O nás

Systém sociálních dávek - nedostatečný příjem cizince a jeho rodiny

Dávky lze dělit na pojistné a nepojistné s ohledem na kritéria, které musí člověk splnit pro jejich získání. U pojistných dávek se jedná o platby pojistného + splnění stanovených podmínek. U nepojistných dávek je hlavním hlediskem posouzení nároku člověka (př.životní podmínky, ve kterých se nachází)+ splnění podmínek, za kterých lze nárok na dávku uplatnit.

Pojistné dávky

- situace pokryté principem pojištění. Dávky podpora v nezaměstnanosti, nemocenské, peněžitá podpora v mateřství jsou vypočteny jako určité % platu a jsou poskytnuty podle pravidel - splnění podmínek nároku (délka pojištění) a na danou dobu. Sociální pojištění je součástí odvodů zaměstnavatele za zaměstnance, spolu s nemocenským pojištěním a státní politikou zaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti

viz výše.

Nemocenské pojištění

Účast povinná pro zaměstnance, zaměstnavatelé odpovědní za správné přihlášení zaměstnanců a odvod pojistného. Pro OSVČ dobrovolné a odpovědnost je na OSVČ (ovšem zákl.pojistné nízké, v r.2013 115 Kč). Nejčastější dávky nem.poj. jsou nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství. Aby bylo možné čerpat dávky, je nutná účast v nemocenském pojištění 270 dní v posledních 2 letech. U matek – ochranná lhůta (viz leták Soc.zabezpečení matek)

Nepojistné dávky

– nejsou odvozené od pojištění

  • státní sociální podpora - mohou pobírat cizinci s pobytem delším než 1 rok. Dávky jsou poskytovány rodinám s dětmi (příspěvek na bydlení i bez dětí, i jednotlivcům), s příjmem pod životním minimem i s příjmem do určitého procenta nad ŽM, celkem tak může SSP „vytáhnout“ některé lidi nad hranici ŽM. Některé nejsou (RP) a některé jsou testované na příjem (porodné, příspěvek na bydlení).

 

  • hmotná nouze: Pokud ani s pomocí SSP není klient nad ŽM, dostane dávky hmotné nouze – dorovnání do hranice životního minima. Na hmotnou nouzi mají nárok cizinci pouze s azylem/DO, trvalým pobytem, EU (viz dále), ne s dlouhodobým pobytem.

Státní sociální podpora i hmotná nouze počítají s konceptem životního minima – stanovena teoretická hranice pro každou rodinu (dle počtu osob a věku). Výše životního minima např. na: http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/zivotni_min Je určeno na „osobní potřeby“ – nezahrnuje bydlení.
Jako pomoc pro hrazení bydlení je ze SSP příspěvek na bydlení. Pokud příspěvek na bydlení nestačí na celé náklady na bydlení a zároveň klient „je v hmotné nouzi“, pak ze systému hmotné nouze dostane doplatek na bydlení do dorovnání přesných doložených nákladů.

U dávek SSP i hmotné nouze nutno brát v úvahu:
- jak je definována „rodina“, „společně posuzované osoby“ viz dále jednotlivě
- co je posuzováno jako „příjem“ rozhodný pro žádost o dávku – příjmem jsou výdělky i pojistné dávky (mateřská, podpora v nezaměstnanosti) všech společně posuzovaných osob, a i určité dávky SSP
- za jaké doby zpětně je třeba dokládat příjem (liší se u různých dávek)
- kontroluje se platnost pobytu všech členů rodiny
- může být problém narození dítěte, v tu chvíli bez pobytu – úřady někdy odnímají dávky nebo zatím nepřiznají, pak lze doplatit pouze 3 měs.zpětně
- pro dávky na bydlení je nutno doložit určitý způsob bydlení a přesné náklady

Veškeré dávky rozhoduje Úřad práce – má ale různá oddělení (vychází z původního rozdělení ÚP a soc.odborů MěÚ) a systémy spolu úplně nekomunikují. O SSP i hmotnou nouzi se žádá samostatně.
 

