O nás

Nezaměstnanost, úřad práce

Vše podstatné v kostce na

http://www.cicpraha.org/cs/pracovni-poradenstvi/ztrata-zamestnani.html
http://www.cicpraha.org/cs/pracovni-poradenstvi/skonceni-pracovniho-pomeru.html

ÚP vede evidenci uchazečů o zaměstnání (toto je běžně míněno jako evidence/registrace na ÚP). Kromě toho ÚP vede evidenci zájemců o zaměstnání – jako zájemce se může přihlásit kdokoli, nemusí být nezaměstnaný. Může dostat informace o volných prac.místech, ale není oficiálně uchazečem, neplynou z toho výhody ani povinnosti uchazeče. V praxi se nevyužívá.
Seznamy volných pracovních míst na http://portal.mpsv.cz/  (ÚP některá tato místa zadává i na jiné portály např. práce.cz)

Přihlášení do evidence uchazečů o zaměstnání


Cizinci s trvalým pobytem, azylem/doplňkovou ochranou, občané EU pokud v ČR měli poslední zaměstnání, rodinní příslušníci občanů EU (nejméně s přechodným  pobytem). Pokud občané EU neměli v ČR poslední zaměstnání a nesplnili podmínku zam.1 rok v posledních 2 letech, nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Zdravotní pojištění - Jako osoba v evidenci ÚP může být státním pojištěncem, tzn. je za něj státem hrazeno veřejné zdravotní pojištění (současná praxe-non EU musí mít trvalý pobyt).
Pozor:
- rodinní příslušníci občanů EU s přechodným pobytem nespadají pobytem do veřejného zdrav. pojištění, takže ani při evidenci na ÚP jim nehradí stát zdrav. pojištění.
- Zdravotní pojištění hradí stát přímo mj. matkám s dítětem do 7 let nebo s min. 2 dětmi do 15 let – pokud spadají do těchto kategorií, je pro ně zbytečné se evidovat na ÚP jen kvůli zdravotnímu pojištění. Platí opět jen pro pobyty analogické TP.
-   Občan EU – pokud se skončením PP skončilo jeho zdravotní pojištění (v.z.p.), může, po rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti (ne po evidenci, musí mít nárok na PvN!), přinest toto rozhodnutí na zdravotní pojištovnu, to ho dostane zpátky do v.z.p.), dále viz zdravotní pojištění EU.

Postup:
Na příslušném Úřadu práce v místě trvalého bydliště osobně podat Žádost o zprostředkování zaměstnání, a Žádost o podporu v nezaměstnanosti. Uvádí se všechna zaměstnání za posledních 6 měsíců! Nelze vynechat krátkodobé PP-posoudí až ÚP. Zařazení je ode dne podání Žádosti o zprostředkování, v případě podání žádosti do 3 (8?) pracovních dnů po ukončení zaměstnání je zařazení od dne následujícího po ukončení zaměstnání. Všechny formuláře k evidenci na ÚP jsou na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana

K zařazení do evidence je třeba doložit:
- průkaz totožnosti
- doklad o ukončení pracovního poměru (výpověď, dohoda…)
- v případě OSVČ – potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu
- příp. potvrzení o ukončené náhradní době (např. návrat z mateřské)

K výpočtu podpory v nezaměstnanosti je třeba doložit:
- potvrzení o zaměstnání – dříve zápočtový list
- potvrzení o výši průměrného výdělku
- evidenční list důchodového pojištění
- nebo je možné z http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana použít pro zaměstnavatele formulář potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.
(ÚP může dát i svůj formulář, kde je na jednom místě vše, co je potřeba potvrdit.)


V odůvodněných případech lze přihlásit se do evidence v jiném místě, než je trvalé bydliště, a to v místě, kde se z vážných důvodů skutečně zdržuje. Při změně trvalého bydliště je nutné provést také přehlášení na ÚP do nového bydliště – odhlásit se z původního ÚP a registrovat se na novém ÚP, kde požadují písemné ukončení evidence v místě původního bydliště, doporučujeme se před stěhováním domluvit na postupu s ÚP.

Práva a povinnosti uchazeče, pravomoc ÚP

ÚP může uchazeči nabídnout vhodné zaměstnání (definice „co je vhodné zaměstnání“ na portálu http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch) formou tzv. doporučenky – doporučenku uchazeč musí projednat se zaměstnavatelem a do 7 dnů vrátit zpět na ÚP s vyznačením od zaměstnavatele, zda ho přijímá nebo ne a proč – pozor aby nebyly uvedeny důvody na straně uchazeče (nedat např. „říká, že ze zdravotních důvodů nemůže“). ÚP může rovněž dát informativní přehled volných míst s kontakty.
Dále ÚP má s dlouhodobě nezaměstnaným (více jak půl roku) sestavit tzv. individuální akční plán - osobnější a systematičtější spolupráce klienta s ÚP. Klient vyplní formuláře týkající se jeho individuálních dovedností a předpokladů k určitému zaměstnání a se svým zprostředkovatelem sepíše plán, který obsahuje povinnosti jak pracovníka ÚP, tak klienta. IAP může i nemusí klienta někam posunout - v minimální podobě může např. obsahovat závazek, že klient si měsíčně zkusí vyhledat x nabídek sám. Pozor! Neplnění povinností v plánu může být považováno za maření součinnosti a být tedy důvodem pro vyřazení z evidence. Práva a povinnosti uchazeče, podmínky nároku na PvN apod. jsou podrobně na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch

