Sociální­ poradenství

Druhy pracovních smluv

1. Pracovní smlouva
2. Dohoda o provedení práce
3. Dohoda o pracovní činnosti

Pracovní poměr

 • je pracovně-právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a řídí se Zákoníkem práce
 • zakládá se pracovní smlouvou (viz níže) a vzniká dnem nástupu do práce
 • po nástupu do práce máte vy i zaměstnavatel právo na zkušební dobu; ta je obvykle 3 měsíce od vzniku pracovního poměru (6 měsíců u vedoucích pracovníků). V této době můžete vy i zaměstnavatel bez udání důvodu ukončit pracovní poměr
 • oznámení ukončení pracovního poměru ve zkušební době musí být písemné

Jak poznám pracovní poměr na dobu neurčitou a na dobu určitou?

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou máte, pokud není v  pracovní smlouvě uvedena doba trvání nebo datum skončení pracovního poměru

Většina zaměstnavatelů s vámi nejprve uzavře pracovní poměr na dobu určitou:

 • v pracovní smlouvě je uvedeno datum ukončení pracovního poměru nebo doba trvání pracovního poměru
 • u stejného zaměstnavatele můžete pracovat na dobu určitou bez přerušení maximálně 3 roky a zaměstnavatel vám ji může maximálně 2x prodloužit to však neplatí pro důchodce, u sezónních prací a u práce přes agenturu
 • po 3 letech pracovního poměru na dobu určitou můžete ukončit práci a po 6 měsících opět uzavřít pracovní poměr u stejného zaměstnavatele na další 3 roky
 • pokud jste dosáhli maximální délky pracovního poměru na dobu určitou (2x3 roky) a zaměstnavatel vás chce dále zaměstnávat, mění se váš pracovní poměr automaticky na dobu neurčitou

U cizinců omezuje trvání pracovního poměru doba platného povolení k pobytu v ČR

S jakými dohodami a smlouvami se můžete setkat?

1. Pracovní smlouva

Musí být uzavřena písemně a vy i zaměstnavatel dostanete jeden originál pracovní smlouvy

Pracovní smlouva musí obsahovat:

 • druh práce, kterou budete vykonávat
 • místo nebo místa, kde budete práci vykonávat
 • den nástupu do práce

Od pracovní smlouvy můžete odstoupit, dokud nenastoupíte do zaměstnání

Pracovní smlouva s agenturou práce

POZOR! Od 1.7.2017 agentury opět mohou přidělovat zaměstnavateli cizince ze třetích zemí, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty, modré karty nebo povolení k zaměstnání.

 • Zaměstnavatelem je agentura, která vás může dočasně přidělit na práci k jinému zaměstnavateli (uživateli)
 • Agentura musí mít platné povolení ke zprostředkování práce (musí být na seznamu agentur práce: www.portal.mpsv.cz )

Pokud vás agentura přidělí k výkonu práce k uživateli, musí s vámi uzavřít 3 písemné dokumenty:

 1. pracovní smlouvu nebo DPČ s vámi jako zaměstnancem agentury
 2. dohodu o vašem dočasném přidělení k uživateli 
 3. písemný pokyn, ve kterém jako zaměstnanec agentury souhlasíte s výkonem práce podle pokynů uživatele (musí tam být pro koho, kde a jak dlouho budete pracovat, jaké budete mít pracovní podmínky a odměnu za práci, kdo vám bude dávat úkoly a kontrolovat vaší práci, jak může být vaše práce ukončena)
 • Pracovní poměr s agenturou je většinou uzavřen na dobu určitou, kterou vám může agentura bez omezení opakovat
 • Ke stejnému uživateli vás nemůže agentura poslat na více než 12 měsíců bez přerušení pokud o to sám nepožádáte
 • Agentura a uživatel musí zajistit, abyste pracoval za stejných podmínek jako ostatní zaměstnanci na podobných pozicích
 • Agentura je odpovědná, pokud vám vznikne škoda při práci

Dohody o pracích mimo pracovní poměr

2. Dohoda o provedení práce (DPP)

Pro práci, kterou vykonáváte maximálně 300 hodin u jednoho zaměstnavatele za kalendářní rok

Musí být uzavřena písemně a musí obsahovat:

 • druh práce, kterou budete vykonávat
 • dobu, na kterou DPP uzavíráte nebo sjednání na dobu neurčitou
 • hodinovou odměnu, kterou za práci dostanete (odměna na hodinu nesmí být nižší než 79,80 Kč, tj. 13 350 Kč za měsíc - minimální mzda v ČR od 1. 1. 2019); horní výše hodinové odměny není omezena

Musíte dostat jeden originál DPP

Z vaší odměny odvádí zaměstnavatel daň 15%.