Státní sociální podpora

Nárok na dávky – cizinci non EU a EU


Nárok na dávky má občan, pokud on a s ním posuzovaní členové domácnosti mají trvalý pobyt na území České republiky. U cizince se za trvalý pobyt na území České republiky považuje pobyt po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. (Zcela ojedinělá interpretace „trvalého“ pobytu). Do této doby se započítává období, kdy je osoba žadatelem o azyl.
Cizinci s dlouhodobým pobytem mají nárok také. Pozor – nutno nepřerušený pobyt delší 1 roku.  ÚP vyžaduje tzv. historii pobytu od OAMP, není-li délka pobytu patrna ze současného dokladu. Pozor! Cizinec s dlouhodobým pobytem teoreticky může žádat i o dávky SSP, které jsou testované na příjem (příspěvek na bydlení), ale to je kontraproduktivní, neboť při prodlužování pobytu předkládá finanční zajištění, tudíž nemůže na ÚP tvrdit, že má finanční těžkosti.
EU – musí být splněna podmínka přechodného pobytu delšího než 3 měsíce.

Nárok na výplatu dávek zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží (tzn.když rodič nemůže žádat z nějakého důvodu včas (např.dítě nemá pobyt, je mu uhrazeno pouze 3 měsíce dozadu od žádosti). U dávek jednorázových je to uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží (porodné).

Podávání žádostí o dávky - kontaktní místa SSP příslušného úřadu práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby. Adresy kontaktních míst SSP jsou na http://portal.mpsv.cz/ssp/local, formuláře žádostí na http://forms.mpsv.cz/sspforms/ nebo na http://portal.mpsv.cz/ssp/elforms - lze vytisknout předem. U EU ještě další formuláře (více než u non-Eu, musí se určit bydliště a příslušnost k právním předpisům. EU občan vyplňuje m.j. Dotazník k určení státu bydliště.

Prokázání příjmu (testování příjmu)
Dávky porodné, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení vyžadují prokázání příjmu – jsou přiznány, pokud příjem je menší než určitý násobek životního minima (2,4násobek). Za příjem se považují:
- příjmy ze závislé činnosti, podnikání (započítává se tzv. „čistý příjem“)
-  dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podpora v nezaměstnanosti
- rodičovský příspěvek.

Společně posuzované osoby:
Rodiče a nezaopatřené děti, u příspěvku na bydlení všichni bydlící v bytě. Dokládají se příjmy všech členů rodiny, u dětí i otec i když nežije s rodinou. Je možno požádat ÚP o vyjmutí osoby ze společně posuzovaných osob, pokud v domácnosti nežije.

Podrobnosti k SSP, prokazování příjmů, společně posuzovaným osobám aj jsou podrobně zpracované na http://www.clovekvpravu.cz/pravo-socialniho-zabezpeceni-301/davky-statni-socialni-podpory-aktualizovano-k-112012-303
 

Jednotlivé dávky státní sociální podpory

1. Porodné – souhrnné info viz leták Sociální zabezpečení matek cizinek. Je třeba prokázat příjem rodiny (všichni členové), přiznává se do příjmu 2,4xnásobek ŽM. Jednorázově 13000 Kč (u dvojčat 19000 Kč) a to pouze na první dítě. Výklad – první dítě narozené v ČR, stalo se, že dávku nepřiznali když byl starší sourozenec, ale lze zkusit a event. odvolávat. Zákon ale tvrdí, že je pro „první živě narozené dítě“.
2. Rodičovský příspěvek – dávka není testovaná na příjem. Není-li vidět z dokladu o pobytu, že je zde povolený pobyt více než 365 dní, musí si žadatel přinést „historii pobytu“ z OAMP (např.na OAMP MB je na to i formulář), OAMP většinou nevydá na počkání.