Povinnosti uchazeče na ÚP:
- poskytovat ÚP potřebnou součinnost a řídit se jeho pokyny (aneb pokud má klient domluvený termín návštěvy, tak se na něj přesně dostavit, omluvou je pouze pracovní neschopnost potvrzená lékařem)
- sdělit údaje o svém zdravotním stavu či omezení
- oznámit ÚP nástup do zaměstnání nejpozději v pracovní den předcházející dni, kdy nastupuje do zaměstnání a do 8 dnů doložit pracovní smlouvu
- do 8 kalendářních dnů doložit jakékoli změny (např. změnu adresy, potvrzení o pracovní neschopnosti)

Evidenci na ÚP může uchazeč ukončit sám (nastoupí zaměstnání, nechce být nadále veden v evidenci) nebo může být vyřazen. ÚP vyřadí uchazeče když:
- maří součinnost (nedostaví se na dohodnutou schůzku, nesplní povinnost ve stanovené lhůtě neoznámí ÚP rozhodné skutečnosti – třeba i změnu adresy apod.)
- odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání
- odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci
- neplní podmínky stanovené v individuálním akčním plánu

Tzv. sankční vyřazení z evidence probíhá tak, že nejprve klient dostane dopis, ve kterém je upozorněn, že je zahájeno řízení o vyřazení z evidence, v té době má klient možnost vyjádřit se ke skutečnostem v dopise uvedeným, následně je vydáno rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Po sankčním vyřazení může být uchazeč znovu zařazen do evidence až po uplynutí doby 6 měsíců. Vyřazení z evidence pro uchazeče znamená to, že za něj není nadále hrazeno zdravotní pojištění. Navíc v případě, že pobírá sociální dávky, přijde o tyto dávky.

Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má osoba, která v posledních 2 letech byla alespoň 12 měsíců zaměstnaná. Pro uznání podpory je třeba doložit výši výdělku a důvod ukončení prac.poměru (viz výše). Podpora v nezaměstnanosti se poskytuje různou dobu v závislosti na věku: do 50 let věku - 5 měsíců, od 50 do 55 let věku – 8 měsíců, nad 55 let věku 11 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od výše předchozího výdělku, podpora je vyplácena v prvních 2 měsících ve výši 65 %, další 2 měsíce 50% a po zbývající dobu ve výši 45% průměrného měsíčního výdělku. Pozor, v případě ukončení zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou je výše podpory celou dobu pouze 45%.
Na podporu v nezaměstnanosti cizinci pro nedostatečnou odpracovanou dobu často nedosáhnou. Pokud potřebují sociální dávky – postup: při registraci na příslušném ÚP dostanou kartičku o evidenci, cca do jednoho týdne je jim vystaveno potvrzení o tom, že nemají nárok na hmotnou podporu v nezaměstnanosti. S tímto potvrzením na jiném odboru ÚP zažádají o dávky hmotné nouze.
Uchazeč evidovaný na ÚP si může přivydělávat v tzv. nekolidujícím zaměstnání – na prac.smlouvu nebo DPP s výdělkem maximálně ve výši poloviny minimální mzdy, tedy cca 4.000,- Kč hrubého. Nesmí si však přivydělávat při podpoře v nezaměstnanosti!
Jestliže uchazeč o zaměstnání nedostane podporu, pak s potvrzením o vedení v evidenci a s potvrzením o tom, že nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, může dále žádat o dávky hmotné nouze.

Rekvalifikace  uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání

Rekvalifikace může být poskytnuta uchazeči i zájemci o zaměstnání. Obecný problém – úřady práce uchazečům-cizincům málokdy rekvalifikaci zajišťují.
Rekvalifikaci navrhuje útvar zaměstnanosti kontaktního pracoviště ÚP, ale zajišťuje a hradí krajská pobočka ÚP. S uchazečem je uzavírána písemná dohoda o rekvalifikaci, účastník rekvalifikace má dané povinnosti – viz výše. Zejména je povinnost uhradit náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů rekvalifikaci nedokončí.
Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám – vybere si obor i rekvalifikační zařízení a na ÚP předloží žádost - používá se formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ část A. Není nárokové, ÚP žádost posuzuje.
Podpora při rekvalifikaci – vyšší než běžná podpora v nezaměstnanosti, činí 60%  průměrného měsíčního čistého výdělku. V nižší míře (0,14 násobku průměrné mzdy) je poskytována i uchazečům bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.
Bližší informace o postupu rekvalifikace hrazené Úřadem práce na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace.

DALŠÍ KOMPETENCE ÚŘADU PRÁCE – insolvence zaměstnavatele

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele – na ÚP lze podat žádost o uspokojení mzdových nároků. Více na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava . Zde je také funkce hledání zaměstnavatelů v insolvenci.
Pozor – ucházet se o náhradu mzdy u insolventního zaměstnavatele lze pouze jednou (u jedné situace, ne v pracovní kariéře), je potřeba si dobře rozmyslet, kdy to člověk udělá, pak nelze doplnit (např.o další a další neuhrazené výplaty nebo odstupné).

Špatné zacházení s cizincem ze strany zaměstnavatele
- letáky Skončení PP a na co si dát pozor
- Co dělat v případě ztráty zaměstnání

Lze dát podnět na Inspektorát práce, http://www.suip.cz
Cizinec musí být zaměstnanec, nelze uplatnit na žádný jiný vztah (bez smlouvy, fakturuje, atp.). Sociální pracovník může pomoci vyjednávat se zaměstnavatelem v mnoha oblastech (nevyplacení mzdy, zadržování dokladů při skončení zaměstnání, problematické pracovní smlouvy, DPČ, DPP,..)

Leden 2019 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.