O nás

Nostrifikace

 Pokud chce klient v ČR využít kvalifikace, které dosáhl v zemi původu, musí toto vzdělání v ČR nostrifikovat. Pokud navíc potřebuje k zaměstnání pracovní povolení, bude mu vydáno pouze v případě, že doloží nostrifikované vzdělání na úrovni maturity (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).
 Nejčastěji je nostrifikace vyžadována, když člověk se zahraničním vzděláním nastupuje v ČR do školy nebo do zaměstnání.
 Nostrifikace je třeba u všech zemí kromě Slovenské republiky. V případě některých států je nutné navíc doklad opatřit apostilou, nebo superlegalizovat, viz dále.

SŠ diplomy, výuční listy a maturitní vysvědčení

 podáme žádost na Krajský úřad (MHMP), zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
o Slovensko- KÚ vydá osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení
 když není patrný obsah a rozsah předmětů, musí žadatel předložit také obsah oboru (okruhy studované látky)
o Ostatní země - KÚ rozhoduje o nostrifikaci (uznání platnosti osvědčení) a žadatel musí předložit:
 diplom o ukončení studia (přeložen do ČJ a úředně ověřen)
 výpis předmětů s hodinovou dotací (přeložen do ČJ úředně ověřen)
 u některých zemí se vyžaduje ještě superlegalizace – odkaz na web
 KÚ může nařídit nostrifikační zkoušku (pokud se obsah studia v něčem výrazněji liší) - podmínka pro vydání nostrifikační doložky
 Za nostrifikační doložku je poplatek 200,- Kč

 Stejné podmínky i pro azylanty
o ALE pokud chybí výpis předmětů či hodinová dotace, je možné se obrátit na UNHCR, které kontaktuje svou kancelář v dané zemi a zkusí si potřebné vyžádat na škole (anonymně)
o Záleží na KÚ, zda takový doklad uzná

VŠ diplomy


 Podáme žádost na rektorát veřejné VŠ, která má akreditovaný obsahově obdobný studijní program
o Přehled akreditovaných studijních programů na VŠ http://www.msmt.cz/vzdelavani/studijni-programy nebo na stránkách www.naric.cz
o informujte se na VŠ před podáním žádosti, zda tam daný obor lze nostrifikovat
o v případě pochybností o existenci obdobného studijního programu, určí MŠMT (Odbor VŠ) příslušnou VŠ nebo může rozhodnout o uznání sám
o Odbor VŠ je také odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti
 pokud jde o VŠ vzdělání získané v Afghánistánu, Bulharsku, Bosně a Hercegovině, Gruzii, Maďarsku, Moldávii, Polsku, Slovinsku, Turkmenistánu nebo Tádžikistánu – poddáte žádost na MŠMT, Oddělení vysokoškolského vzdělávání, Zdeňka Pastorová, tel.: 257 193 238, e-mail: zdenka.pastorova@msmt.cz)

 Co s sebou:

o Originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia nebo dodatku k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“)
o u některých zemí je potřeba vyšší ověření vysokoškolských diplomů
 tedy legalizace - ověření pravosti podpisů a otisků razítek otištěných na diplomu
•  provádí zpravidla ministerstvo zahraničních věcí státu, v němž má sídlo VŠ, která doklad vydala
 a následná superlegalizace - legalizační doložka, kterou se potvrzuje, že diplom byl vystaven či ověřen oprávněnou osobou, resp. příslušným úřadem
• provádí zastupitelský úřad ČR v zahraničí, případně konzulární odbor MZV ČR
 legalizace se nevyžaduje u zemí, které uzavřely s Českou republikou smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam (seznam září 2012)
• zde je nutné pouze opatření tzv. Apostilou, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad)

o výpis předmětů s hodinovou dotací – úřední překlad
o vyplněná žádost o nostrifikaci (formulář na rektorátu VŠ nebo ke stažení na webu VŠ)
o na vyžádání VŠ potřeba doložit, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat VŠ vzdělávání, nebo doklad o náplni VŠ studia
o Škola má na rozhodnutí 30 dní, v případě komplikovanějšího posuzování, potřeby doplnit další dokumenty apod. 60 dní.
o Některé VŠ vyžadují poplatek
   

 Ministerstvo obrany nostrifikuje, když jde o VŠ vzdělání získané v oblasti vojenství
 Ministerstvo vnitra nostrifikuje, když jde o VŠ vzdělání získané v oblasti bezpečnostních sil

 Žadatel má právo do 15 dní od doručení rozhodnutí podat:
o Odvolání - rozhodovala veřejná VŠ
o Rozklad – rozhodovalo MŠMT (nebo obrany či vnitra)
 veřejná VŠ vyhoví nebo rozhodnutí postoupí MŠMT (to vyhoví, nebo potvrdí rozhodnutí VŠ)
 Rozhodnutí o odvolání (rozkladu) je konečné

 Je-li zahraniční vysokoškolské vzdělání uznáno, žadatel obdrží rozhodnutí o uznání vysokoškolského vzdělání, jehož přílohou je osvědčení potvrzující rovnocennost se vzděláním získaným absolvováním odpovídajícího typu studijního programu na veřejné vysoké škole v České republice, případně i osvědčení práva užívat přiznaný zahraniční titul.

 Některá povolání vyžadují navíc zkoušku pro ověření způsobilosti k výkonu povolání (např. medicínské obory)


Nostrifikace v Aj A Čj
http://www.naric.cz/procedure_of_the_recogniton.shtml
 

Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.