O nás

AZYL

Mezinárodní ochrana - Azyl

Nejde zde o prodloužení azylu,  může pouze končit platnost průkazu. Azylanté mají nyní také biometrické průkazy, které by jim měli být schopni prodloužit na každém oddělení pobytu cizinců OAMP. Doporučuje se podat 3 měsíce před skončením platnosti, objednat se na OPC. Hlášení změn – musí také, adresu, atp., vztahuje se na ně sazebník poplatků. Není zde ovšem takový tlak na dodržení lhůt, jakmile jde o mezinárodní ochranu, tzn.vždy je tu hlavní hledisko ochrana. (prosím o kontrolu, ML).

Mezinárodní ochrana - Doplňková ochrana

Po příjezdu se žádá o mezinárodní ochranu, když žadatel nesplňuje podmínky azylu, v tom stejném řízení se žádá o doplňkovou ochranu. Vždy se posuzuje situace v zemi původu, je to ochrana člověka, kterému by při návratu hrozilo nelidské zacházení, smrt,.. Doplňková ochrana se uděluje na přechodnou dobu, obvykle 2 roky,  tzn. je potřeba žádat znovu.

Žádosti o prodloužení doplňkové ochrany vyřizuje pouze oddělení mezinárodní ochrany OAMP, které o ní vede příslušné správní řízení a vydává rozhodnutí, doporučuje se žádost doručit na některé z pracovišť (nikoliv pracovišť oddělení pobytu cizinců, ti by sice žádost převzali, ale zbytečně by došlo k průtahům, které by ovlivnily následnou délku správního řízení o prodloužení doplňkové ochrany. V Praze na Letné, další pracoviště zde: http://www.mvcr.cz/clanek/oddeleni-mezinarodni-ochrany.aspx

Žádost o prodloužení doplňkové ochrany není nutné podávat osobně, lze ji zaslat doporučeným dopisem (Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, oddělení mezinárodní ochrany, pošt. schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7). Průkaz poživatele doplňkové ochrany může být prodloužen pouze na dobu probíhajícího řízení o prodloužení doplňkové ochrany. V případě pozitivního rozhodnutí bude dotyčnému vydán průkaz nový s biometrickými prvky. Pokud dojed k nějakým změnám (např.v adrese), musí poživatel mezinárodní ochrany hlásit tyto skutečnosti, MV je ale v těchto případech benevoletnější – např. nechá nějaký čas na obstarání nového dokladu o ubytování (hledisko je mezinárodní ochrana – nemohou člověka v tomto postavení vyhostit jen kvůli nedokonalému plnění ohlašovací povinnosti anebo prodlevě v donesení DoU). Vždy je třeba se s MV domluvit, kolik času dají.

Státní integrační program – podpora bydlení a výuka češtiny

Státní integrační program (SIP) je jeden z prostředků, kterým se stát zavazuje pomáhat cizincům s uděleným azylem  zajistit si bydlení.  Je upraven  usnesením vlády ČR. V usnesení jsou definovány všechny podmínky SIPu a přílohou jsou vzory smluv a žádostí.

Každý, kdo získá v ČR azyl, má možnost vstoupit do SIPu. Dokument o zařazení do SIP sepisují s azylantem pracovníci Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (dále jen MV), nejčastěji hned při udělování azylu. Kromě podpory bydlení mohou poživatelé mezinárodní ochrany čerpat i bezplatné kurzy češtiny. Pokud nevyčerpali (v r.2013 300 hodin), lze se domluvit s UJOP na další výuce.

Integrační azylová střediska

Pokud azylant a doplňkář nemá po udělení azylu (doplňkové ochrany) kde bydlet, může se obrátit na Správu uprchlických zařízení (SUZ) s žádostí o ubytování v jednom z integračních azylových středisek (dále jen IAS). Žádost je většinou kladně vyřízena i během jednoho dne. Azylant si však většinou nemůže vybrat, do kterého IAS bude umístěn. Záleží na velikosti rodiny a volných kapacitách bytů v IAS. IAS jsou v Ústí nad Labem – Předlicích, Jaroměři, České Lípě a Havířově. V IAS klienti podepisují smlouvu o ubytování, tzn., že je jim vyměřena částka za ubytování. V IAS jsou k dispozici sociální pracovníci, kteří klientům pomáhají řešit jejich individuální situaci. V případě nových klientů s nimi vždy vyřídí nutné úřady, přihlášení atp., poskytují asistenci v každodenních záležitostech, pomáhají hledat vhodné bydlení a práci, sepisovat dokumenty a písemnosti.

V případě, že azylant bude dočasně bydlet v IAS, pak musí být zařazen do SIPu. Pokud azylant žije v soukromí a nevyužije možnost bydlení v IAS, může být do SIPu zařazen na vlastní žádost.

Státní integrační program

Oprávněné osoby k čerpání dotace jsou osoby s udělenou mezinárodní ochranou (MO) formou azylu nebo formou doplňkové ochrany, a sice po 1.1.2009.

Varianta č. I, její výše:

pro 1 - 3 osoby dotace ve výši 300 tis. Kč

pro 4 a více osob dotace ve výši 500 tis. Kč

 

Varianta č. II A, její výše:

pro 1 - 3 osoby dotace až do výši 4 tis. Kč/měsíčně

pro 4 a více osob dotace až do výše 5 tis. Kč/měsíčně

Dotace se poskytuje po dobu nejvýše 3 let.

 

Výjimku z výše uvedeného tvoří osoby, jimž byla poskytována dotace podle var. č. II A do 31. prosince 2013. Těmto osobám bude poskytován finanční příspěvek po dobu nejvýše 3 let podle níže uvedené tabulky.

