O nás

Zdravotní pojištění

Všichni cizinci, stejně jako všichni občané ČR, musí mít zdravotní pojištění při vstupu a pobytu na území ČR. Krátkodobé pobyty, dlouhodobá víza - postačuje cestovní pojištění na příjezd, může být sjednané u pojišťovny v zemi původu, je také na 60 000 Eur (ale je rozsah nutné a neodkladné péče). /Sjednává se před převzetím víza, nikoli s žádostí, i když je v seznamu náležitostí souřadně se vším ostatním./


Při žádosti o dlouhodobý pobyt (tedy když mění dlouhodobé vízum na dlouhodobý pobyt) se musí nechat pojistit u pojišťovny, která má oprávnění poskytovat toto pojištění na území ČR. Vyžaduje se komerční pojištění v rozsahu komplexního pojištění, tzn. pokrytí do výše 60 000 EUR. K žádosti o povolení k pobytu, nebo prodloužení povolení k pobytu nutno koupit pojištění na celou dobu dopředu! To stejné pro děti, když žádá více členů rodiny o pobyt. Výjimkou jsou občané 3.zemí, kteří jsou zaměstnání v ČR u firmy se sídlem v ČR, a kteří jsou od prvního dne zaměstnání účastni veřejného zdravotního pojištění. Jiné účely – nemají vstup do veř.zdr.poj.!!!! Až s TP. /Může ale i s jiným pobytem mít PkZ, zaměstnání, a na základě toho být ve v.z.p./
(Pozor! U firem – ověřte, nemusí být samosebou, zejména školy zaměstnávající anglicky mluvící učitele mívají sídlo jinde, kde neplatí české zákony, zaměstnanec často neví-neřeší. Rovněž pozor na formu pracovní smlouvy, je-li DPP s vyššími výdělky nebo DPČ, ověřit, zda zaměstnavatel přihlásil pracovníka ke zdravotnímu pojištění!)
Sjednávání zdravotního pojištění – často dělá reprezentant pojišťovny, který „prodává“ i více produktů, nedá informace, často je to sám „mafián/ka“, který zařizuje vše ohledně pobytu. Pojistné podmínky často nejsou cizinci známy, to také hraje roli v odstoupení od smlouvy – při zamítnutí pobytu, vstupu do v.z.p., získání TP – pojišťovny nechají pojištěnce odejít většinou za velmi nevýhodných podmínek, ale jsou tam rozdíly. Nemají-li v pojistných podmínkách, doporučit se na pojišťovně zeptat.

V r. 2015 poskytují pojištění cizinců tyto pojišťovny: Maxima, Slavia, Ergo, Uniqua, PVZP. Má-li člověk komplexní pojištění, musí před ošetřením nejprve telefonovat na asistenční linku pojišťovny, popsat potíže a nechat si úhradu péče předem schválit (=garance), asistenční linka doporučí rovněž smluvní zařízení. Vždy je to pár lékařů a některá zdravotnická zařízení, v Praze spolehlivě fungují asi jen nemocnice, a to FN Motol, Krč, Vinohradská. Nemocnice mají cizinecká oddělení, která jsou obeznámena se zdravotním pojištěním cizinců. /Ovšem – lékař se na pacienta nedívá optikou jeho limitů zdravotního pojištění, předepíše mu ta vyšetření, ošetření, které považuje za důležitá!/

Odkazy na komplexní pojištění všech 5 pojišťoven, www.all-pojisteni.cz . Některé pojišťovny mohou vyžadovat vstupní prohlídku. Většinou se neví, že některé pojištění obsahuje právo na preventivní prohlídku jednou ročně - Slavia, PVZP. Jinak toto pojištění na prevenci není zaměřené. Hledá-li pojištěný ambulantního lékaře, bude mít problém, má-li PVZP, neboť tato pojišťovna nemá smluví zařízení, ale takového pojištěnce by měla vzít všechna zdravotnická zařízení, která mají smlouvu s VZP. V reálu je to tak, že cizince nikdo vzít nechce - lékař nemá žádnou záruku, že m,u budou výkony proplacené. Ostatní asistenční služby fungují lépe. Kdo nemůže najít amb.lékaře, lze zkusit, www.mojeambulance.cz (mají i lékaře, kteří jsou sami cizinci; například ale v Liberci neberou lidi s komerčním pojištěním). PVZP má svoje opodstatnění u mladých žen, které chtějí otěhotnět, je tam lepší krytí.

Rodinní příslušníci občanů RP ze 3.zemí – nemusí mít komplexní pojištění, stačí základní pojištění. (Jiné je to ale v době, kdy byla podána žádost o přechodný pobyt – vyžaduje se někdy po tu dobu do vyřízení PP komplexní pojištění – zjistit na náběrovém pracovišti, co mají sjednat.) Pojistné je nižší, např. 400,- Kč/měs. a není nutno koupit ho na celou dobu dopředu. Pozor však na doporučení mladým ženám – toto nekryje péči v těhotenství nebo porod!!

