O nás

Rodina

Uzavření manželství

Viz leták infoServisu Uzavření manželství s cizincem/mezi cizinci (tištěná podoba s vloženou aktualizací) nebo na webu CIC v Materiály ke stažení/letáky infoServisu. Aktuální text vždy v sekci Manželství, narození dítěte, rodina.

Narození dítěte 

Viz leták infoServisu Narození dítěte cizince (tištěná podoba s vloženou aktualizací) nebo na webu CIC v Materiály ke stažení/letáky infoServisu. Aktuální text vždy v sekci Manželství, narození dítěte, rodina.

Sociální zabezpečení matek cizinek (a jejich právní ochrana)

Viz leták infoServisu SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PRÁVNÍ OCHRANA ZAMĚSTNANÝCH CIZINEK A JEJICH RODIN (tištěná podoba s vloženou aktualizací) nebo na webu CIC v Materiály ke stažení/letáky infoServisu. Aktuální text vždy v sekci Manželství, narození dítěte, rodina – zaměřeno ale na 3.země, pro EU platí, že mohou pobírat dávky SSP už po 3 měsících (potvrzeného) pobytu /musí mít přechodný pobyt/.

Peněžitá pomoc v mateřství - upřesnění

Dávka nemocenského pojištění, stejně jako nemocenské. Proto, aby bylo možné pobírat PPM, je potřeba mít účast v nemocenském pojištění v posledních dvou letech alespoň 270 dní. Nemocenské pojištění je povinné pro zaměstnance (PS,DPČ; DPP s výdělkem na 10 tis. měsíčně); jinak z DPP neplyne povinnost zaměstnavatele přihlásit zaměstnance k pojištění.
Pro OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné. U podnikatelů musí být splněna podmínka, že ke dni nástupu na MD musí být z daných 270 dní pojištění pojištěná jako podnikatel 180 dnů.

Může PPM pobírat také muž?

Nárok na PPM má i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, jestliže má sám splněnu podmínku účasti v nemocenském pojištění a s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohodu lze uzavřít minimálně na sedm kalendářních dní. Musí v ní být uvedeno datum porodu, dále den, od kterého bude muž o dítě pečovat a úředně ověřený podpis matky. K dohodě je nutný ještě vyplněný tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“, který je k dispozici na webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni/ . Pro nárok na dávku platí stejné podmínky jako u ženy. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku sedmého týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí, střídání o péči se může i opakovat. PPM se muži poskytuje nejdéle 22 týdnů.

T.j. může jí na mateřskou i otec dítěte, nejméně na 7 dní. Musí opravdu přerušit práci na tu dobu. Je potřeba potvrzení o tom, že matka nepobírala PPM. Žádá u zaměstnavatele nejdříve od 7. týdne po porodu dítěte. Pak – může buď zůstat doma, nebo uzavřít písemnou dohodu s matkou dítěte, že se o dítě bude starat ona, a vrátit se do práce. Tato dohoda musí být uzavřena buď před pracovnicí OSSZ, nebo notářsky ověřena. Mzdová účtárna v práci vystaví přílohu k žádosti o dávku, formulář – potvrzení o DVZ se stáhne z webu nebo dá SSP, ten potvrdí OSSZ/PSSZ. Formulář + dohodu o převzetí dítěte – má zaměstnavatel, podepisuje se na personálním odd. Od lékaře není nic potřeba – otec nerodil.

(Zdroj uložen v Soc/Por/ PPM, rodičovský příspěvek „PPM muz_otec ditete“, dále
http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.htm, v angličtině, http://www.cssz.cz/en/sickness-insurance/benefits-provided-under-sickness-insurance.htm)

Nebo může muž nepřerušit práci a nechat si vystavit DVZ pro nárok na RP ve zvýšené výši, formulář - "potvrzení o DVZ".  

