Sociální­ poradenství

Ztráta zaměstnání

Co dělat v případě ztráty zaměstnání

 1. Nepotřebujete povolení k zaměstnání
 2. Potřebujete povolení k zaměstnání od ÚP
 3. Oznamovací povinnost zaměstnavatele k ÚP
 4. Evidence na ÚP
 5. Co pro vás může udělat ÚP?
 6. Jaké jsou vaše povinnosti?
 7. Možnost přívýdělku během evidence na ÚP
 8. Našel jste nové zaměstnání?
 9. Vyřazení z evidence ÚP
10. Podpora v nezaměstnanosti

 

1. Nepotřebujete povolení k zaměstnání 

Máte trvalý pobyt, jste pod mezinárodní nebo doplňkovou ochranou, pobýváte na území ČR za účelem společného soužití rodiny s cizincem s trvalým pobytem, azylem nebo občanem ČR/EU?

 • Připravte si pracovní životopis (CV) a zjistěte si, jak se píše průvodní/motivační dopis. Do pracovního životopisu uveďte zejména svoje jméno, adresu a spojení na vás, dosažené vzdělání (roky studia, název studijního programu, školy), popis dosavadní praxe (roky, název vaší pozice, popis vykonávané práce a název společnosti), vaše jazykové znalosti a jiné dovednosti (PC, řidičský průkaz).
 • Pokud po ztrátě zaměstnání ihned nenastupujete k novému zaměstnavateli, můžete se evidovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Při splnění podmínek za vás platí zdravotní pojištění stát a doba evidence bude započítána do důchodového pojištění (tzv. náhradní doba). Můžete mít také nárok na podporu v nezaměstnanosti (viz dále).
 • Hledejte si další zaměstnání. Využijte internetové portály, inzertní noviny, denní tisk, místní tisk. Ke sjednání pracovního poměru budete potřebovat potvrzení o zaměstnání (dříve zápočtový list) a evidenční list důchodového pojištění. Jestli jste neobdržel tyto dokumenty, zaměstnavatel je povinen vydat vám je na žádost i po skončení pracovního poměru.

Pozor! Pracovní poměr musí být vždy sjednán písemně (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) a vy musíte dostat jedno vyhotovení.

2. Potřebujete povolení k zaměstnání od úřadu práce

Je možné, že váš pracovní poměr skončil a tedy vám přestalo platit vaše povolení k zaměstnání. Za určitých podmínek se na vás vztahuje devadesátidenní ochranná lhůta, během níž můžete hledat nové zaměstnání. Využít ochranné lhůty můžete, když:

 • váš pracovní poměr skončil z organizačních nebo zdravotních důvodů, nebo vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po výplatním termínu a vy jste z tohoto důvodu okamžitě zrušil pracovní poměr,

Ochranná lhůta se počítá od 1. dne od ukončení pracovního poměru. Během této doby neztrácíte legální pobytový status. 

POZOR! Od 1.1.2012 ÚP posuzuje vydávání pracovního povolení na nekvalifikované pracovní pozice podle situace na místním trhu práce. Povolení vydá, pokud jde o volné pracovní místo, na které není jiný vhodný uchazeč.

(ÚP vydává pracovní povolení na pozice, na které zaměstnavatel vyžaduje středoškolské vzdělání s maturitou nebo vysokoškolské vzdělání. Je důležité, abyste měl váš diplom nostrifikovaný!)

3. Oznamovací povinnost zaměstnavatele k ÚP

Zaměstnavatel má oznamovací povinnost k ÚP, pokud zaměstnává cizince. Zaměstnavatel ÚP do 10 dnů oznámí, že jste započal a skončil zaměstnání, nenastoupil do práce, ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, vaše zaměstnání bylo ukončeno výpovědí nebo dohodou z organizačních nebo zdravotních důvodů, nebo vaše zaměstnání bylo ukončeno okamžitým zrušením; u dvou posledních se uvádí i důvod ukončení.

(Pozor! Pokud máte dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání, může být vaše skončení pracovního poměru Odborem azylové a migrační politiky ministerstva vnitra posuzováno jako neplnění účelu pobytu.)

4. Evidence na úřadu práce 

Kdo se může evidovat na ÚP jako uchazeč o zaměstnání?

