O nás

OBČANÉ EU a jejich rodinní příslušníci

Členské státy nesmí omezovat volný pohyb občanů EU, směrnice 38ES/2004.

    Jediná povinnost vyplývající z cizineckého zákona pro občany EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska je tzv. „ohlašovací povinnost“ do 30 dnů po příjezdu, a to v případě, že doba jejich předpokládaného pobytu v ČR bude delší než 30 dnů (potažmo 90 dnů). V takovém případě musí v dané lhůtě ode dne vstupu na území ČR ohlásit svoji přítomnost příslušnému odboru cizinecké policie (ne OAMP) dle místa pobytu v ČR (místní příslušnost nutno dodržet). K přihlášení je potřeba vyplnit hraniční průvodku, prokázat zdravotní pojištění a nahlásit adresu (někdy je požadován Doklad o ubytování). Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na občany EU, kteří tuto povinnost splnili u ubytovatele (tedy jehož pobyt nahlásil ubytovatel, ale lepší ověřit, zda je ubytovatel nahlásil.) OAMP může tuto registraci vyžadovat u žádosti o přechodný pobyt (viz dále), tedy aby měl žadatel potvrzení o tom, že se nahlásil na CP, http://www.mvcr.cz/clanek/prijezd-do-cr.aspx

Občané EU mohou, ale nemusí žádat o potvrzení o přechodném pobytu, přesáhne-li jejich pobyt 3 měsíce. ("Potvrzení o přechodném pobytu není podmínkou pobytu občana EU na území ČR, je proto ponecháno na jeho vůli, zda o vydání tohoto potvrzení požádá či nikoliv.")

Potvrzení o přechodném pobytu se vydá na žádost občana EU, který hodlá pobývat na území ČR déle než 3 měsíce a neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek. Žádost o vydání Potvrzení o přechodném pobytu se podává na tiskopisu Žádost o potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie (fialový tiskopis). Náležitosti žádosti:

 •              cestovní doklad (tj. i průkaz totožnosti občana EU),
 •              doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost anebo studium,
 •              1 fotografie,
 •              doklad o zdravotním pojištění,
 •              doklad o zajištění ubytování na území ČR. (Pozn.nikdy není biometrický průkaz a nikdy není správní poplatek.)

Rodinný příslušník občana EU, který sám je občanem EU a hodlá na území ČR pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce společně s občanem Evropské unie, bude žádost o potvrzení o přechodném pobytu doložena navíc dokladem potvrzujícím, že je rodinným příslušníkem občana EU, případně nezaopatřenou osobou (nahrazuje prokázání účelu pobytu). Ve fialovém formuláři vyplňuje jako účel pobytu „rodinné soužití nebo sloučení rodiny“.

Žádost se podává na území ČR na kterémkoli pracovišti OAMP, výhodnější je  pracoviště OAMP podle místa hlášeného pobytu kvůli blízkosti pracoviště. Obvykle se vydá do 30 dnů, ale je možné i dříve, viděno i vystavení na počkání (příjďte si za hodinu).. V případě kladného vyřízení je žadatel vyzván telefonicky nebo písemně k vyzvednutí Potvrzení o přechodném pobytu na území. MV ČR vydá cizinci zároveň s potvrzením také rodné číslo (někdy až posléze).

Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU (3.země) – vstup do ČR

 • je-li občan země, podléhající vízové povinnosti:

1.         Teoreticky může žádat o vízum až na hranicích s ČR (předložení např.oddacího listu – nemáme však žádné informace – nedoporučovat.

2.         Žádat o jakékoli vízum (za účelem soužití s rodinou, Schengenské vízum do 90 dnů – cokoli co dají)  přes zastupitelský úřad ČR ve své zemi; pokud může přijet OČR tam dát vyjádření – dobré, jinak hrozí zamítnutí; je obvykle potřeba ukázat zpáteční letenku

Podání žádosti o krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů na hraničním přechodu ČR (existuje, ale nemáme v tom zkušenost, nedoporučujeme, pokud není jedinou možností) :
Rodinný příslušník občana EU, který není občanem EU, je oprávněn podat policii žádost o udělení víza k pobytu do 90 dnů na hraničním přechodu ČR. Je přitom povinen prokázat důvody, na jejichž základě o udělení víza žádá právě na hraničním přechodu.

