O nás

Jednací jazyk na úřadech a předkládání listin

Jednacím jazykem na všech úřadech v ČR je čeština. Všechny dokumenty a písemnosti vyhotovené v cizím jazyce je zapotřebí úřadům předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, pokud správní orgán nesdělí, že takový překlad nevyžaduje.

Pokud se cizinec domnívá, že nebude při jednání na úřadě rozumět, má právo si přizvat na pomoc tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si však musí až na výjimky obstarat na své náklady (výjimkou jsou např. správní řízení, v nichž je účastníkovi řízení ukládána povinnost – přestupkové řízení či řízení o jiném správním deliktu). Zdroj:
http://www.domavcr.cz/downloads/pdf/informacni_publikace_cestina1.pdf
Právní úprava jednacího jazyka je obsažena v § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:


o Podle § 16 odst. 1-4 správního řádu se v řízení jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení, v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 správního řádu, předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje.
o Podle § 16 odst. 3 správního řádu má každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady. V řízení o žádosti si žadatel, který není občanem České republiky, obstará tlumočníka na své náklady sám, nestanoví-li zákon jinak.
o V souladu s ustanovením § 16 odst. 4 správního řádu, má občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny. (netýká se klientů CIC). Nemá-li správní orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní menšiny, obstará si tento občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Náklady tlumočení a náklady na pořízení překladu v tomto případě nese správní orgán.
Dokumenty, které se přikládají k žádosti o vízum (pobyt), nesmí být starší 180 dní s výjimkou rodného listu, oddacího listu, atp.

Doklady z ciziny – překlady, legalizace, apostila, nemožnost získat

Podle Zákona o matrikách je možné žádat o prominutí předložení dokladu.„Žádá-li prohlašovatel o prominutí předložení dokladu, musí v žádosti uvést důvody a současně připojit čestné prohlášení nahrazující tento doklad. Cizozemské doklady musí být předloženy s úředním překladem do českého jazyka; doklady vydané ve slovenštině se nepřekládají. Překlad může pořídit úřední překladatel v České republice, zastupitelský úřad České republiky, popř. zastupitelský úřad České republiky ověří pravost překladu pořízeného cizím překladatelem.“

US ambasáda – pokud je apostillu nemožné získat vydá potvrzení, že daný dokument „vypadá, jako že ho vydal úřad v USA“, je obvykle akceptováno čes.úřady. Jinak nutno zjistit, jaké ověření pravosti daný (český) úřad vyžaduje od zúčastněného státu a ten je potřeba obstarat. Některé země mají centrální úřad pro ověřování pravosti listin. 
 

Květen 2019 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.