RP pobírá rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku. (Pokud má vznikne nárok otci, a přitom je matka pečující osobou, může s otcem uzavřít písemnou dohodu, že ona bude pečovat o dítě.) Úřad kontroluje podmínku pobytu oprávněného žadatele (jednoho rodiče) i dítěte. Po dobu výdělečné činnosti však musí rodič pobírající rodičovský příspěvek zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Docházka dítěte do jeslí je omezena – nebyla by splněna podínka celodenní péče, přestává se sledovat ve 2 letech dítěte. Je možnost volby výše RP, to závisí na tom, jestli předtím měli rodiče z práce nebo podnikání dost vysoký „DVZ“ – denní vyměřovací základ z nemocenského pojištění.
- pokud 70% 30násobku DVZ je vyšší než 7600 Kč – mohou si zvolit výši max. do 11500 Kč měsíčně.
- pokud 70% 30 násobku DVZ je nižší než 7600 – mohou si zvolit výši max. do 7600 Kč
- jestliže rodiče nemají DVZ (nepracovali, neměli nemocenské pojištění) – nelze volit, výše bude 7600Kč měsíčně do 9 měsíců věku a dále 3800 Kč do 4 let věku dítěte.
Pro všechny platí, že rodičovský příspěvek souhrnně mohou vyčerpat max 220.000 Kč a to do 4 let věku dítěte. Volbu výše rodičovského příspěvku lze měnit 1x za 3 měsíce (pokud jsou splněny podmínky pro volbu vůbec).
K žádosti je potřeba doložit jeden z formulářů SSP vyplněných OSSZ/PSSZ podle toho, zda matka pobírala PPM, nebo ne:
• Potvrzení o nároku na dávky – když měla PPM (když neměla, OSSZ jen potvrdí že nepobírala)
• Potvrzení o výši DVZ  – potvrdí zaměstnavatel, pošle OSSZ/PSSZ a přijde to poštou domů
Pokud PPM neměla, má RP od narození; jinak až po skončení PPM . Je-li PPM je nižší než 7600, dorovná se z rodičovského příspěvku do této výše.

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp

3.  Přídavek na dítě – Nárok na přídavek mají rodiny s příjmem do 2,4násobku částky svého životního minima a za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Přídavek je ve třech úrovních: do 6 let 500 Kč, 6-15 let 610 Kč, nad 15 let 700 Kč. Je vyplácen pravidelně měsíčně na každé dítě, žádá se 1x ročně a dokládají příjmy rodiny za minulý kalendářní rok. Příklad: dva rodiče a jedno dítě do 6 let dostanou přídavek na dítě, pokud mají společně
příjem menší než 18.504 Kč měsíčně.

4. Příspěvek na bydlení  http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni Je složitě konstruovaný, v zásadě: jestliže náklady na bydlení jsou vyšší než 30% (v Praze 35%) příjmu rodiny a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem o SSP. Se zadáním konkrétních údajů lze propočítat např. na http://www.penize.cz/kalkulacky/prispevek-na-bydleni#prispbyd
- je nutno doložit právo bydlení – vlastnictví nebo řádný nájem bytu. Musí být byt určený k bydlení (katastrem), úřad vyžaduje i potvrzení majitele bytu, doložení skutečných nákladů.
- Jako členové rodiny jsou započítáni všichni v bytě hlášeni k trvalému pobytu a tedy všichni musí doložit příjmy (dle situace možno požádat o vyjmutí osoby – viz výše)
- Od roku 2012 platí, že bude poskytován max. 84 měsíců (s výjimkami např. pro seniory)
- Vyplácí se zpětně, po předložení dokladu o zaplacení nákladů na bydlení (nájem, energie,..)

Další dávky státní sociální podpory jsou pohřebné (jen při úmrtí dítěte) a dávky pěstounské péče, http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pestounska_pece

Infolinka Státní sociální podpory 950 178 961.

Hmotná nouze

Dávky hmotné nouze mohou pobírat občané ČR, cizinci s trvalým pobytem, azylem, doplňkovou ochranou, tzv. rezidenti EU kteří mají v ČR dlouhodobý pobyt a v jiné zemi trvalý pobyt. Také občané EU a jejich rodinní příslušníci, pokud jsou v ČR hlášeni min. 3 měsíce a splňují další podmínky.
Dávku Mimořádná okamžitá pomoc lze přiznat komukoliv, kdo v ČR pobývá dle zákona o pobytu cizinců, dokonce i v rozporu se zákonem – pokud je splněna podmínka vážného ohrožení na zdraví. 

