ČR, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku. Pedagogicko-psychologická poradna však může i tomuto žákovi doporučit uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek. Žák může získat např. nárok na prodloužení doby konání přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury (i z matematiky) a kompenzační pomůcku (překladový slovník).

Prosinec 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.