O nás

Občané ze zemí mimo EU

Dlouhodobé vízum (vízum nad 90 dní)

Žádá se typicky v zemi původu přes zastupitelský úřad ČR nebo zemi, která vydala cestovní pas žadatele. Je seznam zemí, které mohou žádat na jakémkoli zastupitelském úřadu ČR, tzn.je-li žadatel již v ČR, může např. podat žádost o DV v okolních zemích. Seznam těchto zemí je na stránkách Zamini, http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/mistni_prislusnost_zu_v_rizeni_o_vizum_a/index.html  Z hlediska práva EU mají všichni právo na podání žádosti o vízum (tzn. nemůže být zněmožněno podat žádost). Žadatel musí mít určitý účel pobytu. Nejčastěji se setkáváme s účelem podnikání, zaměstnání, studium, sloučení rodiny. DV se vydává na 6 měsíců. Finanční zajištění – vzhledem k tomu, že  žadatel není ještě výdělečně činný v ČR, dokladuje prostředky k pobytu různými způsoby – dosavadní výdělky, úspory, podpora rodiny u studentů, stipendium, atd. Účel studium – prostředky k pobytu 55 tis. (pod určitou věkovou hranici méně), u podnikání 110 tis. Žádá se rovnou o dlouhodobý pobyt u účelu: studium, sloučení rodiny, rezident jiného státu EU, prostřednictvím zastupitelského úřadu; u účelu sloučení rodiny odlišnost u správního řádu – lhůta k vyřízení 270 dní. Jinak obvykle 60 dní lhůta pro rozhodnutí žádosti o DV. /Poznámka: ambasáda někdy neumožní žádat o DP za účelem sloučení rodiny, ale chce, aby žadatel podal žádost o DV - teoreticky to lze, zákon pojem DV s účelem sloučení rodiny zná. Jediná výhoda je, že odpadá lhůta 270 dní, ale ambasáda si to stejně rozhoduje jak dlouho chce./

Jak žádat o DV: http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/index.html 

Pozor! Zdravotní pojištění (cestovní, ale pojišťuje se také na 60 000 Eur) se pořizuje až po výzvě k převzetí víza, nepředkládá se k žádosti.

Zamítnutí žádosti o DV – lze podat žádost o přezkoumání důvodů zamítnutí, v zamítnutí je uvedeno kam se podává (ambasáda nebo MV).

Dlouhodobý pobyt 

Žádost o dlouhodobý pobyt může cizinec podat na území, pokud zde pobývá na vízum nad 90 dnů a trvá-li stejný účel pobytu. Cizinec má v té době za sebou proces žádosti o dlouhodobé vízum (dále DV), o které žádal v zemi původu.

http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx

Nejčastější účely pobytu u klientů – zaměstnání, podnikání, sloučení rodiny. Jsou i další účely, je i účel „jiný“, nejčastěji se používá v případě studia, když nejsou splněny všechny předpoklady pro účel studium. Účel účasti v právnické osobě (cizinec je jednatelem nebo výkonný manažer s.r.o.) zrušen v r.11, vše nyní pod účelem „podnikání“, může ho ale někdo ještě mít, DP se dával i na 5 let. Účel je možno měnit, jsou zde omezení – změna účelu zaměstnání na podnikání po 2 letech, u sloučení rodiny – po 3 letech. Mohou být i dva účely současně, další účel lze přidat v době platnosti víza/povolení k pobytu, žádat o změnu účelu lze také v době platnosti víza/povolení k pobytu. Pokud je už v běhu žádost o prodloužení povolení k pobytu a cizinec potřebuje v té době změnit účel pobytu, žádá o „překvalifikování obsahu žádosti“.

Typické náležitosti žádosti:

  • cestovní pas
  • vyplněný formulář
  • Doklad o ubytování (DoU), podepsaný majitelem nebo nájemcem bytu, popř. nájemní smlouva mezi nájemcem a majitelem. Z přineseného musí být patrno, jaká je posloupnost mezi majitelem a nájemci, DoU musí podepisovat ten, kdo má nějaká práva k bytu (pracovník OCP si ověřuje na veřejně přístupném katastrálním rejstříku – pozor na to, když nemovitost má více majitelů! Musí být podpisy všech nebo plné moci!!). Pokud podepisuje majitel, a nedoprovází cizince k přepážce, jeho podpis musí být ověřen na Czech pointu
  • Doklad o účelu pobytupodnikání – potvrzení, že byla podána žádost o výpis z živnostenského rejstříku, tedy splněny všechny podmínky relevantní dané živnosti (kromě povolení k pobytu).

-           zaměstnání – potvrzení z KOP ÚP, že byla podána žádost o povolení k zaměstnání (a tedy byly k tomu splněny všechny podmínky a náležitosti).

Oboje se vydá až po udělení víza/povolení k pobytu (do té doby nelze ani začít podnikat, ani nelze dostat pracovní smlouvu ).

  • Prostředky k pobytu – účel zaměstnání – potvrdí zaměstnavatel, v současnosti se požaduje výdělek za poslední 3 měsíce, OPC dá formulář „přehled o výdělcích ze závislé činnosti“

Účel podnikání (výše platí pro všechny účely) – musí být dostatečné finanční zajištění, tzn. měsíční příjem rodiny musí být vyšší, než skutečné náklady na bydlení + životní minimum žadatele a společně posuzovaných osob (kdo žije ve společné domácnosti a hospodaří společně, většinou členové rodiny). Skutečné náklady na bydlení - patrno z nájemní smlouvy, pokud jsou tam nějaké nepravidelnosti (rozdělený byt) nutno uvést jaké jsou. Pokud není uvedeno – OAMP vezme normativní náklady na bydlení (jako SSP) a z této částky vychází – pozor, vysoké zejména u vícečlenných rodin. U podnikatelů OAMP vyžaduje: bezdlužnost z FÚ a OSSZ/PSSZ a platební výměr a vyúčtování plateb za sociální pojištění za rok od OSSZ/PSSZ. (U jednatelů může chtít tzv.agregovaný výpis z OSSZ/PSSZ, neboť s.r.o. za jednatele neodvádí soc.poj. za jednotlivce – jména, ale za počet.)