 • Je-li ze země, která je vůči ČR bez povinnosti víza na prvních 90 dní pobytu:

    RP občana EU musí /zvláště, pokud přijel na základě bezvízového styku/ se zaregistrovat na CP, a to do 3 dnů po příjezdu! - Občané třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, jsou povinni ohlásit svoji přítomnost na území ČR odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR (místní příslušnost nutno dodržet). Tato povinnost neplatí v případě, že ohlašovací povinnost přísluší ubytovateli (ale asi lepší ověřit, zda je ubytovatel nahlásil). K přihlášení je potřeba vyplnit hraniční průvodku, prokázat zdravotní pojištění a nahlásit adresu. OAMP vyžaduje u žádosti o přechodný pobyt, aby měl žadatel potvrzení o tom, že se nahlásil na CP. (Lze i v den podání žádosti o přechodný pobyt RP).  http://www.mvcr.cz/clanek/prijezd-do-cr.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Kdo je rodinný příslušník a žádost o přechodný pobyt RP občana EU

Kdo je rodinný příslušník, http://www.mvcr.cz/clanek/kdo-je-obcan-eu-a-jeho-rodinny-prislusnik-209966.aspx ; jen v tomto typu pobytu to může být i druh/družka, pokud splňuje kriteria „soužití podobné rodinnému a společná domácnost“, popř.podílení se na nákladech na domácnost. Pár musí náležitost č.2 nahradit různými čestnými prohlášeními svými a rodiny, přátel, uvést dokumenty prokazující historii soužití (spol.domácnost může být předtím i v jiných státech) – společné faktury, letenky, fotografie,…, viz dále.Žádost o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU se podává na tiskopisu Žádost o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie (fialový formulář, i když jde o RP mimo EU). Žádost bude doložena:           

 • Vyplněným formulářem (fialový – EU)
 • cestovním dokladem,
 • dokladem potvrzujícím, že je rodinným příslušníkem občana EU, nebo nezaopatřenou osobou,
 • 2 fotografiemi,
 • dokladem o zdravotním pojištění; nevyžaduje se, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost. (Pozn.: musí být komplexní pojištění! žadatel je v tomto smyslu stále třetizemec, i když podává žádost v režimu EU….Základní pojištění mu stačí až když má povolený přechodný pobyt RP občana EU.)
 • dokladem o zajištění ubytování na území ČR,

Žádost se podává na území kterémkoli pracovišti OAMP, a to do 90 dnů ode dne vstupu na území. (Nerplatí, pokud mácizinec nějaké dlouhodobé vízum a oženil se, vdala se,...)

Žádost má být vyřízena dle ZPC do 60 dnů ode dne zahájení řízení (lhůta může být prodloužena, nyní MV ústně i písemně tvrdí, že v této lhůtě zahájí řízení…). Řízení jsou však velmi zřídka dokončena ve lhůtě, která se zákonné alespoň blíží – OAMP velmi pečlivě vylučuje účelovost soužití, dělá pobytové kontroly, zve si na pohovor. Je potřeba prokazovat jednak historii soužití, jednak současné soužití.

Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana EU se vydává na dobu shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana EU,  nejdéle na 5 let. POZOR: doklad, který žadatel předkládá k žádosti s nejkratší dobou platnosti (např. pas) určuje dobu, na kterou je doklad vydán!

Prodloužení pobytu – žádost o prodloužení platnosti průkazu nebo nový průkaz povolení k pobytu. Občané EU nebo jejich rodinní příslušníci musí žádost o prodloužení doby platnosti průkazu podat nejpozději do 15 dnů po skončení jeho platnosti. ( Pozn. to asi nemůžeme zodpovědně radit….) Pokud podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu v zákonné lhůtě zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen požádat o prodloužení doby platnosti do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není podáno v zákonné lhůtě, může být posouzeno jako přestupek ---)   pokuta. (Pozn.: RP občana EU může žádat o TP již po dvou letech, pokud soužití, tzn. rodinné příslušnictví - trvá. Musí jít o původní vztah, pokud by došlo ke změně, musí být podána nová žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka an základě nového soužití. TP viz dále).

 

 

Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.