Sociální­ poradenství

Druhy pracovních smluv

1. Pracovní smlouva
2. Dohoda o provedení práce
3. Dohoda o pracovní činnosti

Pracovní poměr

 • je pracovně-právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a řídí se Zákoníkem práce
 • zakládá se pracovní smlouvou (viz níže) a vzniká dnem nástupu do práce
 • po nástupu do práce máte vy i zaměstnavatel právo na zkušební dobu; ta je obvykle 3 měsíce od vzniku pracovního poměru (6 měsíců u vedoucích pracovníků). V této době můžete vy i zaměstnavatel bez udání důvodu ukončit pracovní poměr
 • oznámení ukončení pracovního poměru ve zkušební době musí být písemné

Jak poznám pracovní poměr na dobu neurčitou a na dobu určitou?

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou máte, pokud není v  pracovní smlouvě uvedena doba trvání nebo datum skončení pracovního poměru

Většina zaměstnavatelů s vámi nejprve uzavře pracovní poměr na dobu určitou:

 • v pracovní smlouvě je uvedeno datum ukončení pracovního poměru nebo doba trvání pracovního poměru
 • u stejného zaměstnavatele můžete pracovat na dobu určitou bez přerušení maximálně 3 roky a zaměstnavatel vám ji může maximálně 2x prodloužit to však neplatí pro důchodce, u sezónních prací a u práce přes agenturu
 • po 3 letech pracovního poměru na dobu určitou můžete ukončit práci a po 6 měsících opět uzavřít pracovní poměr u stejného zaměstnavatele na další 3 roky
 • pokud jste dosáhli maximální délky pracovního poměru na dobu určitou (2x3 roky) a zaměstnavatel vás chce dále zaměstnávat, mění se váš pracovní poměr automaticky na dobu neurčitou

U cizinců omezuje trvání pracovního poměru doba platného povolení k pobytu v ČR

S jakými dohodami a smlouvami se můžete setkat?

1. Pracovní smlouva

Musí být uzavřena písemně a vy i zaměstnavatel dostanete jeden originál pracovní smlouvy

Pracovní smlouva musí obsahovat:

 • druh práce, kterou budete vykonávat
 • místo nebo místa, kde budete práci vykonávat
 • den nástupu do práce

Od pracovní smlouvy můžete odstoupit, dokud nenastoupíte do zaměstnání

Pracovní smlouva s agenturou práce

POZOR! Od 1.7.2017 agentury opět mohou přidělovat zaměstnavateli cizince ze třetích zemí, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty, modré karty nebo povolení k zaměstnání.

 • Zaměstnavatelem je agentura, která vás může dočasně přidělit na práci k jinému zaměstnavateli (uživateli)
 • Agentura musí mít platné povolení ke zprostředkování práce (musí být na seznamu agentur práce: www.portal.mpsv.cz )

Pokud vás agentura přidělí k výkonu práce k uživateli, musí s vámi uzavřít 3 písemné dokumenty:

 1. pracovní smlouvu nebo DPČ s vámi jako zaměstnancem agentury
 2. dohodu o vašem dočasném přidělení k uživateli 
 3. písemný pokyn, ve kterém jako zaměstnanec agentury souhlasíte s výkonem práce podle pokynů uživatele (musí tam být pro koho, kde a jak dlouho budete pracovat, jaké budete mít pracovní podmínky a odměnu za práci, kdo vám bude dávat úkoly a kontrolovat vaší práci, jak může být vaše práce ukončena)
 • Pracovní poměr s agenturou je většinou uzavřen na dobu určitou, kterou vám může agentura bez omezení opakovat
 • Ke stejnému uživateli vás nemůže agentura poslat na více než 12 měsíců bez přerušení pokud o to sám nepožádáte
 • Agentura a uživatel musí zajistit, abyste pracoval za stejných podmínek jako ostatní zaměstnanci na podobných pozicích
 • Agentura je odpovědná, pokud vám vznikne škoda při práci

Dohody o pracích mimo pracovní poměr

2. Dohoda o provedení práce (DPP)

Pro práci, kterou vykonáváte maximálně 300 hodin u jednoho zaměstnavatele za kalendářní rok

Musí být uzavřena písemně a musí obsahovat:

 • druh práce, kterou budete vykonávat
 • dobu, na kterou DPP uzavíráte nebo sjednání na dobu neurčitou
 • hodinovou odměnu, kterou za práci dostanete (odměna na hodinu nesmí být nižší než 73,20 Kč, tj. 12 200 Kč za měsíc - minimální mzda v ČR od 1. 1. 2018); horní výše hodinové odměny není omezena

Musíte dostat jeden originál DPP

Z vaší odměny odvádí zaměstnavatel daň 15%.

