Pro školy

Přijetí žáka cizince – podmínky

Podle čeho se jako ředitel/ka školy řídím?

Do jakého ročníku žáka zařadit?

Je rozdíl v podmínkách pro žáky ze členských zemí EU a zemí mimo EU?

Jaké doklady jako ředitel/ka základní školy vyžaduji?

Jakou úroveň češtiny mám vyžadovat? Jak se má žák naučit česky?

Jak se dorozumíme s žákem? S rodičem?

Podle čeho se jako ředitel/ka školy řídím?

Stejně jako u žáků s českým občanstvím je i u cizinců klíčové bydliště, tedy je-li vaše škola školou spádovou. Rodičům je nutno dát k vyplnění přihlášku k základnímu vzdělání.  Je-li kapacita školy plná, je potřeba vydat písemné rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání podává zákonný zástupce do 15 dnů od doručení ke krajskému úřadu příslušného kraje, kde sídlí základní škola, prostřednictvím ředitele konkrétní základní školy. Při přezkumu podaného odvolání nejprve ředitel základní školy zváží, zda své původní rozhodnutí o nepřijetí dítěte změní na rozhodnutí o přijetí a vydá nové rozhodnutí (§ 87 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). V opačném případě předá věc krajskému úřadu společně se stanoviskem do 30 dnů (§ 88, správní řád). Zřizovatel pak určí jinou dostupnou školu.

Do jakého ročníku žáka zařadit?

Žák by měl být zařazen podle již absolvovaných ročníků a podle věku mezi vrstevníky, max. o rok níže. O ročník níže je možné zařadit žáka ve věku 14–15 let z důvodu nutnosti připravit se na střední školu. Žáku-cizinci lze po absolvování povinné školní docházky v zahraničí umožnit ještě návštěvu 9. ročníku v ČR. Pokud však bude žák takto zařazen, nebude možné později využít uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky z důvodu studia v zahraničí. /Pozn. Povinná školní docházka musí být splněna do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku./

 Je rozdíl v podmínkách pro žáky ze členských zemí EU a zemí mimo EU?

§§§     Přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám je vymezen v § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále ŠZ). Smyslem zákona je naplnit právo dítěte na bezplatné základní vzdělávání deklarované Úmluvou o právech dítěte. Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle ŠZ za stejných podmínek. Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup k základnímu vzdělávání, pokud pobývají na území ČR.

Jaké doklady jako ředitel/ka základní školy vyžaduji?

- Rodný list/pas dítěte
- Pas/OP rodiče
- Jestliže dítě chodilo do školy v jiné zemi: Doklad o plnění povinné školní docházky (vysvědčení). Pokud škola nevydá doklad mimo území, lze doložit čestným prohlášením zákonného zástupce žáka (§ 18e vyhlášky č. 48/2005 Sb.). Prohlášení obsahuje jméno a příjmení žáka, datum narození, název a adresu školy a školní rok nebo roky, za které se čestné prohlášení vydává.

Rodné číslo pro školní matriku: Nemá-li žák zatím přiděleno rodné číslo Ministerstvem vnitra ČR, škola postupuje jak uvedeno zde  ►►► 

Jakou úroveň češtiny mám vyžadovat? Jak se má žák naučit česky?

Je možné, že rodina neměla možnost postarat se výuku češtiny předem. Školský zákon ukládá škole povinnost poskytnout v tomto směru podporu. Ředitel školy, ve které plní žák povinnou školní docházku, vyrozumí zákonného zástupce do jednoho týdne od přijetí žáka o možnosti docházky do tříd s jazykovou přípravou. Nevyučuje-li vaše škola zatím češtinu jako cizí jazyk, můžete doporučit bezplatnou jazykovou přípravu v jiné základní škole v kraji (§ 20 odst. 5 ŠZ). V Libereckém kraji najdete pověřené školy Bezplatnou přípravu k začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků zajišťuje Krajský úřad ve spolupráci se zřizovatelem. V tomto rámci dostane žák nejméně 70 vyučovacích hodin po dobu 6 měsíců školního vyučování. 

Další podporu umožňuje § 16 ŠZ, jenž nepracuje s kategoriemi státní občanství, národnost, jazyk, ale zohledňuje fakt, že mateřským jazykem žáka není čeština.  Proto se používá termín žák s odlišným mateřským jazykem (dále „s OMJ”). Může se například jednat i o české občany, např. navrátilce z jiných zemí.

Praxe ukazuje, že žáci s OMJ daleko lépe prosperují, je-li jim umožněna výuka češtiny jako druhého jazyka, ideálně v jejich kmenové škole. Je například možné takového žáka uvolnit z hodin (nejen českého jazyka). K uvolňování dětí s OMJ z hodin k souběžné výuce češtiny jako cizího jazyka může posloužit ustanovení § 50 ŠZ, odst. 2: „Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu."

Jak se dorozumíme s žákem? S rodičem?

  1. Jednoduchými způsoby (čísla, značky, posunky, obrázky, symboly...)
  2. Použitím již přeložených materiálů (slovníčky, dokumenty
  3. Využití tlumočníka při jednání s rodiči, žákem:
  • po telefonu: tlumočnická linka Charity (zdarma), mohou o ni požádat i instituce, rovněž možnost překladu krátkých textů
  • osobní jednání, schůzky, jde-li naplánovat: NIDV, rovněž možnost překladu krátkých textů

Prosinec 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.