Dávky jsou přiznány a vypočteny až po splnění podmínek. Zejména to je:


- Příjem pod hranicí životního minima
- Pracuje nebo je v evidenci ÚP
- snaží se zvýšit příjem vlastním přičiněním – tedy snaží se sehnat práci, uplatnil veškeré nároky které mohl. Sem patří požadavky mít vyřízené všechny možné dávky SSP, mít rozhodnuté výživné, až po prodej majetku / čestné prohlášení k majetku a jeho možnému využití, a také nad rámec evidence na ÚP dokládat vlastní iniciativu při hledání práce.

Společně posuzované osoby jsou: rodiče, děti, včetně zletilých dětí, pokud nejsou posuzovány společně s jinými osobami (§ 4, zákona č. 110/2006 Sb.), i jiné osoby v bytě, pokud neprohlásí, že nežijí společně. Pro doplatek na bydlení všechny osoby hlášené v bytě.

Prokazování příjmů: započítávají se všechny příjmy všech členů rodiny, pozor např. i děti na brigádě, přičemž příjmy ze zaměstnání se započítávají ze 70% (mírně zvýhodnění, když někdo z rodiny skutečně pracuje), všechny dávky nemocenského, důchodového pojištění, SSP kromě příspěvku na bydlení. Pokud s tím vším nedosahuje příjem životního minima, dávka příspěvek na živobytí doplatí rozdíl do výše ŽM rodiny.

Jsou podmínky, kdy kdo není považován že je v hmotné nouzi: neevidence na ÚP a vyřazení z ÚP, nespolupráce se soc.odborem, přestupek v docházce dětí do školy, OSVČ která si neplatila nemocenské pojištění atd. Pokud někdo nesplnil podmínky hmotné nouze, ale stále nemá příjem, může mu úřad přiznat tzv. existenční minimum – 2200 Kč. Netýká se dětí, důchodců, osob nad 68 let – těm musí být přiznáno plné životní minimum.

Další dávkou je doplatek na bydlení, Pro výši doplatku na bydlení se doloží výše příspěvku na bydlení ze SSP a skutečné potvrzené náklady (nájem, služby, energie) – doplatek by měl být do výše všech skutečných nákladů.
Doplatek na bydlení lze poskytnout i na jinou formu bydlení – např. některé ubytovny, azylový dům, podnájem - zda přizná, rozhoduje úřad.
Doplatek na bydlení je běžný souběžně s příspěvkem na živobytí. Podle zákona lze přiznat, i když rodina příjmy má mezi ŽM a 1,3násobku ŽM (s příjmy těsně nad ŽM, platí-li za byt více než dostanou příspěvek na bydlení, byli by vlastně výsledně pod ŽM) - „s přihlédnutím k celkovým poměrům…“ tedy nutno důrazně žádat, není běžné.

Poslední dávka hmotné nouze je mimořádná okamžitá pomoc (MOP) na náklady spojené s mimořádnými výdaji. Rozhodování v kompetenci úřadu, nejsou pravidla pro nárok. Příklady možných situací:
- potřeba uhradit vysoké jednorázové vyúčtování služeb za bydlení
- stěhování do bytu, vybavení bytu
- člověk v krizi i bez dokladů, musí odjet si zařídit věci do bydliště

Odpovědný úřad: kontaktní místo krajské pobočky Úřadu práce dle trvalého bydliště, seznam kontaktních míst na http://portal.mpsv.cz/soc/hn/local Ke každému přiznání, změně či odejmutí dávky je vydáno rozhodnutí, které musí být doručeno žadateli, respektive žadatel si rozhodnutí může převzít osobně. Proti přiznání či odejmutí dávky je možné podat odvolání do 15 dnů od převzetí rozhodnutí.