Počet let čerpání

finančního příspěvku

doba čerpání finančního příspěvku oprávněnou osobou podle varianty č. II A

8 let

po 1.1.2014 nebude čerpat žádný finanční příspěvek

7 let

bude čerpat finanční příspěvek 1 rok

6 let

bude čerpat finanční příspěvek 2 roky

5 let až 1 rok

bude čerpat finanční příspěvek 3 roky


Varianty bydlení v SIPu

Při zařazení do programu si azylant vybírá jednu z variant programu pro oblast bydlení. Výběr jedné z variant neznamená, že by jej azylant nemohl po dohodě s Ministerstvem vnitra změnit. Měnit varianty je možné do té doby, než je podepsána nájemní smlouvy či než jsou čerpány první prostředky. Do SIP jsou společně zařazeni rodiče a děti. Pokud jsou děti v rodině již dospělé, mohou být zařazeny samostatně a hledat vlastní bydlení.

Varianta I.
Podle Varianty I. lze získat pouze obecní byt, za který se platí nájemné v místě obvyklé a služby (energie, voda, odvoz odpadu, atd.). Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou (1 rok) s dalším prodloužením v případě plnění nájemní smlouvy. Obec dostane za přidělení bytu azylantovi dotaci, navíc pak ještě příspěvek na infrastrukturu. Byt podle Varianty I. azylantovi nabídne MV, nebo si ho azylant vyhledá a vyjedná sám. Byt může být kdekoli v ČR. Pokud si azylant vyhledává bydlení sám, oslovuje obce buď písemně, nebo při osobních schůzkách. Pokud se azylantovi podaří vyjednat s městem byt pro sebe, je třeba písemně informovat MV a příslušný krajský úřad, aby mohly být vyřízeny úřední formality zařazení bytu do SIP.
V rámci Varianty I. je prakticky nemožné měnit integrační byt (IB). Byt je přidělen v určité obci, manipulace s ním závisí pouze na souhlasu obce. Získat byt v SIP, Variantě I může být časově náročné (může trvat i několik let).
POZOR – Odmítnutí bytu nabídnutého MV, může vést k vyřazení azylanta ze SIP a tím ke ztrátě bydlení v IAS.

Varianta II.
i) Azylant si sám vyhledá vhodný byt s nájemní smlouvou u soukromého majitele nebo obce a stát v případě splnění všech podmínek po dobu 5 let poskytuje azylantovi příspěvek na nájemné. Příspěvek na nájemné je vyplácen každý měsíc majiteli bytu v maximální výši 3.000,- Kč na jednu osobu (+500 Kč na druhou osobu a vždy 250,- Kč na další osoby) po dobu 5 let, a současně je obci měsíčně vyplácen příspěvek na infrastrukturu ve výši 1.500,- Kč s navyšováním podle počtu osob. Příspěvek na nájemné nesmí být vyšší než sjednané čisté nájemné. „Čisté“ znamená pouze nájemné - bez služeb.
Azylant si ve vybrané obci vyhledá pronájem bytu u soukromého majitele, dojedná osobní setkání se starostou obce (možno i v doprovodu sociálního pracovníka). Na osobní schůzce je dojednáno, zda se obec do SIP, Varianty II.  zapojí. Obec může tuto variantu také odmítnout.
Azylant potom sepisuje žádost na příslušnou obec (na připraveném formuláři) vždy do 10. dne následujícího měsíce (za 11. a 12. měsíc současně – tj. již do 10.12.), za který chce získat příspěvek a dodá nájemní smlouvu uzavřenou s majitelem bytu. Dále je sepsána trojstranná smlouva mezi azylantem, majitelem bytu a obcí o poskytování příspěvku. Azylant dále pravidelně žádá každý měsíc do 10. obec o příspěvek na úhradu čistého nájemného, peníze na úhradu nájemného přicházejí přímo na účet pronajímatele.
POZOR - několik prvních měsíců  po podání první žádosti o příspěvek, nemusí dojít částka na účet majitele, protože obci trvá nějakou dobu, než vše administrativně vyřeší s MV a krajem. Je tedy třeba domluvit se s majitelem bytu na způsobu úhrady nájemného v tomto období – zda zůstane majitel bez příspěvku, který vyinkasuje zpětně, nebo bude požadovat od azylanta platby v plné výši, ale po uhrazení všech dlužných příspěvků od státu adekvátně dočasně sníží nájemné apod.
Azylant může měnit byt, ukončit nájemní smlouvu a uzavřít novou  v jiné obci, a požádat o příspěvek na nový byt. Celková doba podpory je 5 let a poté podpora státu končí. Varianta II. je flexibilní, azylant si najde sám bydlení, které mu vyhovuje, získání bytu může být rychlejší, než je tomu u Varianty I.

ii) Varianta II. platí i pro pobyt azylantů v zařízeních sociální péče (domov důchodců, ústav sociální péče apod.). Azylantovi, který si sjedná (nebo je mu sjednán) pobyt v takovém zařízení, hradí stát prostřednictvím obce jeho pobyt v tomto zařízení, a to bez časového omezení. Tato varianta je tedy vhodná pro azylanty, kteří potřebují dlouhodobou a stálou péči.

Čeština v rámci SIP

Lze čerpat až 400 hodin zdarma, v současné době organizuje kurzy češtiny v rámci SIP: UJOP spolu s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, http://www.auccj.cz/2014/ . Kontaktovat pí Poláčkovou, marie.polackova@ujop.cuni.cz , do mailu jméno zájemce, adresu a telefon.

Květen 2019 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.