Pokud je vaše odměna nižší než 10 000,- Kč, odvede za vás zaměstnavatel 15% srážkovou daň. Pokud je vaše odměna vyšší než 10 001,- Kč, potom za vás zaměstnavatel odvede 15% zálohovou daň.

Je-li vaše odměna nižší než 10 000,- Kč měsíčně, zaměstnavatel za vás neodvádí zdravotní pojištění ani sociální pojištění

Přesáhne-li vaše odměna 10 000,- Kč měsíčně, musí vás zaměstnavatel přihlásit k účasti na sociálním pojištění a veřejném zdravotním pojištění

Nemáte nárok na dovolenou, na příplatky přesčas, za noc ani za svátek, na přestávky v práci ani na odstupné

Máte nárok na náhradu škody, která vám vznikne při práci

Jste odpovědný za škodu, kterou při práci způsobíte zaměstnavateli

DPP končí když:

 • splníte dohodnutý úkol
 • odpracujete počet hodin podle dohody
 • odpracujete 300 hodin pro 1 zaměstnavatele za kalendářní rok
 • písemnou dohodou se zaměstnavatelem o tom, že chcete DPP ukončit
 • Od 1.10.2015 je možné DPP i jednostranně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 15denní a začíná běžet dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

3. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Pro práci, kterou vykonáváte v celkovém měsíčním průměru maximálně 20 hodin týdně

DPČ musí být uzavřena písemně a musí obsahovat:

 • druh práce, kterou budete vykonávat
 • dobu, na kterou dohodu uzavíráte (doba určitá nebo doba neurčitá)
 • odměnu, kterou za práci dostanete

Od roku 2012 neplatíte zdravotní ani sociální pojištění z odměny do 2.499 Kč měsíčně, od 2.500 Kč už zdravotní a sociální pojištění odvádí Váš zaměstnavatel a odpracovaná doba se vám tak započítává na důchod. Pokud Vaše příjmy za měsíc nedosahují 2.500 Kč a nejste státním pojištěncem, musíte si platit zdravotní pojištění jako "osoba bez zdanitelných příjmů".

Vaše pracovní doba nesmí být delší než 12 hodin za den

Nemáte automaticky nárok na dovolenou, ale ve smlouvě to může být dohodnuto

Nemáte nárok na příplatky přesčas, za noc ani za svátek, na přestávky v práci ani na odstupné

V DPČ musíte mít uvedenou odměnu za měsíc nebo za 1 hodinu práce; minimální odměna na hodinu nesmí být nižší než 73,20 Kč, tj. 12 200 Kč měsíčně (minimální mzda v ČR od 1. 1. 2018)

Máte nárok na náhradu mzdy v nemoci a o svátcích za dny, které jsou pracovní, dále na náhradu škody, která vám vznikne při práci

Jste odpovědný za škodu, kterou při práci způsobíte zaměstnavateli

Nejčastěji je uzavřena na dobu určitou

DPČ končí když:

 • zaměstnavatel nebo zaměstnanec ukončí DPČ písemně s výpovědní lhůtou 15 dní
 • skončí sjednaná doba činnosti

Co je Smlouva o dílo? Jak se liší od pracovní smlouvy?

 • Smlouvu o dílo upravuje Obchodní zákoník, ne Zákoník práce
 • Není to pracovní smlouva
 • Smlouvu o dílo můžete uzavřít jako běžný občan i jako OSVČ s živností či bez živnosti
 • Smlouvu o dílo uzavíráte pro výrobu či vytvoření věci, montáž, údržbu, opravu nebo úpravu věci
 • Je to smlouva mezi objednatelem (ten, kdo práci objednává) a zhotovitelem (ten, kdo ji udělá)
 • Smlouva o dílo musí být písemná (musí tam být: druh práce, termín dodání a cena nebo způsob určení ceny)
 • Jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ - živnostník, podnikatel bez živnosti, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně), platíte si sám zdravotní a sociální pojištění
 • Odměnu za dílo dostanete na základě vámi vystavené faktury s IČ (pokud nemáte živnostenský list, musíte si na finančním úřadě zařídit DIČ – daňové identifikační číslo, které uvedete ve faktuře) anebo pouze na základě sjednané ceny ve smlouvě
 • I když práci zadáte jiné osobě, podle smlouvy jste stále odpovědný za odvedení sjednané práce
 • Jako OSVČ na konci roku podáváte daňové přiznání a zaplatíte daň z příjmu, pokud váš příjem z výdělečné činnosti přesáhne 20 000Kč (živnostníci podávají daňové přiznání vždy)

 

 

 

 

 

Prosinec 2018 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.