Dávky jsou opakované, nutno dokládat příjmy včetně rozhodnutí ze SSP vždy za uplynulé 3 měsíce. Výše dávek se často mění – obvykle s posunem času se změní výše minulých doložených příjmů. Dávky vždy přiznány od data podání žádosti. Pokud změna dávek způsobí problém – např. sníží se SSP, ale HN se nezvýší, nebo se zvýší náklady na bydlení, nebo se bez vysvětlení sníží HN – nutno požadovat zvýšení a doložit potřebné podklady ihned. Je povinnost hlásit rozhodné změny do 8 dnů. Úřad má více než u SSP prostor pro rozhodování o přiznání / nepřiznání a výši podle individuální situace žadatele.
Vzhledem k nekomunikaci systémů SSP a HN může některý měsíc celkem být vyplaceno dávek méně než ŽM a někdy více nad ŽM. Pozor – zjištěný přeplatek dávek bude úřad požadovat od rodiny vrátit.

Pro podrobné informace k hmotné nouzi doporučeno:
http://www.clovekvpravu.cz/pravo-socialniho-zabezpeceni-301/davky-pomoci-v-hmotne-nouzi-aktualizovano-k-112012-578 (řada propojených textů ke všem soc.dávkám, podmínky hmotné nouze, společně posuzované osoby, prokazování příjmů)
http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane (oficiální informace MPSV)
 

Koordinace sociálního zabezpečení v EU

Předpisy EU o koordinaci sociálního zabezpečení ve 27 členských státech EU a dále v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku (zemích EHP) a ve Švýcarsku (celkem 31 zemí).
Koordinují se jen některé dávky, např.ne hmotná nouze.
Nejlépe vystiženo v dokumentech a zápisu ze semináře – mgr.Kropáčová – prosinec 2013, uloženo v SocPor/EU.
Zdroje informací: Evropská komise -  Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=599&langId=cs

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice – brožura na této adrese, níže kopie strany 8 - http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Czech%20Republic_cs.pdf

Nárok na dávky sociálního zabezpečení, při pohybu na území EU
Systémy sociálního zabezpečení se v jednotlivých evropských zemích liší, což bylo důvodem pro vypracování předpisů EU za účelem jejich koordinace. Cílem společných pravidel k zajištění přístupu k sociálním dávkám je zaručit, aby evropští pracovníci nebyli znevýhodněni při výkonu svého práva na volný pohyb. Tato pravidla vycházejí ze čtyř zásad:

- Při stěhování v rámci Evropy, je občan členské země EU vždy pojištěn (posuzován) na základě právních předpisů jediného členského státu (určení příslušnosti k právním předpisům). Vykonává-li občan výdělečnou činnost, bude se jednat o zemi, v níž pracuje/podniká; jestliže nevykonává žádnou výdělečnou činnost, bude se jednat o zemi, v níž má trvalé bydliště. Dalším hlediskem je skutečné bydliště a těžiště zájmů. Pokud některá zúčastněná instituce prohlásí, musí ostatní zúčastněné instituce respektovat (např. CMU, VZP,..)
- Zásada rovného zacházení zajišťuje, že máte stejná práva a povinnosti jako státní příslušníci země, v níž jste pojištěni.
-  V případě potřeby může být při poskytování dávek zohledněna délka vašeho pojistného období v jiných zemích EU.
-  Jestliže žijete v jiné zemi, než je země, v níž jste pojištěni, peněžité dávky mohou být „exportovány“ (transferovány).

Některé obecné informace o předpisech EU jsou uvedeny na konci každé kapitoly. Další informace o koordinaci práv v oblasti sociálního zabezpečení při stěhování nebo cestování v rámci EU a Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska jsou k dispozici na internetové stránce http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

Další zdroje:

Nezaměstnanost http://portal.mpsv.cz/eures/e301

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie http://portal.mpsv.cz/eures/e301/jaka_mate_prava.pdf

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/socialzab/cast4.aspx

Pobírá-li cizinec z EU sociální dávky, které nejsou odvozené z jeho předchozí výdělečné činnosti ( z pojištění ) je nebezpečí, že je označen za „neodůvodnitelnou zátěž systému“, více na:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/socialzab/cast4.aspx
 

Květen 2019 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.