Pokud je vaše odměna nižší než 10 000,- Kč, odvede za vás zaměstnavatel 15% srážkovou daň. Pokud je vaše odměna vyšší než 10 001,- Kč, potom za vás zaměstnavatel odvede 15% zálohovou daň.

Je-li vaše odměna nižší než 10 000,- Kč měsíčně, zaměstnavatel za vás neodvádí zdravotní pojištění ani sociální pojištění

Přesáhne-li vaše odměna 10 000,- Kč měsíčně, musí vás zaměstnavatel přihlásit k účasti na sociálním pojištění a veřejném zdravotním pojištění

Nemáte nárok na dovolenou, na příplatky přesčas, za noc ani za svátek, na přestávky v práci ani na odstupné

Máte nárok na náhradu škody, která vám vznikne při práci

Jste odpovědný za škodu, kterou při práci způsobíte zaměstnavateli

DPP končí když:

 • splníte dohodnutý úkol
 • odpracujete počet hodin podle dohody
 • odpracujete 300 hodin pro 1 zaměstnavatele za kalendářní rok
 • písemnou dohodou se zaměstnavatelem o tom, že chcete DPP ukončit
 • Od 1.10.2015 je možné DPP i jednostranně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 15denní a začíná běžet dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

3. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Pro práci, kterou vykonáváte v celkovém měsíčním průměru maximálně 20 hodin týdně

DPČ musí být uzavřena písemně a musí obsahovat:

 • druh práce, kterou budete vykonávat
 • dobu, na kterou dohodu uzavíráte (doba určitá nebo doba neurčitá)
 • odměnu, kterou za práci dostanete

Od 1.1. 2019 odvádí zaměstnavatel zálohy na zdravotní a sociální pojištění z odměny (výplaty) nad 3 000 Kč a odpracovaná doba se vám tak započítává do důchodu. Pokud odměna z dohody za měsíc nedosahuje 3 000 Kč a nejste státní pojištěnec, musíte si platit zdravotní pojištění jako "osoba bez zdanitelných příjmů".

 • Vaše pracovní doba nesmí být delší než 12 hodin za den
 • Nemáte automaticky nárok na dovolenou, ale ve smlouvě to může být dohodnuto
 • Nemáte nárok na příplatky přesčas, za noc ani za svátek, na přestávky v práci ani na odstupné
 • V DPČ musíte mít uvedenou odměnu za měsíc nebo za 1 hodinu práce; minimální odměna na hodinu nesmí být nižší než 79,80 Kč, tj. 13 350 Kč měsíčně (minimální mzda v ČR od 1. 1. 2019)
 • Máte nárok na náhradu mzdy v nemoci a o svátcích za dny, které jsou pracovní, dále na náhradu škody, která vám vznikne při práci
 • Jste odpovědný za škodu, kterou při práci způsobíte zaměstnavateli
 • Nejčastěji je uzavřena na dobu určitou

DPČ končí když:

 • zaměstnavatel nebo zaměstnanec ukončí DPČ písemně s výpovědní lhůtou 15 dní
 • skončí sjednaná doba činnosti

Co je Smlouva o dílo? Jak se liší od pracovní smlouvy?

 • Smlouvu o dílo upravuje Obchodní zákoník, ne Zákoník práce
 • Není to pracovní smlouva
 • Smlouvu o dílo můžete uzavřít jako běžný občan i jako OSVČ s živností či bez živnosti
 • Smlouvu o dílo uzavíráte pro výrobu či vytvoření věci, montáž, údržbu, opravu nebo úpravu věci
 • Je to smlouva mezi objednatelem (ten, kdo práci objednává) a zhotovitelem (ten, kdo ji udělá)
 • Smlouva o dílo musí být písemná (musí tam být: druh práce, termín dodání a cena nebo způsob určení ceny)
 • Jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ - živnostník, podnikatel bez živnosti, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně), platíte si sám zdravotní a sociální pojištění
 • Odměnu za dílo dostanete na základě vámi vystavené faktury s IČ (pokud nemáte živnostenský list, musíte si na finančním úřadě zařídit DIČ – daňové identifikační číslo, které uvedete ve faktuře) anebo pouze na základě sjednané ceny ve smlouvě
 • I když práci zadáte jiné osobě, podle smlouvy jste stále odpovědný za odvedení sjednané práce

 

 

 

 

 

Leden 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.