Je možné, že člověka pojišťovna nepojistí, zejména se to týká dětí, které se narodí s určitým postižením, a další situace, kdy ke sjednání je potřeba lékařské vyšetření. Pojištění má mnoho výjimek – duševní onemocnění, chronické  a dříve vzniklé stavy, cizinec vyšetřením neprojde a není mu sjednáno pojištění.
Pokud ošetřující lékař zjistí, že zdravotní obtíže vznikly na základě dříve vzniklých stavů (chronické nemoci, vysoký tlak, cukrovka – něco co „nepřiznal“ při sjednávání), ošetření nebude uhrazeno, jen do určení diagnozy, pak hradí cizinec vše sám.
Pojištění těhotenství – porodu – péče o dítě – viz letáky infoServisu: Narození dítěte cizinky, Sociální zabezpečení matek cizinek, Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění dítěte narozeného rodičům s DP, pokud matka je zaměstnaná, tedy ve všeobecném zdravotním pojištění – lze dítě „navázat jako nezaopatřeného rodinného příslušníka“ na její pojištění. Jen pokud trvá pracovní poměr matky!! Skončil-li PP v souvislosti s nástupem na MD nebo uplynutím doby, na kterou byl sjednaný, dítě je nutno pojistit komerčně.


Mezinárodní dohody o  spolupráci v oblasti zdravotnictví a sociálním zabezpečení – nečlenské státy

http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-nektere-nalezitosti-zadosti-doklad-o-cestovnim-zdravotnim-pojisteni-pri-pobytu-delsim-nez-90-dnu.aspx  není cestovní zdravotní pojištění požadováno po občanech Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Japonska, Jemenu, Kuby, Makedonie, Srbska a Turecka. Tato výjimka platí také pro účastníky stipendijního programu Erasmus Mundus, Fulbrightova stipendijního programu, Evropské dobrovolné služby programu EK Mládež v akci a držitele Evropského průkazu o zdravotním pojištění EHIC vydaného jiným členským státem EU. Cizinci, kteří chtějí využít těchto výhod, nechť se řídí instrukcemi uveřejněnými ZDE:

http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-statu-a-kategorii-statnich-prislusniku-kteri-jsou-nebo-mohou-byt-vynati-z-povinnosti-dokladat-doklad-o-cestovnim-zdravotnim-pojisteni-na-zaklade-mezinarodni-smlouvy.aspx   (Zhruba: před cestou musí cizinec něco udělat, aby mohl tento nárok uplatnit, nejčastěji nechat si vystavit doklad od instituce, u které je pojištěný v zemi původu)
 

Zdravotní pojištění občanů EU

Občané EU by měli přicestovat s Evropským průkaz zdravotního pojištění; pokud jej mají, jsou pojištěni při cestování v rozsahu nutné a neodkladné péče. Až pracují-li ve firmě se sídlem v ČR, nebo podnikají (OSVČ), jsou účastni veřejného zdravotního pojištění. Rodinní příslušníci občanů EU – mohou být pojištěni jako závislé osoby, ale netýká se RP občanů ČR. Tzn. když je občan EU zaměstnán v ČR, může být zdravotně pojištěn ve v.z.p. i manžel/ka a dítě, jsou-li nezaopatření (koncept závislého RP, dependenta). Pozor – zřejmě se netýká družek – zjistit si, výklady se různí.

Někteří cizinci z EU přijíždějí bez pojištění a žádají o pojištění v ČR hned po příjezdu (bez zaměstnání, podnikání, přechodného pobytu, bydliště, těžiště zájmů – většinou nelze. V některých zemích EU funguje zdr.poj.na principu veřejného pojištění, v některých je to státní zdravotnictví (nebo kombinace obojího), například Bulharsko, Spojené království VB a S.Irska – tam je státní zdravotní pojištění jak ho známe z období před 1989 – každý je pojištěn, pojistné je v daních, o účast v pojištění může přijít, přijde-li o trvalé bydliště ve VB nebo nějak se odhlásí/je odhlášen z bydliště.

Vzhledem k tomu, že platí princip rovného nakládání, může se o účast ve veř.zdr.poj.ucházet jakýkoli občan EU, který prokáže, že má zde skutečné bydliště a těžiště zájmů. /Problém bývá pojiš´tovnu přimět, aby se na situaci cizince z EU podívala témto způsobem. Má použít dotazník k určení bydliště (zjištění příslušnosti k právním předpisům – který stát/úřad bude příslušný. Pokud to jeden úřad určí, už to mají ostatní úřady v ČR respektovat!!!!)
Vaše práva v jednotlivých zemích, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=cs