EU – je princip koordinace sociálního zabezpečení. Orgán, u kterého je podána žádost o dávku zkoumá nárok i z hlediska předchozích dob, kdy mohl být žadatel/ka v zemi původu nebo v jiné zemi EU – nároky se sčítají.
Koordinace sociálního zabezpečení popsána  na stránkách Evropské komise ve všech jazycích členských zemí EU: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=850

Další – materiály ze semináře mgr.Kropáčové, včetně seznamu zemí, se kterými jsou uzavřeny mezistátní smlouvy o sociálním zabezpečení, S/SocPor/Schengen a EU/... Dále v pracovně SocPor (+ v Kolíně) Publikace o předpisech Evropské komise k tomuto tématu včetně praktických situací.

Určení rodičovství

Matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do 300 dní po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky. Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem. Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Nedošlo-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení, může dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Manžel musel dříve do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřít u soudu otcovství. Nová lhůta měla být 3-letá, ale nebylo to dáno do zákona, takže nyní vlastně žádná lhůta není a je to na posouzení soudce.

Souhlasné prohlášení o otcovství

Lze učinit i v době těhotenství nebo po narotzení dítěte, ale ne dříve (před početím). Jsou k tomu potřeba určité dokumenty obou rodičů (oba rodné listy a další). Rodiče cizinci, kteří budou muset toto obstarat (včetně ověření) musí začít dostatečně brzy, když musejí tyto dokumenty získat ze země původu. Matrika sdělí, jaké ověření je potřeba podle země, často musí být superlegalizace nebo apostila (vysvětleno o co jde v letáku Uzavření manželství s cizincem), Pokud jsou nesezdaní, někdy se požadují stejné dokumenty, jako o uzavření manželství, tedy potvrzení ze země původu, že o rodiči není záznam, že by byl ženatý/vdaná. To celé pak nechat zde notářsky přeložit do Čj.
/Pozn.: Budoucím matkám-cizinkám, které žijí nesezdané s otcem svého dítěte doporučovat nechat si otce zapsat do rodného listu (tzn.udělat souhlasné prohlášení na matrice). Některé z nich neodhadnou důsledky svého „nejednání“-nikdy nemohou vědět, do jaké situace se v životě dostanou. V budoucnu bude pak nemožné vymoci jakékoli výživné, i kdyby matka v ČR zůstala a necestovala nikam dále. Není otázka přání – matka může nedohlédnout důsledky tohoto svého rozhodnutí nemít otce dítěte zapsaného v RL./
Pozor! Podle novely Zákona o českém státním občanství, pokud matka nemá TP, musí být souhlasné prohlášení doplněno o genetický test! (Předloží se matrice). Odmítají-li rodiče nechat dítě testovat, nebo nemohou z finančních důvodů je nutno, aby otcovství bylo potvrzeno ve zvláštním řízení na MV. (Vždy ještě zůstává možnost určení a popření otcovství soudem.)

Osvojení

Jak se žádá o osvojení dítěte
1. podání žádosti o zprostředkování osvojení
Žadatelé o osvojení se musí nejprve dostavit na oddělení sociálně právní ochrany dětí příslušného pověřeného obecního úřadu podle místa trvalého pobytu, kde obdrží
podrobné informace o formách náhradní rodinné péče (odd.náhradní rodinné péče na OSPODu) a celém procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Zároveň si žadatelé o osvojení vyzvednou k vyplnění žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování
osvojení a rovněž dotazníky týkající se osobních údajů žadatelů i jejich představ o přijatém dítěti. K žádosti žadatelé doloží doklad o trvalém pobytu, doklad o výši příjmů,
zprávu o zdravotním stavu a také své fotografie (v případě vlastního dítěte či dětí foto celé rodiny). Sociální pracovník si dále vyžádá výpis z rejstříku trestů, hodnocení od
zaměstnavatele a navštíví žadatele v domácnosti. Po shromáždění všech daných podkladů obecní úřad zašle celou spisovou dokumentaci se svým vyjádřením příslušnému krajskému úřadu k odbornému posouzení.“ Zdroj:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7295/Pruvodce_osvojenim_.pdf

