O nás

Trvalý pobyt – občané zemí mimo EU + rodinní příslušníci občanů EU

Různé typy – standardní – po splnění 5 let přechodného (v širším smyslu) pobytu, my spíše říkáme dlouhodobého.

Další – TP pro dítě narozené na území ČR (alespoň 1 rodič TP)  - nutno žádat do 60 dnů od narození. Dítě cizince, kterému je povolen trvalý pobyt – může žádat tzv.z důvodů hodných zřetele KDYKOLI – nemusí být narozené v ČR, nemusí tu mít ani pobyt; musí být ale nezletilé nebo nezaopatřené. Pozor u dětí, pokud tu nejsou oba rodiče, žádá se souhlas druhého rodiče s povolením k pobytu!

Žádost o povolení k trvalému pobytu – obecně po 5 letech nepřerušeného přechodného pobytu, tzn. i dlouhodobého. Pobyt za účelem studia se započítává jednou polovinou. Občan EU, který je zároveň rodinným příslušníkem jiného občana EU, může žádat o TP po 2 letech nepřetržitého pobytu na území ČR, pokud je alespoň 1 rok rodinným příslušníkem občana EU. http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-cizince-obcane-eu-a-jejich-rodinni-prislusnici-trvaly-pobyt.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

Občan 3. země musí mít 2 roky nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR a být nejméně 1 rok rodinným příslušníkem státního občana České republiky, který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo být rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území. http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-cizince-obcane-eu-a-jejich-rodinni-prislusnici-trvaly-pobyt.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Průkaz se vydává se na dobu platnosti 10 let. Platnost průkazu lze prodloužit o 10 let, a to i opakovaně. Jedná se o platnost průkazu, nemusí se znovu žádat o TP! Pobyt může být zrušen (zahájeno řízení o zrušení platnosti TP), zejména z důvodu dlouhodobé fyzické nepřítomnosti osoby na území, nenahlášení pobytových změn, nebo záznamu ve Schengenském rejstříku, i z jiné země. Pobytové změny nutno nahlásit do 30 dnů od změny nebo hlásit úmysl delší nepřítomnosti na území delší než 180 dní na OAMP předem.

Vyřízení žádosti – dle ZPC 60 dní, nedodržuje se, doporučovat: dbát o stálou platnost DP dokud není vyřízen TP, i podat novou žádost o prodloužení zatímco se čeká na TP.

Podmínky žádosti. V podstatě totožné u DP i TP, u TP v praxi více důrazu na prokázání pravidelného příjmu (plynoucího z činnosti na území ČR na které byl povolen DP, tedy plnění účelu pobytu – tedy bankovní výpis nestačí nebo pouze doplňkově). Navíc zkouška z češtiny na úrovni A1. K žádosti je tedy nutno doložit osvědčení o vykonání zkoušky na škole, která má oprávnění ke zkoušce. Ke zkoušce je nutné přihlásit se ještě před podáním žádosti o TP, k žádosti přikládá potvrzení o zkoušce. Cizinec má nárok na 1 zkoušku zdarma, po předložení poukazu, který vydá kterýkoli OAMP. Jsou výjimky kdo enmusí skládat – kdo studoval na škole s vyučovacím jazykem čeština (check jak dlouho). Přihlášení ke zkoušce, školy s oprávněním zkoušet, zkušební testy na:  www.cestina-pro-cizince.cz . Platnost potvrzení o zkoušce 6 měsíců, lze za poplatek u jazykové školy nechat vystavit prodloužení platnosti. Další náležitosti: formulář, fota, cestovní průkaz, doklad o ubytování, finanční zajištění, zdravotní pojištění. Účel zaměstnání – mzdový výměr a výplatní „pásky“, účel podnikání – platební výměr od FÚ, potvrzení od OSSZ/PSSZ o bezdlužnosti a zaplacených zálohách na sociální zabezpečení, u jednatelů s.r.o. další dokumenty ukazující způsob a výši odměňování (zápis z valné hromady, mandátní smlouva). Mohou být společně posuzované osoby. Pokud žadatel neprokáže skutečně vynaložené náklady na bydlení, OAMP za vztažnou veličinu považuje normativní náklady na bydlení – tabulky dle počtu osob; tyto částky jsou vysoké, většinou je výhodnější prokázat skutečné náklady na bydlení. 

Březen 2019 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.