 • cizinci s trvalým pobytem na území ČR, uděleným azylem nebo doplňkovou ochranou, občané EU a jejich rodinní příslušníci se mohou stát uchazeči o zaměstnání, informace o nároku na hrazení zdravotního pojištění státem vám poskytne zdravotní pojišťovna
 • pokud máte jiný typ pobytu, můžete se na úřadu práce evidovat jako zájemci o zaměstnání (bez nároku na zdravotní pojištění a podporu v nezaměstnanosti)
 • uchazečem o zaměstnání nemůžete být, pokud jste zaměstnáni, studujete denní studium, pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, jste uznáni invalidními ve 3. stupni. (Poznámka: pobírání rodičovského příspěvku nebrání evidenci na úřadu práce, budete však muset plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání).
 • pokud jste dosáhli věku pro podání žádosti o důchod a na důchod vám nevznikl nárok, máte možnost být evidován jako uchazeč o zaměstnání, ale bez nároku na podporu v nezaměstnanosti

Jak se evidovat jako uchazeč o zaměstnání?

 • evidujete se na kontaktním pracovišti nebo krajské pobočce ÚP dle vašeho trvalého bydliště uvedeného v dokladech
 • evidovat se můžete kdykoli po skončení předchozího zaměstnání, pokud tak ovšem učiníte do 3 pracovních dnů, bude vám evidence přímo navazovat na skončení zaměstnání.
 • na úřadu práce vyplníte 2 formuláře: žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti

Co budete k evidenci potřebovat?

 • osobní doklad (průkaz povolení k pobytu, cestovní pas)
 • potvrzení o zaměstnání (dříve zápočtový list), doklad o ukončení pracovního poměru (výpověď, dohoda, pracovní smlouva)
 • potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku (vyplní a vydá zaměstnavatel)
 • evidenční list důchodového pojištění
 • pokud máte zdravotní potíže, které vás omezují při výběru zaměstnání, musíte to doložit lékařskou zprávou nebo rozhodnutím o stupni invalidity
 • dostanete potvrzení o tom, že jste uchazečem o zaměstnání, toto potvrzení předložte do 8 dnů vaší zdravotní pojišťovně

5. Co pro vás může udělat úřad práce?

 • zprostředkovává vám nabídky práce
 • vyplácí podporu v nezaměstnanosti
 • po dobu evidence za vás stát platí zdravotní pojištění (pokud to váš pobyt umožňuje, informujte se ve své zdravotní pojišťovně)
 • evidence na ÚP je rozhodující pro přiznání některých sociálních dávek
 • doba evidence na ÚP se počítá jako náhradní doba pro nárok na starobní a invalidní důchod, a to pokud máte současně nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci (při dlouhodobé či opakované evidenci se započítávají maximálně 3 roky)
 • může vám uhradit rekvalifikační kurz, který si sami vyberete u akreditovaného poskytovatele kurzů (ÚP určí limit ceny kurzu). ÚP posoudí, zda je o tuto kvalifikaci zájem na pracovním trhu. U některých kvalifikací se budete muset podrobit zdravotní prohlídce.
 • pokud je vám nabídnuta rekvalifikace a vy ji přijmete, je pro vás účast a dokončení kurzu závazná (neukončit rekvalifikaci můžete jen z vážných důvodů, jinak musíte kurz uhradit)
 • ÚP vás může zařadit do programu tzv. sdíleného zprostředkování zaměstnání k agentuře práce. Agentura práce vám může zprostředkovat zaměstnání. Dále budete pobírat podporu v nezaměstnanosti, pokud na ni máte nárok.

6. Jaké jsou vaše povinnosti?

Pozor! Evidence znamená pro uchazeče podobné povinnosti jako zaměstnání. Pokud nechcete být vyřazen z evidence, spolupracujte se zprostředkovatelem (pracovníkem) na ÚP:

 • dostavujte se včas ve stanovených termínech na domluvené schůzky
 • pokud nemůžete ze zdravotních důvodů přijít, omluvte se předem a poté doložte potvrzením od lékaře
 • neodmítejte nabízenou práci (doporučenky) od ÚP; pokud dostanete doporučenku, dojednejte si schůzku se zaměstnavatelem a navštivte ho osobně do 3 dnů
 • zaměstnavatel vás může přijmout nebo odmítnout, vy ale práci odmítnout bez vážných důvodů nemůžete
 • z následujících důvodů můžete být vyřazeni z evidence ÚP a o zařazení do evidence můžete znovu žádat po 6 měsících:
  - odmítnete zaměstnání bez vážných důvodů,
  - pokud vám ÚP zprostředkuje vhodné zaměstnání a vy ho bez vážného důvodu (vážným důvodem je například zdravotní omezení, péče o blízkou osobu či nevyplacení mzdy) ukončíte výpovědí nebo dohodou o skončení pracovního poměru,
  - pokud s vámi zaměstnavatel ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností
 • informujte úřad práce o všech důležitých změnách (nemoc, změna bydliště či jiných údajů, změna čísla účtu, brigádní práce či přivýdělky) nejpozději do 8 dnů!