Je-li ve hře dítě z ciziny (např.ze širšího příbuzenstva v zemi původu, je nutno postupovat stejnou cestou, ale dát na vědomí, že potenciální osvojitelé mají „vyhlédnuté“ dítě. Zahrnuty další úřady, vč. Úřadu mezinárodně právní ochrany dětí, www.umpod.cz

Rozvod

Novela - není už Zákon o rodině – je součástí Občanského zákoníku od 2014
Jsou dva druhy rozvodu - nesporný (dohodou) a spor. Podle toho je nutno formulovat návrh k soudu. §26 Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Je nutné k soudu podat samostatný návrh, který se samostatně řeší v řízení odděleném od rozvodu. Nejpozdější možností je podat návrh na úpravu poměrů dětí společně s návrhem na rozvod, ale jako zvláštní podání. Vždy, jedná-li se o poměry nezl.dětí, neplatí se žádný kolek při podání. Může být dohoda o úpravě poměrů, soud jí schvaluje. V návrhu musí být uvedeno, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu po rozvodu. Může se žádat o úpravu poměrů po dobu rozvodu (tzn.soudního řízení), očekává-li se, že řízení bude dlouho trvat. V návrzích nemusí, ale může být ošetřen styk s druhým rodičem.
Návrh k soudu je možné konzultovat s OSPODem v místě bydliště, který bude stejně určen jako opatrovník pro řízení - zastupuje u soudu zájmy nezl.dítěte. Přiměřeně k věku dětí se přihlíží k jejich vyjádření (před OSPOD nebo soudem).
Soud stanoví, kdo z rodičů bude mít dítě ve výchově, v ČR nejčastěji matka, ostatní formy (střídavá péče, atp. jsou možné). Soud stanoví výši výživného na dítě, které platí rodič, který nemá dítě svěřeno do péče. (Problém nastává u podnikatelů, kteří vykazují minimální příjmy, rovněž u osob, které odjedou z ČR.) V případě, kdy jednomu z rozvedených rodičů bylo vyměřeno výživné na dítě a tento rodič jej neplatí, lze rozsudek o výživném dát na exekuční oddělení soudu. Exekuce se uvalí na příjem nebo majetek, pro budoucnost na cokoli, k čemu dlužník přijde; ten platí i náklady na exekutora. Kdykoli, kdy se změní poměry na straně dítěte (roste, zvyšují se jeho potřeby – náklady na studium, zájmovou činnost) nebo povinného (bohatne), lze podat návrh na zvýšení výživného. Neplacení výživného je trestný čin, nyní se sazbou až 4 roky. Lze podat i trestní oznámení, teoreticky i ústně, oznamující si vyžádá kopii protokolu.

/Poznámka: styk druhého rodiče s dítětem nemusí být úpraven soudně!! Rodiče se mohou (pokusit) dohodnout, jeden z nich může kdykoli během jednání žádat o úpravu styku. Není však nedílnou součástí rozsudku./ Pokud si to účastníci řízení vyžádají, mohou mít k dispozici tlumočníka, tlumočníka často i nařizuje soudce k jednání.
Návrh na rozvod se dává k soudu podle posledního společného bydliště manželů. Český soud může soudit, i když dotčené osoby nemají trvalý pobyt. Pokud je potřeba dbát na vymahatelnost (platnost) ve státě, jehož je některý ze zúčastněných občanem, musí se zjistit, zda mezi ČR a tím státem existuje smlouva o poskytování právní pomoci. Tu uzavřela ČR s mnoha státy, např. s Ukrajinou, Ruskem, Mongolskem, Vietnamem,…http://www.epravo.cz/top/clanky/smlouvy-o-mezinarodni-pravni-pomoci-27117.html  S návrhem jde poplatek, v r. 2013 2000 Kč.
 

Květen 2019 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.