Zdravotní pojištění po skončení zaměstnání (EU). Pokud cizinec z EU přestane v ČR pracovat, ale nadále zůstává v ČR, měl by tu být pojištěn, za předpokladu, že tu má skutečné bydliště (zjišťuje zdravotní pojišťovna pomocí dotazníku, ke kterému lze přikládat další dokumenty) a její pobyt v ČR je legální (např. tedy potvrzení o přechodném pobytu). Pokud splní tyto podmínky a je tedy v ČR pojištěna, mělo by s ní být zacházeno stejně jako s kterýmkoliv jiným českým pojištěncem, tedy včetně případného zařazení do kategorie tzv. „státního pojištěnce“ v souladu s §7 zákona o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.). Písmeno e) tohoto paragrafu uvádí uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání. Pojišťovna se však musí o rozhodných skutečnostech dozvědět, je tu oznamovací povinnost pojištěnce – nelze předpokládat, že „někdo“ to správně oznámil. Zdravotní pojišťovna často automaticky cizince odhlašuje, pokud přestanou být ekonomicky aktivní v ČR, pokud se nedozví, že tu má cizinec skutečné bydliště (oznamovací povinnost pojištěnce), stejně tak je třeba pojišťovně oznámit (v některých případech), že je osoba tzv. „státním pojištěncem“ .

Zdravotní péče v ČR z hlediska cizince z EU

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EZP, EHIC, EHIP) je doklad, na základě kterého je na cestách do zahraničí (ve státech EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku) poskytnuta nezbytná lékařská péče ve státním lékařském zařízení. Po předložení průkazu bude poskytnuto ošetření za stejných podmínek a za stejnou cenu (v některých zemích dokonce zdarma), jako byste byli občanem dané země. Systémy zdravotnictví se v jednotlivých zemích liší. Ale: ošetření, které je v zemi původu zdarma, NEMUSÍ být poskytováno bezplatně v ostatních zemích. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=cs&intPageId=1733
Zásada je, že cizinec z EU je ošetřen v rozsahu nutná a neodkladná péče, i když nepředloží průkaz EZP. Zdravotnícké zařízení si pak vyjedná s pojišťovnami i prostřednictvím CMU. (Může se stát, že mu něco z toho jeho pojištění nekryje, a pak dostane na rozdíl fakuru, například když si sám volá sanitku.)

Refundaci uhrazené zdravotní péče a příslušnost k právním předpisům řeší Centrum mezistátních úhrad, www.cmu.cz . Mají také infolinku, lze vznášet dotazy v angličtině, ale raději na e-mail. Velmi užitečná instituce, mají-li občané otázky ohledně svého zdravotního pojištění při migraci! Rovněž, nemá–li  občan EU s sebou EZP, je možné požádat o vystavení potvrzení dočasně nahrazujícího průkaz. Žádá se na CMU, ti žádají dotyčnou pojišťovnu. Lze to i zpětně, např. když tu člověk čerpal zdravotní péči. Musí se uvést jméno a datum narození, ideálně i číslo pojištěnce. Lze poslat tuto žádost na info@cmu.cz . Náhradní průkaz má platnost 3 měsíce. Pak (nebo současně) je nutné žádat o stálý průkaz, musí pojištěnec sám, zkontaktuje danou pojišťovnu ve své zemi. Žádá o vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pojišťovna zjistí reálný stav pojištění - nelze tímto pojištění obejít, když není. Na 2.stranu stanovisko CMU je závazné,když 1.zjistí, že je pojištění v ĆR, platí i pro další úřady v ČR.

Kdo je také ve veřejném zdravotním pojištění

Kromě osob zaměstnaných ve firmě se sídlem v ČR jsou ve veř.zdr.poj. poživatelé mezinárodní ochrany (azyl, DO) a cizinci s trvalým pobytem. Je na nich, u které zdravotní pojišťovny se přihlásí. Přihlásit se lze na kterékoli pobočce s předložením dokladů, každou změnu je nutno hlásit do 8 dnů. Pojišťovny je možné průběžně měnit, ale max. 1x ročně, zhruba kolem konce listopadu na další rok.
Pojištění může platit sám pojištěnec, zaměstnavatel nebo stát. Zaměstnavatel platí za svého zaměstnance pravidelně každý měsíc zdravotní pojištění. Státní pojištěnci jsou:
- nezaopatřené děti (do 26 let věku),
- důchodci- poživatelé důchodů z důchodového pojištění ČR,
- studenti (do 26 let věku),
- matky na mateřské dovolené nebo ty, kdo řádně a celodenně pečují alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo o dvě děti do patnácti let věku,
- uchazeči o zaměstnání (kteří jsou zaregistrovaní na úřadu práce),
- osoby pobírající dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti,
- osoby převážně nebo úplně bezmocné,
- osoby s plnou invaliditou, které nepobírají invalidní důchod.

Ostatní cizinci - osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) mají-li veřejné zdravotní pojištění, tak jsou povinni hradit pojistné! Tedy – každý, kdo má vstup do veřejného zdravotního pojištění, a ocitne se v situaci, že za něj není hrazeno zdravotní pojištění, musí si platit pojistné sám! (okolo 1200 Kč). Zejména pozor u nezaměstnaných, kteří nejsou v evidenci ÚP. Sami si pojištění hradí také podnikatelé, převodem či hotově na pobočce. Neplacení neznamená konec veřejného pojištění, ale dluhy a penále.
 

 

Květen 2019 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.