7. Možnost přivýdělku během evidence na ÚP

 • Pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti, nemůžete si přivydělat. I kdyby byl váš přivýdělek velmi nízký, o podporu v nezaměstnanosti přijdete.
 • Můžete si ale přivydělat (tzv. nekolidující zaměstnání) na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo pracovního poměru a současně být v evidenci ÚP bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Je to takové zaměstnání, při kterém si nevyděláte více než 5500 Kč za měsíc. Od 7/2017 si nemůžete přivydělat na základě dohody o provedení práce (DPP).
 • O přivýdělku či brigádní práci informujte ÚP do 8 dnů, práce vám nesmí bránit ve vašich povinnostech uchazeče!
 • Pokud ÚP zjistí, že pracujete nelegálně nebo máte vyšší příjmy, než je dovoleno, vyřadí vás z evidence, případně vám hrozí další sankce

8. Našel jste nové zaměstnání?

 • informujte ÚP o novém zaměstnání ještě před nástupem do práce
 • doložte úřadu práce novou pracovní smlouvu nebo příslib zaměstnání s datem nástupu
 • k datu nástupu do nového zaměstnání vám ÚP ukončí evidenci; přihlášení a platby zdravotního a sociálního pojištění přecházejí na zaměstnavatele

9. Vyřazení z evidence ÚP

 • může k němu dojít, pokud neplníte povinnosti uchazeče o zaměstnání (viz výše)
 • ÚP vás může vyřadit zpětně k datu, kdy jste porušil povinnosti, to může ohrozit přiznání či výplatu některých sociálních dávek, a od data vyřazení jste povinen platit si zdravotní pojištění sám
 • do evidence uchazečů o zaměstnání se můžete znovu zařadit až po 6 měsících od data vyřazení, u méně závažných porušení povinností po 3 měsících

Proces vyřazení z evidence ÚP:
I. zahájení správního řízení – úřad práce vás musí písemně informovat o tom, že bylo zahájeno správní řízení, a o důvodech, a musí vás poučit o právech a povinnostech v tomto řízení

II. vyjádření se do protokolu – k důvodům vyřazení se můžete písemně vyjádřit a doložit nové skutečnosti (např. lékařskou zprávu)

 • na vyjádření máte zpravidla lhůtu 5 dní od zahájení řízení

III. rozhodnutí – ÚP vydá písemné rozhodnutí o vyřazení, ve kterém uvede důvody a datum vyřazení

 • proti rozhodnutí můžete podat ve stanovené lhůtě odvolání, odvolání nemá odkladný účinek (stále platí původní datum vyřazení)
 • pokud vašemu odvolání nevyhoví úřad práce, předá spis Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), to případ posoudí a rozhodne


10. Podpora v nezaměstnanosti

 • nárok na podporu v nezaměstnanosti (PvN) má uchazeč o zaměstnání, který odpracoval minimálně 12 měsíců během posledních 2 let
 • o PvN musíte požádat příslušným formulářem a doložit potvrzení o zaměstnání a evidenční list důchodového pojištění
 • doba vyplácení PvN závisí na věku uchazeče (v roce 2017: 5 měsíců uchazečům do 50 let věku, 8 měsíců od 50 do 55 let, nad 55 let 11 měsíců)
 • výše podpory v nezaměstnanosti závisí na výši výdělku z posledního zaměstnání a snižuje se v průběhu doby, kdy jste uchazečem
 • pokud jste při odchodu ze zaměstnání dostal odstupné či odchodné, máte nárok na PvN až po uplynutí doby, na kterou vám bude odstupné nebo odchodné vyplaceno. /Pozor! Stačí pouze, že máte nárok na odstupné či odchodné, ÚP již nezkoumá, zda jste je skutečně dostal vyplacené!/
 • když ukončíte zaměstnání výpovědí nebo dohodou bez vážného důvodu, výše PvN činí po celou dobu 45%
 • více informací o podpoře v nezaměstnanosti a o nároku na ni poskytne pracovník ÚP

Další informace najdete na: http://portal.mpsv.cz/sz

 

Tento informační materiál byl vypracován v rámci projektu podpořeného Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

 

 

 

 

 

 

Leden 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.