Doklad o zdravotním pojištění (nevyžaduje se u účelu zaměstnání). Pokud není participace na veřejném zdravotním pojištění, cizinec musí mít sjednané komplexní zdravotní pojištění u některé komerční pojišťovny, která má oprávnění toto pojištění poskytovat na území ČR. Viz zdravotní pojištění.

Účel studium – VŠ musí jít o prezenční studium u státní VŠ nebo VŠ akreditované podle MŠMT (akreditovaný program), seznam je na webu MŠMT; musí být zapsán v matrice studentů!

      DV  a povolení k DP se vydává pouze na dobu platnosti potvrzení o studiu.

Informace pro školy a studenty, http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-skoly.aspx

Povolení k dlouhodobému pobytu je obvykle vydáváno na 2 roky, pokud některý z důležitých dokladů nemá kratší platnost (zejména pas nebo zdravotní pojištění). Dlouhodobý pobyt lze opakovaně prodlužovat, v podstatě po neomezenou dobu (nemusí se žádat o trvalý pobyt).

Žádost je nutno podat v rozmezí 90 – 14 dnů před skončením – expirací současného víza/povolení. Pokud podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu v zákonné lhůtě zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen požádat o prodloužení doby platnosti do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Důvody někdy stejně brány v potaz nejsou, používá se argument, že žadatel neměl věc nechávat na poslední chvíli. V praxi je podání po lhůtě velký problém, který může ovlivnit následné žádosti i po dlouhou dobu.

Lhůty pro vyřízení – dle ZPC 60 dní, nedodržuje se. Pokud doba platnosti dlouhodobého víza uplyne před rozhodnutím žádosti o povolení dlouhodobého pobytu, považuje se vízum za platné do doby nabytí právní moci rozhodnutí o podané žádosti (tzv. fikce legálního pobytu) za předpokladu, že žádost byla podána v zákonné lhůtě. Fikce legálního pobytu se uplatní i v případě, že žádost byla zamítnuta a žadatel se včas proti rozhodnutí odvolal (tedy předešlé rozhodnutí ještě nenabylo právní moci). Cizinec nemusí mít tedy ani platný vízový štítek v pase, ani bio kartičku, kterou po skončení její platnosti musí odevzdat. V některých případech je však užitečné obstarat si tzv.překlenovací štítek (interim visa; residential sticker) - typicky když je potřeba vycestovat a také při podnikání – výpis z ŽR je platný pouze po dobu platného víza, kterou může pracovník ŽO jednoduše ověřit. Překlenovací štítek - žádá se cca 7-10 dní (OAMP stále mění kdy se má žádat) před vypršením platnosti současného víza/pobytu. Měla by být dodržena místní příslušnost, nepříslušná OPC dají pouze na 14 dní. Nelze vystavit dopředu, platí pouze od data vystavení, obvykle 2-3 měsíce. Vystaví se na počkání (štítek do pasu).

Další typy pobytů – „karty“

Zelené a modré karty jsou kombinací povolení k zaměstnání a povolení k pobytu. Pokud cizince chce tuto kartu získat, musí nejprve najít v databází volných míst pro zelené/modré karty najít volné pracovní místo, a pak postupovat dle návodu. Hledá-li ze země původu, musí se přihlásit do systému přes Visapoint. Není pro úplně všechy země a je rozděleno dle kvalifikačních požadavků. Obou typů karet je vydáno relativně velmi málo.

Co je zelená karta a jak ji získat – viz:

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka/ciz#coje

http://www.mvcr.cz/clanek/zelene-karty.aspx 

Co je modrá karta a jak ji získat – viz:

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/modka

http://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx

Biometrie (v jazyce MV tzv.ePKP) Občanům třetích zemí pobývající v ČR na základě povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a držitelům obou forem mezinárodní ochrany se místo pobytových štítků nalepených v pase. Od 7/2011 se vydávají průkazy o povolení k pobytu obsahující tzv. biometrické údaje – zobrazení obličeje a otisky prstů. Netýká se občanů EU ani jejich rodinných příslušníků, zatím ani občanů třetích zemí pobývající v ČR na základě víza. Vystavení biometrického průkazu je zpoplatněno, nutno hlásit každou změnu, která ovlivňuje platnost průkazu, průkaz se rovněž dělá nový při ztrátě, zničení, skončení platnosti povolení k pobytu – vše zpoplatněno. Cizinec, kterému je povolen nebo prodloužen pobyt se dostaví opět na OAMP na sejmutí biometrických údajů, pak znovu osobně pro vyzvednutí průkazu, v tu chvíli je zaveden do systému, platnost průkazu je zahájena. Tento průkaz se používá i pro cestování – pohyb cizince se dá snadno monitorovat a případné prohřešky zaznamenávat do jednotného informačního systému Schengenských států (SIS II). Je zde správní poplatek, u nové karty 2500 Kč, u změn 1000 Kč. Hradí se pomocí kolků.

http://www.mvcr.cz/clanek/biometrika.aspx

Pozor! Biometrické průkazy se nikdy netýkají rodinných příslušníků občanů EU!

Červen 2019 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.